Privacy

Aberdeen Standard Investments verbindt zich ertoe uw persoonlijke informatie te beschermen.

Ons Privacybeleid bevat belangrijke informatie over welke persoonlijke gegevens we verzamelen; wat we met deze informatie doen; met wie we ze delen en waarom; en uw keuzes en rechten in verband met de persoonlijke informatie die u ons hebt gegeven.  

Het is mogelijk dat we wijzigingen moeten aanbrengen aan ons Privacybeleid; raadpleeg dus regelmatig onze website om na te gaan of ons Privacybeleid is bijgewerkt. Als er belangrijke wijzigingen plaatsvinden aan de manier waarop we uw persoonlijke informatie verwerken, is het mogelijk dat we u contacteren om u hiervan op de hoogte te stellen.

Ons Cookiebeleid maakt deel uit van ons Privacybeleid. Wanneer u onze websites bezoekt, maken we gebruik van cookies om informatie op te slaan over uw gebruik van de websites om zo de kwaliteit van onze dienstverlening aan u te verbeteren. U kunt ons Cookiebeleid raadplegen op onze website om te weten welk type cookies we gebruiken en te begrijpen hoe deze werken wanneer u gebruikmaakt van onze websites- www.aberdeenstandard.com/cookie-policy.

Wie we zijn

We zijn Aberdeen Standard Investments en maken deel uit van Standard Life Aberdeen plc, één van de grootste beleggingsmaatschappijen ter wereld.

Dit Privacybeleid is van toepassing op vennootschappen van de Aberdeen Standard Investments groep (de wettelijke handelsmaatschappijen die de producten en diensten beheren die we onze klanten aanbieden). Op onze website vindt u een lijst van de bedrijven die deel uitmaken van de groep - www.aberdeenstandard.com/nl-be/belgium/investor/cookie-policy. 

Contacteer ons

Als u vragen hebt over ons Privacybeleid of over de informatie die we over u verzamelen of gebruiken, neem dan contact met ons op:

FAO Data Protection Officer

Aberdeen Standard Investments

1 George Street

Edinburgh

EH2 2LL

SLA_dpoffice@aberdeenstandard.com

Informatie die we verzamelen en gebruiken

De informatie over u die we verzamelen en gebruiken omvat:

 • Informatie over wie u bent, bv. uw naam, geboortedatum en contactgegevens
 • Informatie betreffende uw product of dienst bij ons, bv. de gegevens in verband met uw bankrekening
 • Gegevens over wanneer u contact met ons hebt opgenomen, bv. persoonlijke gesprekken, telefoongesprekken, e-mails/brieven
 • Informatie die automatisch wordt verzameld, bv. via cookies wanneer u één van onze websites bezoekt
 • Informatie als u één van onze kantoren bezoekt, bv. videomateriaal verzameld via de bewakingscamera's (het CCTV-circuit)
 • Informatie die geclassificeerd staat als 'gevoelige' persoonlijke informatie, bv. in verband met uw gezondheid
 • Kinderen kunnen geen producten en diensten van ons kopen. Maar op verzoek van een ouder of voogd kan een kind als begunstigde van bepaalde fondsen en trusts worden benoemd. In dergelijke gevallen verzamelen we beperkte, persoonlijke informatie om het kind te identificeren (zoals zijn/haar naam, leeftijd, geslacht).

We verzamelen en gebruiken alleen gevoelige persoonlijke informatie wanneer dit nodig is om de gewenste producten of diensten aan te bieden of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, op voorwaarde dat we uw expliciete toestemming hebben ontvangen om deze informatie te verwerken.

Waar we uw informatie verzamelen en gebruiken

Het is mogelijk dat we uw persoonlijke informatie rechtstreeks van u of uit diverse bronnen verzamelen, zoals:

 • Een aanvraagformulier voor een product of dienst
 • Telefoongesprekken met ons
 • E-mails of brieven die u ons hebt gestuurd
 • Gesprekken met één van onze business development managers of relatiemanagers
 • Registratie voor één van onze evenementen
 • Deelname aan onderzoeksenquêtes om u beter te leren kennen en om onze producten en diensten te verbeteren
 • Deelname aan wedstrijden, bv. om tickets te winnen voor een sportevenement dat wij sponsoren
 • Onze online diensten zoals websites, sociale media en mobiele toepassingen (‘apps’). Het is mogelijk dat we persoonlijke informatie over u verzamelen afkomstig uit bedrijfsbestanden en andere commercieel of publiek beschikbare bronnen, bv. om de informatie die we hebben na te gaan of aan te passen (zoals uw adres) of om bijgewerkte contactinformatie te geven als we u niet rechtstreeks kunnen contacteren.
 • Als u een financieel adviseur hebt, dan werd de informatie die we verzamelen en gebruiken naar alle waarschijnlijkheid in uw naam door hem/haar verschaft.

Waarom we uw informatie verzamelen en gebruiken

We nemen uw privacy serieus en verzamelen alleen persoonlijke informatie wanneer dat nodig, gerechtvaardigd en wettelijk is.  We verzamelen en gebruiken uw informatie alleen als we voldoen aan de wettelijk bepaalde voorwaarden voor de verwerking van gegevens zoals bepaald in de gegevensbeschermingswetgeving. Dit is het geval wanneer:

 • dit noodzakelijk is om een product of een dienst die u hebt aangevraagd, aan te bieden, bv. als u wilt beleggen in één van onze fondsen of producten, hebben we persoonlijke informatie nodig zoals uw naam, adres, geboortedatum en de gegevens van uw bankrekening
 • dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen, bv. om u de Jaarrekening op te sturen, u in te lichten over wijzigingen aan de Voorwaarden of voor de opsporing en preventie van fraude
 • dit in het legitieme belang is van Aberdeen Standard Investments, bv. om specifieke informatie en advies te bieden zodat u op de hoogte bent van de mogelijkheden die u kunnen helpen het beste resultaat te behalen uit uw product of belegging; wanneer we uw informatie moeten verwerken om u beter te leren kennen en uw behoeften beter te begrijpen zodat we u meer relevante mededelingen kunnen sturen over de producten die u bij ons hebt en om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Wanneer de verwerking van de informatie in ons legitieme belang is, gaan we altijd na of het gebruik van uw persoonlijke informatie al dan niet overmatig of onnodig is of op een andere manier een te grote inbreuk maakt
 • u ons toestemming [instemming] hebt gegeven om uw informatie op deze manier te gebruiken. Bijvoorbeeld, als we uw gevoelige persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken of voor bepaalde gevallen van 'direct marketing'

Als u niet wil dat we uw persoonlijke informatie op deze manier verzamelen en gebruiken, kan dit betekenen dat we niet in staat zijn u onze producten of diensten aan te bieden.

Marketing en analyse

Wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven (of wanneer u deze niet geweigerd hebt wanneer u ernaar werd gevraagd), stuurt Aberdeen Standard Investments u informatie over producten en diensten aangeboden door Aberdeen Standard Investments en andere bedrijven van Standard Life Aberdeen plc en/of van partners met wie we sponsor- of gelijkaardige partnerschapovereenkomsten hebben afgesloten. Ook als het materiaal betrekking heeft op een derde partij, sturen wij (en niet deze derde partij) u de informatie over deze evenementen en sponsoractiviteiten. Dit zijn de partijen waarmee we hebben besloten samen te werken omdat we denken dat hun producten of diensten in uw belang en voordeel kunnen zijn.

U kunt uw instemming intrekken of uw voorkeuren wijzigen door contact met ons op te nemen (zie Contacteer ons)

We maken van tijd tot tijd gebruik van systemen om geautomatiseerde beslissingen te nemen op basis van persoonlijke informatie over u waarover we beschikken - of waarvan het ons is toegestaan om deze te verzamelen en te gebruiken. Deze geautomatiseerde beslissingen kunnen betrekking hebben op de producten, diensten of functies die we u nu of in de toekomst aanbieden. We maken op de volgende manieren gebruik van geautomatiseerde beslissingen:

 • Bij het op maat aanbieden van producten en diensten, bv. door u onder te brengen in groepen met gelijkaardige klanten om beslissingen te nemen over de producten en diensten die u kunnen helpen te voldoen aan uw behoeften
 • Bij het ontwerpen en verbeteren van onze online diensten om u te helpen te voldoen aan uw wensen betreffende advies en ondersteuning  

Om te bepalen met wie we uw informatie delen en waarom we uw informatie intern en met derde partijen delen om de redenen vastgelegd in ‘Waarom we uw informatie verzamelen en delen’.

We delen uw informatie met:

 • Andere bedrijven binnen de Aberdeen Standard Investments groep en Standard Life Aberdeen plc die ons steunen bij het aanbieden van uw product of dienst
 • Kredietbureaus ten behoeve van kredietbeoordeling en identiteitsverificatie
 • Uw adviseur, trustee, bedrijfsvennoot, professionele adviseur wanneer dit vereist is in het kader van het product of de dienst die u met ons bent overeengekomen
 • Bedrijven die we hebben geselecteerd om ons te ondersteunen bij het verlenen van producten en diensten die we u of andere klanten aanbieden. Bijvoorbeeld, onderzoeks-, consultancy- of technologiebedrijven die ons helpen u een betere dienst aan te bieden
 • Bedrijven die ons helpen in ons contact met u, bijvoorbeeld een internetprovider
 • Onze toezichthouders; inclusief de Financial Conduct Authority en de Information Commissioner's Office (het ICO) in het VK
 • Wetshandhavingsinstanties en andere aangestelde instanties waarop wij beroep doen (of wanneer deze agentschappen om informatie vragen) ter preventie en opsporing van strafbare feiten; en de Britse belasting- en douanedienst met het oog op belastingaangiften, wanneer dit vereist is.

Waar wordt uw informatie verwerkt?

Het merendeel van uw informatie wordt verwerkt in het VK en in de Europese Economische Ruimte (EER).

Maar bepaalde informatie kan door ons of door de derde partijen waarmee wij samenwerken, worden verwerkt buiten de EER, inclusief landen zoals de Verenigde Staten, Hongkong, Singapore en India.

Wanneer uw informatie buiten de EER wordt verwerkt, nemen we extra maatregelen om te garanderen dat uw informatie in dezelfde mate beschermd wordt als vastgelegd in de privacywetgeving in het VK of de EER. Zo voorzien we in bindende overeenkomsten met onze externe leveranciers en voeren we regelmatig controles uit om te garanderen dat deze leveranciers aan deze verplichtingen voldoen.

Hoe beschermen we uw informatie We nemen informatiebescherming en systeembeveiliging zeer serieus en we streven ernaar te allen tijde te voldoen aan onze verplichtingen. Op alle persoonlijke informatie die op welke wijze dan ook wordt verzameld, opgeslagen of gebruikt - op papier, online of op andere media - worden passende maatregelen toegepast, overeenkomstig onze verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming. 

Uw informatie wordt beschermd door controles ontworpen om verliezen of schade als gevolg van een ongeval, onachtzaamheid of opzettelijke acties, te beperken. Ook onze werknemers beschermen gevoelige of vertrouwelijke informatie wanneer ze gegevens elektronisch opslaan of verzenden en krijgen elk jaar training hierover.

Onze beveiligingscontroles zijn overeenkomstig de in de sector gangbare normen en goede praktijken; ze bieden een controle-omgeving die de risico's op het gebied van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw informatie doeltreffend beheert.

Hoe lang bewaren we uw informatie?

Om uw product of belegging te kunnen aanbieden en daarbij te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen, bewaren we uw persoonlijke informatie en de kopieën die we daarvan aanmaken (bv. telefoongesprekken met ons) zolang u klant bij ons bent.

Zelfs wanneer u niet langer klant bij ons bent, zijn we verplicht om informatie te bewaren om allerlei wettelijke en reglementaire redenen. Hoe lang deze informatie moet worden bewaard, varieert en we herzien onze bewaarperioden regelmatig om ervoor te zorgen dat deze voldoen aan alle wetten en regelgevingen.

Uw rechten

U hebt een aantal rechten op grond van de gegevensbescherming wetgeving die in bepaalde omstandigheden kunnen worden uitgeoefend. Deze rechten zijn:

 • het recht te worden ingelicht over hoe en waarom we uw persoonlijke informatie verwerken
 • het recht op toegang tot persoonlijke informatie die op u betrekking heeft
 • het recht van rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonlijke informatie
 • het recht op verzoek om uw persoonlijke informatie te wissen
 • het recht om de verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken
 • het recht op gegevensportabiliteit
 • het recht om de verwerking van uw persoonlijke informatie te weigeren (bv. profielbepaling of direct marketing)
 • het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde beslissingen (inclusief profielbepaling) die een aanzienlijke of wettelijke impact op u hebben

Neem voor meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen contact met ons op (zie sectie ‘Contacteer ons’).

Een klacht indienen

We streven er altijd naar uw persoonlijke informatie overeenkomstig de gegevensbeschermingswetgeving te verzamelen, te gebruiken en te bewaren. Als u denkt dat we uw informatie niet hebben behandeld overeenkomstig ons Privacybeleid, stel ons hiervan dan onmiddellijk op de hoogte (zie de sectie ‘Contacteer ons’) en we zullen onze uiterste best doen om dit recht te zetten.

We hopen dat we in staat zullen zijn uw klachten op te lossen, maar denk eraan dat u te allen tijde de mogelijkheid hebt een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit (bv. het ICO in het VK). Onafgezien of u onze klachtenprocedure volledig heeft doorlopen of niet, kunt u steeds terecht bij deze lokale gegevensbeschermingsautoriteit.

Op de volgende website van de Europese Commissie kunt u uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit opzoeken:

www.ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Risicowaarschuwing
Risicowaarschuwing - Beleggen brengt risico met zich mee. De waarde van beleggingen en de inkomsten hieruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat een belegger minder terugkrijgt dan het belegde bedrag. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor resultaten in de toekomst. Voor iedere belegging dient u de risico factoren in het prospectus te raadplegen en in het bijzonder de specifieke risico’s.