ผลตอบแทนกองทุนตามสมาคมฯ 1

ประกาศสำคัญ

การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

  • กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว
  • กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 70/30

ประเภท: 1. กองทุนรวมตราสารทุน

  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ก.ย.2564 0.92% -1.24% 16.95% -6.80% -0.32% 5.61% 6.04% 10.27%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 2.08% 2.99% 33.56% 0.17% 4.79% 9.29% 13.79% 7.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ก.ย.2564 10.66% 10.81% 13.85% 20.25% 16.64% 14.85% 10.77% 24.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 11.36% 11.43% 15.18% 21.11% 17.47% 15.74% 12.08% 26.89%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ก.ย.2564 1.98% 1.06% 20.03% -6.88% -1.62% 3.28% 7.52% 4.80%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 2.08% 2.99% 33.56% 0.17% 4.17% 8.97% 13.79% 10.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ก.ย.2564 10.47% 10.53% 13.16% 20.17% 16.40% 13.27% 10.39% 14.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 11.36% 11.43% 15.18% 21.11% 17.34% 15.67% 12.08% 20.04%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ก.ย.2564 3.72% 8.05% 34.62% -0.85% 2.78% 8.70% 20.52% 10.56%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 2.08% 2.99% 33.56% 0.17% 4.79% 9.29% 13.79% 9.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ก.ย.2564 9.92% 10.51% 12.46% 19.46% 16.03% 14.89% 10.48% 16.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 11.36% 11.43% 15.18% 21.11% 17.47% 15.74% 12.08% 19.61%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ก.ย.2564 0.88% -1.38% 17.01% -7.03% -0.39% 5.45% 5.93% 8.32%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 2.08% 2.99% 33.56% 0.17% 4.79% 9.29% 13.79% 8.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ก.ย.2564 10.67% 10.88% 14.26% 20.22% 16.62% 14.97% 10.95% 17.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 11.36% 11.43% 15.18% 21.11% 17.47% 15.74% 12.08% 19.13%

ประเภท: 2. กองทุนรวมผสม

  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ก.ย.2564 1.43% 0.42% 12.50% -3.29% 0.72% 4.58% 4.30% 8.68%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 1.37% 2.34% 20.69% 1.61% 4.01% 6.55% 8.26% 8.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ก.ย.2564 7.03% 7.18% 9.45% 13.12% 10.88% 9.77% 7.24% 11.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 7.34% 7.42% 9.88% 13.70% 11.35% 10.30% 7.87% 11.51%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ก.ย.2564 0.46% 0.28% 5.95% -0.63% 1.06% 5.19% 1.09% 7.29%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 0.72% 1.72% 10.39% 2.47% 3.59% 6.32% 3.62% 6.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ก.ย.2564 3.76% 3.94% 5.30% 7.30% 6.04% 6.36% 4.10% 9.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 3.94% 4.03% 5.39% 7.66% 6.35% 6.56% 4.34% 9.77%

ประเภท: 3. กองทุนรวมตราสารหนี้

  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ก.ย.2564 -0.19% 0.04% 0.32% 1.33% 1.19% n/a -0.10% 1.66%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 0.07% 0.31% 0.77% 1.70% 1.61% n/a 0.37% 2.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ก.ย.2564 0.23% 0.20% 0.27% 0.57% 0.47% n/a 0.29% 0.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 0.16% 0.15% 0.19% 0.47% 0.40% n/a 0.20% 0.46%

ประเภท: 4. กองทุนรวมตลาดเงิน

  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ก.ย.2564 -0.03% -0.08% -0.10% 0.52% 0.69% 1.26% -0.14% 1.43%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 0.09% 0.18% 0.42% 1.05% 1.16% 1.26% 0.25% 1.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ก.ย.2564 0.03% 0.03% 0.04% 0.18% 0.16% 0.24% 0.04% 0.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 0.03% 0.03% 0.04% 0.19% 0.16% 0.14% 0.04% 0.16%

ประเภท: 5. กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ

  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ก.ย.2564 12.72% 14.93% 23.22% 8.85% 5.48% n/a 12.33% 7.37%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 9.66% 12.61% 28.31% 9.43% 9.46% n/a 18.83% 9.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ก.ย.2564 15.92% 15.65% 16.34% 14.63% 12.30% n/a 15.64% 12.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 14.72% 15.20% 14.20% 12.92% 10.59% n/a 14.70% 11.32%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ก.ย.2564 4.88% 16.48% 34.62% 12.20% 8.91% 8.08% 24.21% 3.94%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 5.60% 16.82% 38.35% 15.46% 13.80% 14.30% 28.20% 7.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ก.ย.2564 8.34% 8.76% 10.63% 14.16% 12.00% 11.35% 9.84% 14.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 10.22% 10.41% 11.92% 15.84% 12.92% 11.77% 11.11% 14.30%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ก.ย.2564 -0.96% 4.34% 28.05% 12.40% 9.05% 7.37% 9.68% 6.45%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 -3.20% 3.18% 24.94% 11.12% 9.62% 9.60% 10.66% 7.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ก.ย.2564 14.92% 12.88% 14.10% 15.11% 12.79% 12.42% 14.35% 16.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 14.78% 12.88% 13.63% 15.21% 12.73% 13.02% 14.26% 18.01%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ก.ย.2564 7.79% n/a n/a n/a n/a n/a n/a 16.77%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 4.07% n/a n/a n/a n/a n/a n/a 10.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ก.ย.2564 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ก.ย.2564 -2.46% 4.56% 32.05% 12.63% 6.80% 6.14% 10.19% 4.94%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 -2.84% 4.61% 26.75% 10.62% 9.10% 7.50% 11.88% 4.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ก.ย.2564 17.07% 14.28% 15.04% 17.02% 14.81% 14.30% 15.46% 17.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 14.64% 12.74% 13.68% 15.59% 13.28% 13.67% 14.11% 18.35%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ก.ย.2564 -11.50% -3.64% 8.96% 10.99% 9.46% 7.11% -1.15% 6.02%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 -8.37% -1.80% 8.40% 9.28% 9.16% 10.82% 1.86% 7.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ก.ย.2564 35.98% 28.01% 24.95% 19.40% 15.88% 14.51% 27.08% 14.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 24.05% 20.10% 19.85% 17.60% 15.30% 16.34% 20.97% 16.44%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ก.ย.2564 0.79% 2.40% 9.79% 3.96% 4.03% n/a 3.96% 4.55%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 3.74% 9.05% 15.84% 6.12% 4.70% n/a 10.76% 3.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ก.ย.2564 1.22% 1.38% 2.92% 11.03% 8.65% n/a 2.55% 7.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 6.83% 6.24% 5.95% 10.04% 8.62% n/a 5.73% 9.07%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ก.ย.2564 3.69% 14.93% 24.19% 12.09% 10.80% 8.53% 15.93% 1.78%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 4.00% 15.09% 37.36% 10.28% 9.17% 9.57% 24.26% 3.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ก.ย.2564 14.62% 13.95% 14.42% 14.66% 12.60% 12.57% 13.56% 17.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 13.07% 12.53% 13.68% 16.26% 13.92% 13.55% 12.25% 17.23%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ก.ย.2564 10.72% 19.07% 55.60% 16.26% 13.30% n/a 35.88% 12.05%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 2.00% 10.11% 59.65% 12.71% 13.37% n/a 29.06% 11.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ก.ย.2564 15.10% 14.31% 17.09% 21.47% 19.13% n/a 17.42% 18.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 19.29% 18.46% 21.52% 23.74% 20.59% n/a 21.71% 20.51%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ก.ย.2564 7.05% 19.23% 35.24% 15.29% 13.46% 13.43% 30.04% 11.76%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 7.61% 19.92% 41.79% 18.21% 16.79% 17.48% 33.40% 15.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ก.ย.2564 11.53% 10.92% 13.38% 16.47% 13.68% 12.80% 12.49% 12.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 11.45% 11.15% 13.49% 16.25% 13.47% 12.70% 12.92% 12.59%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ก.ย.2564 16.45% 24.24% 56.78% 14.87% 9.29% 9.84% 33.97% 8.69%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 18.99% 30.42% 64.28% 19.25% 12.81% 10.29% 43.73% 8.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ก.ย.2564 10.34% 12.18% 13.88% 19.44% 17.72% 17.41% 14.17% 17.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 10.71% 12.97% 14.91% 22.96% 20.31% 20.39% 15.42% 20.47%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ก.ย.2564 -1.60% 2.49% 4.40% 2.78% 1.33% 3.95% -2.48% 4.22%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 4.84% 11.74% 11.54% 7.27% 3.39% 6.73% 11.40% 6.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ก.ย.2564 3.27% 3.97% 4.61% 13.21% 11.06% 9.57% 4.21% 10.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 6.58% 5.61% 5.48% 8.82% 7.87% 6.92% 5.31% 8.14%

ประเภท: 6. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ก.ย.2564 0.92% -1.28% 18.08% -7.20% -0.30% 5.68% 6.21% 8.82%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 2.08% 2.99% 33.56% 0.17% 4.79% 9.29% 13.79% 9.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ก.ย.2564 10.68% 10.89% 14.44% 20.66% 17.01% 15.18% 10.94% 17.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 11.36% 11.43% 15.18% 21.11% 17.47% 15.74% 12.08% 19.41%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ก.ย.2564 0.60% -0.04% 13.27% -3.61% n/a n/a 4.98% 0.31%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 1.46% 2.16% 22.85% 1.10% n/a n/a 9.52% 4.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ก.ย.2564 7.30% 7.46% 9.86% 14.40% n/a n/a 7.53% 11.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 7.96% 8.01% 10.62% 14.64% n/a n/a 8.46% 12.35%

ประเภท: 7. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ก.ย.2564 -0.92% 4.44% 27.95% 12.28% 8.95% n/a 9.70% 6.96%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 -3.20% 3.18% 24.94% 11.12% 9.62% n/a 10.66% 9.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ก.ย.2564 14.83% 12.82% 14.03% 15.07% 12.75% n/a 14.29% 12.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 14.78% 12.88% 13.63% 15.21% 12.73% n/a 14.26% 12.51%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ก.ย.2564 1.00% -1.05% 17.99% -6.64% -0.24% 5.74% 6.32% 11.71%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 2.08% 2.99% 33.56% 0.17% 4.79% 9.29% 13.79% 12.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ก.ย.2564 10.60% 10.76% 14.12% 20.32% 16.71% 14.93% 10.81% 16.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 11.36% 11.43% 15.18% 21.11% 17.47% 15.74% 12.08% 19.94%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ก.ย.2564 -0.04% -0.09% -0.11% 0.45% 0.55% 1.10% -0.18% 1.23%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 0.10% 0.18% 0.42% 1.05% 0.77% 2.31% 0.25% 2.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ก.ย.2564 0.04% 0.04% 0.06% 0.19% 0.16% 0.26% 0.06% 1.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 0.03% 0.03% 0.04% 0.19% 0.63% 1.38% 0.04% 2.46%

ประเภท: 8 - กองทุนรวมเพื่อการออม

  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ก.ย.2564 1.12% -0.95% 18.45% n/a n/a n/a 6.71% 4.26%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 2.08% 2.99% 33.56% n/a n/a n/a 13.79% 15.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ก.ย.2564 10.51% 10.72% 14.24% n/a n/a n/a 10.85% 14.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 11.36% 11.43% 15.18% n/a n/a n/a 12.08% 15.04%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ก.ย.2564 1.12% -0.95% 18.49% n/a n/a n/a 6.73% 4.32%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 2.08% 2.99% 33.56% n/a n/a n/a 13.79% 15.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ก.ย.2564 10.51% 10.73% 14.24% n/a n/a n/a 10.85% 14.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 11.36% 11.43% 15.18% n/a n/a n/a 12.08% 15.04%

ประเภท: 9 - กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ก.ย.2564 0.56% 0.23% 6.07% n/a n/a n/a 1.41% -1.08%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 0.76% 1.79% 10.56% n/a n/a n/a 3.74% 1.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ก.ย.2564 3.76% 3.91% 5.15% n/a n/a n/a 4.05% 6.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 3.94% 4.03% 5.39% n/a n/a n/a 4.33% 7.52%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ก.ย.2564 0.02% 0.02% 0.08% n/a n/a n/a 0.02% 0.41%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 0.09% 0.18% 0.42% n/a n/a n/a 0.25% 0.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ก.ย.2564 0.02% 0.02% 0.04% n/a n/a n/a 0.03% 0.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 0.03% 0.03% 0.04% n/a n/a n/a 0.04% 0.08%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ก.ย.2564 -0.11% 0.10% 0.51% n/a n/a n/a 0.04% 1.14%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 0.13% 0.43% 1.02% n/a n/a n/a 0.56% 1.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ก.ย.2564 0.27% 0.22% 0.25% n/a n/a n/a 0.26% 0.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ก.ย.2564 0.16% 0.15% 0.19% n/a n/a n/a 0.21% 0.37%

1. กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนีผลตอบแทนรวม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

หมายเหตุ: ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 ตัวชี้วัดของกองทุนคือ SET TRI และก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ตัวชี้วัดของกองทุนคือ 80% ดัชนีผลตอบแทนรวม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 9% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตร รัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 9% ผลตอบแทนรวมของ ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น ของ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 2% ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่ มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย


2. กองทุนรวมผสม

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล

เกณฑ์มาตรฐาน: 65% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 15.75% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 15.75% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 3.5% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไปของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

หมายเหตุ:

เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่ 1มกราคม 2560-31 ธันวาคม 2562 คือ 65% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 15.75% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 15.75% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 3.5%

ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

เกณฑ์มาตรฐานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 คือ SET TRI 50% ดัชนี Thai BMA Government Bond (Total Return Index) 25% และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปีของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 25%

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวลู

เกณฑ์มาตรฐาน: 35% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 29.25% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 29.25% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 6.5% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไปของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

หมายเหตุ:

เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่ 1มกราคม 2560-31 ธันวาคม 2562 คือ 35% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 29.25% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 29.25% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 6.5% ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

เกณฑ์มาตรฐานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 คือ SET TRI 50%, ดัชนี Thai BMA Government Bond (Total Return Index) 25% และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 25%


3. กองทุนรวมตราสารหนี้

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินคัม ครีเอชั่น

เเกณฑ์มาตรฐาน: 40% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 40% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 20% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไปอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

หมายเหตุ:

เกณฑ์มาตรฐานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 คือ 45% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 45% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยและ 10% ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน BBB+ up 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

เกณฑ์มาตรฐานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2564 คือ 45% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 45% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 10% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไปอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย


4. กองทุนรวมตลาดเงิน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชั่น

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

หมายเหตุ: เกณฑ์มาตรฐานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยถ่วงน้ำหนักในสัดส่วนที่เท่ากัน


5. กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ

กองทุนเปิดยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี S&P 500 TR

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI AC AP ex JAPAN TR

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI China All Shares TR Index
หมายเหตุ: ก่อนวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ตัวชี้วัดของกองทุนคือดัชนี MSCI Zhong Hua TR index

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (JPM EMBI GD) เป็นดัชนีที่ถูกจัดทำขึ้นโดย JP Morgan เพื่อใช้ในการติดตามผลตอบแทนโดยรวมของตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ (emerging markets) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล ซึ่งออกในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี FTSE World Europe TR

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI Emerging Markets TR

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเดีย โกรท ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI India TR

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI Japan TR
หมายเหตุ: ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ตัวชี้วัดของกองทุนคือดัชนี Topix 1st Section TR

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI World Free TR

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท – สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: Russell 2000 TR


6. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 70/30

เกณฑ์มาตรฐาน: 70% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 30% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

หมายเหตุ:

เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่ 1มกราคม 2560-31 ธันวาคม 2562 คือ 70% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 30% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

เกณฑ์มาตรฐาน ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


7. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI AC AP ex JAPAN TR

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

หมายเหตุ: เกณฑ์มาตรฐานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 คือ ค่าเฉลี่ยในสัดส่วนที่เท่ากันระหว่าง ดัชนี Thai BMA Government Bond (Total Return Index) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)


การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ทอินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวลู และกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชั่น ไม่มีการลงทุนในตราสารที่อยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ


9. กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เกณฑ์มาตรฐาน: ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย


กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เกณฑ์มาตรฐาน: 40% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark to Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 40% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 20% ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่คิดคำนวณจากข้อมูล Mark to Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB+ขึ้นไป) อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

เกณฑ์มาตรฐานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2564 คือ 45% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark to Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 45% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 10% ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่คิดคำนวณจากข้อมูล Mark to Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB+ขึ้นไป) อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย


กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แบบผสม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เกณฑ์มาตรฐาน: 35% SET TRI, 29.25% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark to Market ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 29.25% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 6.5% ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่คิดคำนวณจากข้อมูล Mark to Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย