รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

รายงานการทาธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

การใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์

No documents currently available

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า A Share ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ออล ไชน่า ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปี้ยน ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็นเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล เอนแฮนซ์ฟิกซ์ อินคัมฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อินโนเวชั่น เอคควิตี้ ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล สมอลแค็พ ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินคัม ครีเอชั่น

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปนนีส ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว 70/30

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สยามลีดเดอร์ส

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พ

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พ เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทแคปปิตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แบบผสม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารทุนไทย เพื่อการออม

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์

ไม่พบเอกสาร

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า A Share ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ออล ไชน่า ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปี้ยน ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็นเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน โกลบอล เอนแฮนซ์ ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อินโนเวชั่น เอคควิตี้ ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล สมอลแค็พ ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินคัม ครีเอชั่น

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปนนีส ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ลิสเต็ด ไพรเวท แคปปิตอล

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว 70/30

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แบบผสม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สยามลีดเดอร์ส

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พ

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พ เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทแคปปิตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารทุนไทย เพื่อการออม

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์ – งบการเงิน ณ วันเลิกกองทุน

ประกาศการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - ABCA

ประกาศการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ – ABCNEXT-M

No documents currently available

ประกาศการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - ABGDD-M

No documents currently available

ประกาศการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ – ABGDD-RMF

No documents currently available

ประกาศการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - ABINNO-M

No documents currently available

ประกาศการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - ABPCAP-M

No documents currently available

ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินคัม ครีเอชั่น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัท) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินคัม

ครีเอชั่น (กองทุน) ทราบว่า ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน

กล่าวคือกองทุนไม่สามารถดำรงอัตราส่วนการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

กองทุนได้ดำเนินการให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปตามที่ประกาศและโครงการกำหนดแล้ว

อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น

ณ วันที่ 05 เมษายน 2560 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น (ABTED) มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 38.11

รายงานการดำรงอัตราส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามรายละเอียดโครงการ

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด ขอเรียนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์ ทราบว่า ณ วันที่ 26 มีนาคม 2558 กองทุนดำรงสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ต่ำกว่ารัอยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เนื่องจากบริษัทได้ทำการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก เพื่อนำเงินมาชำระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน จึงเป็นเหตุให้สัดส่วนการลงทุนต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ทั้งนี้ ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 กองทุนได้ดำรงสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเกินกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดโครงการที่กำหนด

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคชครีเอชั่น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (บริษัท) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคชครีเอชั่น (กองทุน) ทราบว่า ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 กองทุนมีอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากกับธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. เกินกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เนื่องจากบริษัทมีการฝากเงินกับธนาคารเพิ่มเติม จึงเป็นเหตุให้อัตราส่วนการลงทุนที่มีกับธนาคารเกินกว่าอัตราส่วนการลงทุนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน)กำหนด ทั้งนี้ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 กองทุนได้แก้ไขการดำรงอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง เงินฝากกับธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. ต่ำกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อให้เป็นไปตามรายละเอียดที่สำนักงานกำหนดแล้ว

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (บริษัท) ขอเรียนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์ (กองทุน) ทราบว่า ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2551 กองทุนดำรงสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ต่ำกว่ารัอยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เนื่องจากบริษัทได้ทำการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก เพื่อนำเงินมาชำระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน จึงเป็นเหตุให้สัดส่วนการลงทุนต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ทั้งนี้ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2551 กองทุนได้ดำรงสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเกินกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดโครงการที่กำหนด

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนเฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (บริษัท) ขอเรียนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีนเฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล (กองทุน) ทราบว่า ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2551 กองทุนมีอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากกับธนาคารคาลิยง เกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เนื่องจากบริษัทมีการฝากเงินกับธนาคารเพิ่มเติม ประกอบกับการผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ในวันดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้อัตราส่วนการลงทุนที่มีกับธนาคารเกินกว่าที่กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ทั้งนี้ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2551 กองทุนดำรงอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากกับธนาคาร คาลิยง ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดโครงการที่กำหนด