กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ออล ไชน่า ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์ (ABCG) THB-A

SEDOL:BPBMBN9 , ISIN:TH2085A10000

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ชื่อ Aberdeen Standard SICAV I - Chinese Equity Fund [เดิมชื่อ อเบอร์ดีน โกลบอล – ไชนิส เอคควิตี้ ฟันด์ (กองทุนหลัก)] เพียงกองทุนเดียว โดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารทุนหรือที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้ง หรือประกอบกิจการในประเทศจีน หรือบริษัทโฮลดิ้งที่ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว

กำลังดาวน์โหลดเอกสาร

ผลการดำเนินงาน

พบข้อผิดพลาดในการดาวน์โหลด
ผิดพลาด
พบข้อผิดพลาดในการดาวน์โหลด
ไม่พบข้อมูล

หลักทรัพย์ที่ลงทุน

ปัจจัยสำคัญ

บทความ

ข้อมูลสำคัญ