Informatie inzake wet en regelgeving

Beleggen brengt risico met zich mee. De waarde van beleggingen en de daaruit voortvloeiende inkomsten kunnen zowel stijgen als dalen en het is mogelijk dat u minder terugkrijgt dan het oorspronkelijk belegde bedrag. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

abrdn plc is geregistreerd in Schotland (SC286832) op het adres 1 George Street, Edinburgh, EH2 2LL. www.abrdn.com.

De informatie in dit document betreft algemene informatie over de activiteiten van de hieronder genoemde entiteiten. Deze informatie is derhalve slechts van indicatieve aard, vormt geen contractuele overeenkomst en mag niet worden opgevat als een aanbod of uitnodiging om in financiële instrumenten te handelen, of deel te nemen aanbeleggingsdiensten of beleggingsactiviteiten. Er wordt geen enkele garantie verleend en geen aansprakelijkheid aanvaard voor enig verlies als direct of indirect gevolg van handelingen van de lezer, een persoon of een groep van personen op basis van op deze website gegeven informatie, opinies of schattingen.

Niet alle op deze website genoemde beleggingen mogen worden gedistribueerd in de rechtsgebieden waarin wij actief zijn. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij uw gebruikelijke contactpersoon of op onze website www.abrdn.com.

De risico’s van beleggen:

Aandelen: Buitenlandse effecten kunnen volatieler zijn, zijn vaak minder liquide dan binnenlandse effecten en minder liquide dan binnenlandse effecten. Daarnaast zijn zij onderhevig aan verschillende boekhoudkundige en wettelijke regels alsmede politieke en economische risico’s. In opkomende markten kunnen dergelijke risico’s nog groter zijn.

Vastrentende beleggingen: Vastrentende effecten zijn onderhevig aan bepaalde risico’s zoals: rente- en kredietrisico’s en het risico van vervroegde of vertraagde aflossing.

Vastgoed: Beleggingen in vastgoed kunnen aan aanvullende risico's onderhevig zijn door de aard en de volatiliteit van de onderliggende belegging. Vastgoedbeleggingen zijn relatief illiquide en de mogelijkheid om beleggingen aan te passen in reactie op veranderingen in bijvoorbeeld economische of andere omstandigheden zijn beperkt. De waarde van vastgoed kan worden beïnvloed door verschillende factoren zoals het economische klimaat, de omstandigheden op de vastgoedmarkt, rentevoeten en regelgeving.

Alternatieve beleggingen: Alternatieve beleggingen kunnen gebruikmaken van speculatieve beleggings-instrumenten, kunnen een hoger risico met zich meebrengen en worden over het algemeen beschouwd als illiquide vanwege beperkingen op de overdracht van deelnemingen. Een belegging kan geheel of gedeeltelijk verloren gaan. Beleggers moeten derhalve de financiële mogelijkheden, expertise/ervaring en bereidheid hebben om de risico’s van een dergelijke belegging te dragen.

Diversificatie levert niet noodzakelijkerwijs rendement op en beschermt niet altijd tegen verlies.

Dit is geen volledig overzicht van of volledige uitleg over de risico’s en beleggers moeten de betreffende aanbiedingsdocumenten lezen en advies inwinnen bij hun eigen beleggingsadviseurs.