มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ผู้ลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด สามารถตรวจสอบมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลังได้ โดยคลิกที่ไฟล์ excel ด้านล่าง (หมายเหตุ : รูปแบบไฟล์ excel นี้ เป็นการใช้งานชั่วคราว เนื่องจากโปรแกรมต้นแบบอยู่ในระหว่างการปรับปรุง)