ประกาศสำคัญ

การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

  • กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว
  • กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว 70/30
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน

ประเภท: 1. กองทุนรวมตราสารทุน

  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน  30 เม.ย.2567  1.93% 1.79% -7.63% -3.81% -5.23% -1.13% -1.16% 9.07%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2567  2.05% 0.95% -7.56% -1.94% -1.02% 2.88% -1.65% 6.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน   30 เม.ย.2567  9.84% 10.82% 11.31% 11.10% 16.56% 13.67% 10.26% 19.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด  30 เม.ย.2567  11.06% 11.22% 11.61% 11.32% 16.78% 14.46% 11.24% 22.64%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน  30 เม.ย.2567  2.09% 0.88% -7.34% -3.79% -5.43% -1.15% -1.41% 6.87%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2567  2.05% 0.95% -7.56% -1.94% -1.02% 2.88% -1.65% 7.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน   30 เม.ย.2567  10.04% 10.77% 11.07% 10.96% 16.60% 13.81% 10.47% 15.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด  30 เม.ย.2567  11.06% 11.22% 11.61% 11.32% 16.78% 14.46% 11.24% 18.62%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน  30 เม.ย.2567  0.70% 8.81% -0.66% 5.69% 3.44% 3.54% 2.10% 9.80%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2567  2.05% 0.95% -7.56% -1.94% -1.02% 2.88% -1.65% 7.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน   30 เม.ย.2567  10.02% 13.10% 13.99% 13.46% 15.49% 12.68% 10.42% 13.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด  30 เม.ย.2567  11.06% 11.22% 11.61% 11.32% 16.78% 14.46% 11.24% 18.51%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน  30 เม.ย.2567  1.21% 7.37% 0.00% 1.99% -2.04% -0.21% 2.06% 4.45%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2567  2.05% 0.95% -7.56% -1.94% -1.02% 2.56% -1.65% 8.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน   30 เม.ย.2567  9.91% 13.11% 13.92% 13.54% 16.65% 12.93% 10.49% 12.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด  30 เม.ย.2567  11.06% 11.22% 11.61% 11.32% 16.78% 14.37% 11.24% 18.21%

ประเภท: 2. กองทุนรวมผสม

  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน  30 เม.ย.2567  1.09% 6.12% 0.93% 1.53% -0.51% 1.13% 1.63% 8.02%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2567  1.37% 1.60% -4.42% -0.90% 0.27% 2.81% -0.83% 7.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน   30 เม.ย.2567  6.57% 8.72% 9.25% 8.88% 11.22% 9.21% 6.98% 10.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด  30 เม.ย.2567  7.22% 7.38% 7.62% 7.68% 11.03% 9.04% 7.29% 10.20%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน  30 เม.ย.2567  0.44% 4.32% 0.80% 0.50% 0.07% 1.28% 1.07% 6.62%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2567  0.80% 2.13% -1.74% -0.13% 1.10% 2.91% -0.13% 5.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน   30 เม.ย.2567  3.60% 4.77% 5.09% 4.96% 6.05% 4.97% 3.78% 8.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด  30 เม.ย.2567  3.96% 4.14% 4.27% 5.11% 6.41% 5.94% 3.97% 9.00%

ประเภท: 3. กองทุนรวมตราสารหนี้

  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน  30 เม.ย.2567  0.11% 0.92% 1.19% 0.27% 0.80% 1.14% 0.39% 1.41%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2567  0.43% 1.34% 1.75% 0.98% 1.33% 1.70% 0.74% 2.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน   30 เม.ย.2567  0.43% 0.37% 0.31% 0.35% 0.41% 0.33% 0.39% 0.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด  30 เม.ย.2567  0.38% 0.33% 0.31% 0.87% 0.72% 0.54% 0.35% 0.52%

ประเภท: 4. กองทุนรวมตลาดเงิน

  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน  30 เม.ย.2567  0.36% 0.78% 1.44% 0.59% 0.56% 0.85% 0.52% 1.36%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2567  0.57% 1.13% 2.02% 1.11% 1.11% 1.17% 0.78% 1.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน   30 เม.ย.2567  0.12% 0.10% 0.08% 0.08% 0.07% 0.07% 0.11% 0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด  30 เม.ย.2567  0.11% 0.12% 0.11% 0.27% 0.22% 0.16% 0.12% 0.13%

ประเภท: 5. กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ

  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน  30 เม.ย.2567  12.76% -2.87% -19.44% -23.66% -9.26% -2.46% -0.05% -0.15%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2567  15.10% 3.66% -8.96% -14.37% -4.33% 2.74% 4.21% 2.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน   30 เม.ย.2567  17.15% 19.64% 20.46% 27.07% 25.42% 20.73% 19.23% 18.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด  30 เม.ย.2567  16.42% 18.69% 19.33% 24.07% 25.49% 21.84% 19.05% 20.98%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน  30 เม.ย.2567  12.75% -2.87% -19.43% n/a n/a n/a -0.05% -26.36%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2567  15.10% 3.66% -8.96% n/a n/a n/a 4.21% -16.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน   30 เม.ย.2567  17.15% 19.64% 20.46% n/a n/a n/a 19.23% 26.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด  30 เม.ย.2567  16.42% 18.69% 19.33% n/a n/a n/a 19.05% 24.26%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน  30 เม.ย.2567  -1.37% 17.90% 1.18% -4.90% 4.57% n/a -2.43% 5.03%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2567  1.36% 23.32% 16.91% -1.35% 7.68% n/a -1.97% 7.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน   30 เม.ย.2567  18.26% 18.54% 17.70% 21.50% 23.04% n/a 17.36% 20.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด  30 เม.ย.2567  21.33% 22.12% 19.73% 23.17% 29.77% n/a 20.49% 26.58%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน  30 เม.ย.2567  -1.37% 17.88% 1.16% n/a n/a n/a -2.44% -13.61%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2567  1.36% 23.32% 16.91% n/a n/a n/a -1.97% -5.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน   30 เม.ย.2567  18.26% 18.54% 17.70% n/a n/a n/a 17.37% 22.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด  30 เม.ย.2567  21.33% 22.12% 19.73% n/a n/a n/a 20.49% 23.98%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน  30 เม.ย.2567  6.55% 9.14% -1.19% -10.65% -0.74% 0.59% 3.46% 3.64%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2567  9.93% 14.84% 10.28% -3.85% 3.69% 4.66% 6.22% 5.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน   30 เม.ย.2567  13.02% 12.64% 12.39% 14.81% 16.49% 14.31% 12.91% 15.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด  30 เม.ย.2567  13.09% 12.68% 12.55% 15.58% 18.97% 16.12% 12.98% 19.47%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน  30 เม.ย.2567  6.55% 9.14% -1.19% n/a n/a n/a 3.46% -13.08%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2567  9.93% 14.84% 10.28% n/a n/a n/a 6.22% -5.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน   30 เม.ย.2567  13.02% 12.64% 12.39% n/a n/a n/a 12.90% 15.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด  30 เม.ย.2567  13.09% 12.68% 12.55% n/a n/a n/a 12.98% 15.84%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน  30 เม.ย.2567  12.12% -4.97% n/a n/a n/a n/a -0.98% -19.42%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2567  17.87% 4.45% n/a n/a n/a n/a 10.99% -2.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน   30 เม.ย.2567  17.32% 18.28% n/a n/a n/a n/a 18.43% 1.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด  30 เม.ย.2567  17.02% 17.43% n/a n/a n/a n/a 18.31% 1.10%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน  30 เม.ย.2567  13.89% -7.44% -31.11% n/a n/a n/a -6.29% -24.47%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2567  12.93% -5.06% -19.43% n/a n/a n/a -5.78% -15.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน   30 เม.ย.2567  25.51% 24.55% 22.28% n/a n/a n/a 26.63% 23.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด  30 เม.ย.2567  26.97% 25.21% 21.04% n/a n/a n/a 28.60% 20.95%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน  30 เม.ย.2567  13.90% -7.45% -31.10% n/a n/a n/a -6.30% -24.45%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2567  12.93% -5.06% -19.43% n/a n/a n/a -5.78% -15.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน   30 เม.ย.2567  25.51% 24.55% 22.28% n/a n/a n/a 26.63% 23.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด  30 เม.ย.2567  26.97% 25.21% 21.04% n/a n/a n/a 28.60% 20.95%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน  30 เม.ย.2567  1.34% 10.78% 10.84% -5.16% -2.22% 0.22% 0.33% 2.69%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2567  0.95% 10.57% 8.39% -0.63% 1.14% 3.11% -0.13% 4.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน   30 เม.ย.2567  6.50% 6.53% 7.30% 8.35% 9.75% 8.03% 6.16% 8.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด  30 เม.ย.2567  5.27% 6.33% 6.21% 7.77% 8.50% 7.01% 5.38% 7.29%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน  30 เม.ย.2567  6.86% 27.00% 17.35% 5.30% 9.15% 4.56% 10.97% 1.95%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2567  9.12% 22.64% 19.15% 11.04% 11.22% 6.36% 12.26% 4.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน   30 เม.ย.2567  12.93% 13.69% 14.92% 19.38% 19.87% 17.41% 13.46% 20.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด  30 เม.ย.2567  10.82% 10.85% 12.42% 21.09% 22.16% 19.36% 11.25% 21.87%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน  30 เม.ย.2567  1.04% 11.86% 3.02% n/a n/a n/a 0.69% -1.51%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2567  4.02% 19.77% 17.46% n/a n/a n/a 4.38% 4.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน   30 เม.ย.2567  10.08% 9.72% 9.92% n/a n/a n/a 9.30% 14.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด  30 เม.ย.2567  11.57% 10.53% 10.70% n/a n/a n/a 11.01% 15.29%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน  30 เม.ย.2567  1.03% 11.83% 2.98% n/a n/a n/a 0.67% -1.58%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2567  4.02% 19.77% 17.46% n/a n/a n/a 4.38% 4.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน   30 เม.ย.2567  10.09% 9.72% 9.92% n/a n/a n/a 9.31% 14.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด  30 เม.ย.2567  11.57% 10.53% 10.70% n/a n/a n/a 11.01% 15.29%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน  30 เม.ย.2567  1.03% 11.84% 2.99% n/a n/a n/a 0.68% -1.58%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2567  4.02% 19.77% 17.46% n/a n/a n/a 4.38% 4.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน   30 เม.ย.2567  10.08% 9.72% 9.92% n/a n/a n/a 9.30% 14.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด  30 เม.ย.2567  11.57% 10.53% 10.70% n/a n/a n/a 11.01% 15.29%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน  30 เม.ย.2567  6.01% 10.37% 0.98% -9.16% -0.32% 0.45% 0.47% 2.15%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2567  7.92% 15.56% 8.54% -2.87% 3.56% 3.92% 3.01% 2.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน   30 เม.ย.2567  14.27% 14.85% 14.29% 17.25% 18.65% 16.29% 14.40% 18.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด  30 เม.ย.2567  13.79% 13.86% 13.62% 21.00% 21.59% 17.95% 13.80% 20.19%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน  30 เม.ย.2567  -2.49% 19.41% 3.70% n/a n/a n/a -2.51% -4.31%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2567  4.16% 20.05% 16.36% n/a n/a n/a 4.54% 6.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน   30 เม.ย.2567  14.89% 15.24% 15.25% n/a n/a n/a 14.24% 26.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด  30 เม.ย.2567  11.56% 10.53% 10.72% n/a n/a n/a 11.01% 16.10%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน  30 เม.ย.2567  -2.49% 19.43% 3.73% n/a n/a n/a -2.50% -4.27%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2567  4.16% 20.05% 16.36% n/a n/a n/a 4.54% 6.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน   30 เม.ย.2567  14.89% 15.24% 15.25% n/a n/a n/a 14.24% 26.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด  30 เม.ย.2567  11.56% 10.53% 10.72% n/a n/a n/a 11.01% 16.10%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน  30 เม.ย.2567  2.56% 17.28% 1.14% -11.27% n/a n/a 0.32% -10.08%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2567  2.39% 18.83% 12.15% 0.99% n/a n/a -0.97% 1.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน   30 เม.ย.2567  14.95% 14.59% 14.48% 21.61% n/a n/a 14.47% 21.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด  30 เม.ย.2567  14.05% 14.85% 13.78% 16.56% n/a n/a 13.73% 16.50%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน  30 เม.ย.2567  2.56% 17.36% 1.21% n/a n/a n/a 0.37% -19.41%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2567  2.39% 18.83% 12.15% n/a n/a n/a -0.97% -3.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน   30 เม.ย.2567  14.94% 14.58% 14.48% n/a n/a n/a 14.45% 22.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด  30 เม.ย.2567  14.05% 14.85% 13.78% n/a n/a n/a 13.73% 17.37%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน  30 เม.ย.2567  0.99% 16.26% 7.80% 0.15% 5.28% 3.00% 2.62% 2.92%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2567  4.16% 20.05% 16.36% 8.47% 12.20% 10.01% 4.54% 7.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน   30 เม.ย.2567  12.20% 11.27% 11.52% 16.45% 17.06% 14.43% 11.28% 16.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด  30 เม.ย.2567  11.56% 10.53% 10.72% 18.52% 21.96% 17.41% 11.01% 18.24%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน  30 เม.ย.2567  11.02% 24.31% 36.73% 12.29% 9.89% 9.13% 15.95% 7.78%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2567  10.97% 29.42% 46.87% 21.75% 16.41% 12.22% 18.06% 8.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน   30 เม.ย.2567  11.64% 11.77% 10.95% 14.84% 18.48% 16.38% 12.28% 16.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด  30 เม.ย.2567  12.65% 12.42% 11.40% 23.47% 25.50% 21.16% 13.03% 21.36%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน  30 เม.ย.2567  5.64% 21.60% 22.04% 1.91% 5.82% 4.78% 13.03% 4.56%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2567  7.02% 23.24% 29.83% 9.34% 10.49% 9.06% 15.10% 8.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน   30 เม.ย.2567  17.25% 16.26% 16.10% 17.42% 18.83% 16.98% 16.87% 16.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด  30 เม.ย.2567  17.28% 15.82% 15.51% 19.98% 20.33% 18.38% 16.39% 18.27%

ประเภท: 6. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน  30 เม.ย.2567  2.13% 0.61% -7.93% -4.17% -5.65% -1.13% -1.55% 7.19%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2567  2.05% 0.95% -7.56% -1.94% -1.02% 2.88% -1.65% 8.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน   30 เม.ย.2567  10.16% 10.82% 11.19% 11.01% 16.85% 13.99% 10.63% 15.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด  30 เม.ย.2567  11.06% 11.22% 11.61% 11.32% 16.78% 14.46% 11.24% 18.41%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน  30 เม.ย.2567  0.72% 5.38% 0.21% 0.49% -1.20% n/a 1.32% 0.33%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2567  1.50% 1.06% -4.94% -1.14% -0.09% n/a -0.97% 2.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน   30 เม.ย.2567  6.95% 9.18% 9.77% 9.54% 12.12% n/a 7.38% 10.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด  30 เม.ย.2567  7.76% 7.87% 8.12% 8.00% 11.76% n/a 7.86% 10.34%

ประเภท: 7. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน  30 เม.ย.2567  6.61% 9.17% -1.21% -10.66% -0.83% 0.54% 3.25% 2.53%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2567  9.93% 14.84% 10.28% -3.85% 3.69% 4.66% 6.22% 6.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน   30 เม.ย.2567  13.02% 12.58% 12.33% 14.79% 16.43% 14.25% 12.85% 13.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด  30 เม.ย.2567  13.09% 12.68% 12.55% 15.58% 18.97% 16.12% 12.98% 15.44%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน  30 เม.ย.2567  0.95% 11.83% 2.83% n/a n/a n/a 0.75% 5.98%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2567  4.02% 19.77% 15.80% n/a n/a n/a 4.38% 17.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน   30 เม.ย.2567  10.02% 9.62% 9.81% n/a n/a n/a 9.23% 10.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด  30 เม.ย.2567  11.57% 10.53% 10.72% n/a n/a n/a 11.01% 11.09%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน  30 เม.ย.2567  0.62% 8.44% 0.11% n/a n/a n/a 1.98% 3.06%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2567  2.05% 0.95% -7.56% n/a n/a n/a -1.65% -8.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน   30 เม.ย.2567  9.85% 12.69% 13.80% n/a n/a n/a 10.13% 13.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด  30 เม.ย.2567  11.06% 11.22% 11.61% n/a n/a n/a 11.24% 11.56%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน  30 เม.ย.2567  2.03% 0.44% -7.80% -3.99% -5.17% -1.15% -1.63% 9.97%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2567  2.05% 0.95% -7.56% -1.94% -1.02% 2.88% -1.65% 10.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน   30 เม.ย.2567  9.97% 10.58% 10.95% 10.85% 16.48% 13.62% 10.40% 15.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด  30 เม.ย.2567  11.06% 11.22% 11.61% 11.32% 16.78% 14.46% 11.24% 18.82%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน  30 เม.ย.2567  0.44% 0.90% 1.55% 0.59% 0.55% 0.72% 0.60% 1.21%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2567  0.57% 1.13% 2.02% 1.11% 1.11% 1.76% 0.78% 2.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน   30 เม.ย.2567  0.08% 0.08% 0.07% 0.07% 0.08% 0.07% 0.08% 0.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด  30 เม.ย.2567  0.11% 0.12% 0.11% 0.27% 0.22% 0.70% 0.12% 1.34%

ประเภท: 8 - กองทุนรวมเพื่อการออม

  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน  30 เม.ย.2567  0.70% 8.81% -0.65% n/a n/a n/a 2.10% 1.49%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2567  2.05% 0.95% -7.56% n/a n/a n/a -1.65% -8.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน   30 เม.ย.2567  10.02% 13.10% 13.99% n/a n/a n/a 10.42% 13.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด  30 เม.ย.2567  11.06% 11.22% 11.61% n/a n/a n/a 11.24% 11.31%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน  30 เม.ย.2567  1.96% 2.15% -6.38% -2.77% n/a n/a -0.83% -0.70%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2567  2.05% 0.95% -7.56% -1.94% n/a n/a -1.65% 2.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน   30 เม.ย.2567  9.41% 10.46% 10.96% 10.80% n/a n/a 9.85% 12.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด  30 เม.ย.2567  11.06% 11.22% 11.61% 11.32% n/a n/a 11.24% 12.91%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน  30 เม.ย.2567  1.96% 2.15% -6.38% -2.76% n/a n/a -0.83% -0.67%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2567  2.05% 0.95% -7.56% -1.94% n/a n/a -1.65% 2.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน   30 เม.ย.2567  9.41% 10.46% 10.96% 10.81% n/a n/a 9.85% 12.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด  30 เม.ย.2567  11.06% 11.22% 11.61% 11.32% n/a n/a 11.24% 12.91%

ประเภท: 9 - กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน  30 เม.ย.2567  0.35% 1.34% 1.82% 0.67% n/a n/a 0.68% 0.95%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2567  0.49% 1.46% 2.04% 1.21% n/a n/a 0.82% 1.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน   30 เม.ย.2567  0.43% 0.38% 0.32% 0.35% n/a n/a 0.39% 0.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด  30 เม.ย.2567  0.38% 0.33% 0.31% 0.60% n/a n/a 0.35% 0.66%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน  30 เม.ย.2567  0.46% 0.90% 1.62% 0.71% n/a n/a 0.62% 0.64%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2567  0.57% 1.13% 2.02% 1.11% n/a n/a 0.78% 1.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน   30 เม.ย.2567  0.09% 0.08% 0.07% 0.07% n/a n/a 0.09% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด  30 เม.ย.2567  0.11% 0.12% 0.11% 0.27% n/a n/a 0.12% 0.22%

ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน

1. กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนีผลตอบแทนรวม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

หมายเหตุ: ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 ตัวชี้วัดของกองทุนคือ SET TRI และก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ตัวชี้วัดของกองทุนคือ 80% ดัชนีผลตอบแทนรวม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 9% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตร รัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 9% ผลตอบแทนรวมของ ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น ของ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 2% ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่ มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย


2. กองทุนรวมผสม

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล

เกณฑ์มาตรฐาน: 65% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 15.75% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 15.75% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 3.5% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไปของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

หมายเหตุ:

เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่ 1มกราคม 2560-31 ธันวาคม 2562 คือ 65% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 15.75% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 15.75% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 3.5%

ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

เกณฑ์มาตรฐานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 คือ SET TRI 50% ดัชนี Thai BMA Government Bond (Total Return Index) 25% และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปีของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 25%

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู

เกณฑ์มาตรฐาน: 35% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 29.25% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 29.25% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 6.5% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไปของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

หมายเหตุ:

เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่ 1มกราคม 2560-31 ธันวาคม 2562 คือ 35% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 29.25% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 29.25% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 6.5% ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

เกณฑ์มาตรฐานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 คือ SET TRI 50%, ดัชนี Thai BMA Government Bond (Total Return Index) 25% และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 25%


3. กองทุนรวมตราสารหนี้

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินคัม ครีเอชั่น

เเกณฑ์มาตรฐาน: 40% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 40% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 20% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไปอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

หมายเหตุ:

เกณฑ์มาตรฐานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 คือ 45% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 45% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยและ 10% ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน BBB+ up 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

เกณฑ์มาตรฐานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2564 คือ 45% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 45% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 10% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไปอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย


4. กองทุนรวมตลาดเงิน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

หมายเหตุ: เกณฑ์มาตรฐานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยถ่วงน้ำหนักในสัดส่วนที่เท่ากัน


5. กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี S&P 500 TR

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI AC AP ex JAPAN TR

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ออล ไชน่า ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI China All Shares TR Index
หมายเหตุ: ก่อนวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ตัวชี้วัดของกองทุนคือดัชนี MSCI Zhong Hua TR index

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (JPM EMBI GD) เป็นดัชนีที่ถูกจัดทำขึ้นโดย JP Morgan เพื่อใช้ในการติดตามผลตอบแทนโดยรวมของตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ (emerging markets) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล ซึ่งออกในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปี้ยน ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี FTSE World Europe TR

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI Emerging Markets TR

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI India TR

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปนนีส ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI Japan TR
หมายเหตุ: ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ตัวชี้วัดของกองทุนคือดัชนี Topix 1st Section TR

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI AC World TR Index
หมายเหตุ: ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ตัวชี้วัดของกองทุนคือดัชนี MSCI World TR

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท – สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: Russell 2000 TR


6. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว 70/30

เกณฑ์มาตรฐาน: 70% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 30% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

หมายเหตุ:

เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่ 1มกราคม 2560-31 ธันวาคม 2562 คือ 70% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 30% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

เกณฑ์มาตรฐาน ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


7. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI AC AP ex JAPAN TR

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ท อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

หมายเหตุ: เกณฑ์มาตรฐานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 คือ ค่าเฉลี่ยในสัดส่วนที่เท่ากันระหว่าง ดัชนี Thai BMA Government Bond (Total Return Index) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)


การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทอินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู และกองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น ไม่มีการลงทุนในตราสารที่อยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ

 


9. กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เกณฑ์มาตรฐาน: ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย


กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เกณฑ์มาตรฐาน: 40% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark to Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 40% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 20% ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่คิดคำนวณจากข้อมูล Mark to Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB+ขึ้นไป) อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

เกณฑ์มาตรฐานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2564 คือ 45% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark to Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 45% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 10% ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่คิดคำนวณจากข้อมูล Mark to Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB+ขึ้นไป) อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย


กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แบบผสม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เกณฑ์มาตรฐาน: 35% SET TRI, 29.25% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark to Market ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 29.25% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 6.5% ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่คิดคำนวณจากข้อมูล Mark to Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย