Juridisk information

Investeringar innebär risker. Värdet på investeringar och avkastningen från dem, kan gå ned så väl som upp och det kan hända att en investerare får tillbaka mindre än det investerade beloppet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat.

abrdn plc är registrerat i Skottland (SC286832) och har sitt säte på 1 George Street, Edinburgh, EH2 2LL, Skottland. www.abrdn.com.

Informationen på den här webbplatsen är allmän till sin natur och rör de aktiviteter som utförs av företagen nedan. Informationen ska därmed bara ses som exempel och utgör inte någon form av avtal, ej heller ska den betraktas som ett erbjudande om att handla med finansiella instrument eller involveras i en investeringstjänst eller investeringsaktivitet.  Vi lämnar inga garantier av något slag och tar inte heller någon form av ansvar för direkta eller indirekta förluster som uppstår till följd av att läsaren, en person eller grupp personer agerar utifrån den information, de uppfattningar eller uppskattningar som görs på Webbplatsen.

Observera att vissa av de investeringar som vi hänvisar till på Webbplatsen inte är godkända för distribution i alla jurisdiktioner där vi bedriver verksamhet. För mer information, vänd dig till din vanliga kontaktperson eller besök våra webbplatser www.abrdn.com.

Risker med investeringar:

Aktier: Utländska värdepapper kan vara mer volatila, svårare att värdera och mindre likvida än inhemska värdepapper. De är underställda olika redovisningsprinciper och regelverk, och utsätts för olika politiska och ekonomiska risker. Riskerna kan vara större i länder som utgör tillväxtmarknader.

Räntebärande instrument: Räntebärande instrument är förknippade med vissa risker, inklusive men inte begränsat till: räntor, kredit, förbetalning och förlängning.

Fastigheter: Investeringar i fastigheter kan innebära en viss ökning av förlustrisken kopplad till den underliggande investeringens natur och volatilitet. Investeringar i fast egendom är förhållandevis icke-likvida och möjligheterna att variera investeringarna som reaktion på förändrade ekonomiska förutsättningar eller andra villkor är begränsade. Värdet på fastigheter kan påverkas av en rad faktorer, inklusive bland annat det ekonomiska klimatet, villkoren på fastighetsmarknaden, räntor och regelverk.

Alternativ: Alternativa investeringar kan baseras på spekulativa investeringsmetoder, involvera en hög risk, och anses generellt vara icke-likvida på grund av restriktioner för överföring av räntor. Investerare kan förlora hela eller en betydande del av sin investering. Investeraren måste ha de ekonomiska musklerna, skickligheten/erfarenheten och viljan som krävs för att bära riskerna med en sådan investering.

Diversifiering är inte nödvändigtvis en garanti för avkastning eller ett skydd mot förlust.

Detta är inte en uttömmande lista över förklaringar av de aktuella riskerna och investerare bör läsa relevant dokumentation om erbjudandet och rådfråga sina egna investeringsrådgivare.

Webbplatsen är tillgänglig för distribution av följande närstående bolag till Aberdeen Asset Management i aktuella länder:

I USA marknadsförs de registrerade investeringsrådgivarna och närstående bolagen nedan under varumärket Aberdeen Standard Investments™: Aberdeen Asset Management Inc., Aberdeen Asset Managers Ltd, Aberdeen Asset Management Ltd, Aberdeen Asset Management Asia Ltd och Aberdeen Capital Management, LLC.

I Kanada marknadsförs de registrerade och närstående bolagen nedan under varumärket Aberdeen Standard Investments™: Aberdeen Asset Management Inc., Aberdeen Fund Distributors, LLC och Aberdeen Asset Management Canada Limited. Aberdeen Asset Management Inc. är registrerat som portföljförvaltare i de kanadensiska provinserna Ontario, New Brunswick och Nova Scotia, och som investmentfondförvaltare i provinserna Ontario, Quebec samt Newfoundland och Labrador. Aberdeen Asset Management Canada Limited är registrerat som portföljförvaltare i provinsen Ontario. Aberdeen Fund Distributors, LLC, bedriver verksamhet som s.k. EMD-förvaltare (Exempt Market Dealer) i samtliga provinser och territorier i Kanada.

I Brasilien är Aberdeen Standard Investments™ varumärke för Aberdeen Asset Management Inc. och Aberdeen do Brasil Gestão de Recursos Ltda. Aberdeen do Brasil Gestão de Recursos Ltda. är registrerat som investeringsförvaltare hos CVM.

Storbritannien, Norge och EU av Aberdeen Asset Managers Limited. Auktoriserade i Storbritannien och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Säte: 10 Queen’s Terrace, Aberdeen AB10 1YG, Skottland. Registreringsnummer i Skottland: 108419.

Schweiz av Aberdeen Asset Managers Switzerland AG (AAMS). Registreringsnummer i Schweiz: CH-020.3.033.962-7. Säte: Schweizergasse 14, 8001 Zürich, Schweiz. Auktoriserat av Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA).

Abu Dhabi Global Market (”ADGM”) av Aberdeen Asset Middle East Limited. Under tillsyn av ADGM Financial Services Regulatory Authority.  Aberdeen Asset Middle East Limited, Al Sila Tower, 24th Floor, Abu Dhabi Global Market Square, Al Maryah Island, PO Box 5100737, Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten.

Singapore av Aberdeen Asset Management Asia Limited, Registrerings-nummer: 199105448E.

Hongkong av Aberdeen International Fund Managers Limited. Webbplatsen har inte granskats av Securities and Futures Commission i Storbritannien.

Folkrepubliken Kina av Aberdeen Asset Management(Shanghai) Co., Ltd, endast i Kina

Australien och Nya Zeeland av Aberdeen Asset Management Limited ABN 59 002 123 364, AFSL-registreringsnummer: 240263. I Nya Zeeland endast yrkesverksamma investerare enligt definitionen i Financial Markets Conduct Act 2013 (Nya Zeeland).

Malaysia av Aberdeen Asset Management Sdn Bhd, registrerings-nummer: 690313-D och Aberdeen Islamic Asset Management Sdn Bhd, Registreringsnummer: 827342-W.

Thailand av Aberdeen Asset Management Company Limited.

Japan av Aberdeen Investment Management K.K.

Taiwan av Aberdeen International Securities Investment Consulting Company Ltd (101Jin-Guan-Tou-Gu-Xin-Zi-Di No.33), som drivs oberoende, 8F, No.101, Songren Rd., Taipei City, Taiwan, Folkrepubliken Kina. Tel: +886-2-87224500.

Webbplatsen är tillgänglig för distribution av följande Standard Life Investments-företag:

Standard Life Investments Limited är registrerat i Skottland (SC123321) och har sitt säte på 1 George Street, Edinburgh EH2 2LL, Skottland. Standard Life Investments Limited är auktoriserat i Storbritannien och står under tillsyn av Financial Conduct Authority.

Standard Life Investments (Hong Kong) Limited är licensierat i och står under tillsyn av Securities and Futures Commission i Hongkong. Företaget är ett helägt dotterbolag till Standard Life Investments Limited.

Standard Life Investments Limited (ABN 36 142 665 227) är ett registrerat bolag i Skottland (registreringsnummer SC123321) och undantaget från kravet om att inneha en australiensisk licens för finansiella tjänster enligt paragraf 911A(2)(l) i Corporations Act 2001 (Cth) (”Lagen”) beträffande tillhandahållande av finansiella tjänster enligt definitionen i Schedule A av stödinstrument nr 10/0264 daterat 9 april 2010 och utfärdat till Standard Life Investments Limited av Australian Securities and Investments Commission. Dessa finansiella tjänster erbjuds endast till yrkesverksamma kunder enligt definitionen i delavsnitt 761G(7) av Lagen. Standard Life Investments Limited är auktoriserat i Storbritannien och står under tillsyn av Financial Conduct Authority enligt engelsk lag, som skiljer sig från australiensisk lag.

Standard Life Investments Limited är ett företag registrerat i Irland (904256) med säte på 90 St Stephen’s Green Dublin 2, Irland. Företaget är auktoriserat och står under tillsyn av Financial Conduct Authority.

Standard Life Investments (USA) Limited är registrerat som s.k. EMD-förvaltare (Exempt Market Dealer) hos Ontario Securities Commission i Kanada och som investeringsrådgivare hos US Securities and Exchange Commission i USA. Standard Life Investments (Corporate Funds) Limited är registrerat som investeringsrådgivare hos US Securities and Exchange Commission i USA.

Standard Life Investments (Japan) Limited är registrerat hos Head of Kanto Local Financial Bureau (finansinstrumentföretag nr 2913) och licensierat och under tillsyn av Financial Services Agency i Japan. Företaget är medlem i Japan Investment Advisers Association och ett helägt dotterbolag till Standard Life Investments Limited.

Standard Life Investments (Singapore) Pte. Ltd är under tillsyn av Monetary Authority of Singapore och licensierat enligt Securities and Futures Act (licensnr: CMS100581-1). Företaget är ett helägt dotterbolag till Standard Life Investments Limited.