Wettelijke bepalingen

Deze juridische kennisgeving moet worden gelezen in combinatie met een lokale juridische vermelding of andere verklaring op onze website voor een bepaald rechtsgebied. De lokale juridische kennisgeving of andere verklaring prevaleert in dat rechtsgebied in het geval van een conflict met deze juridische kennisgeving.

1. Nadere informatie over het bedrijf en voorschriften

www.abrdn.com is beschikbaar gesteld door abrdn-groep, die bestaat uit abrdn plc en haar dochterondernemingen. abrdn plc is geregistreerd in Schotland (SC286832) op 1 George Street, Edinburgh, EH2 2LL

Klik hier voor details van onze belangrijkste klantgerichte en operationele entiteiten in het VK en wereldwijd (in het Engels).

Het BTW-nummer voor abrdn group is GB270347469. Het btw-nummer voor Standard Life Private Equity Trust plc is GB 300422375.

Elke verwijzing op de pagina's van deze site naar "wij", onze "," ons "" abrdn "of" abrdn-groep " refereren naar abrdn plc, evenals haar gelieerde ondernemingen en gerelateerde bedrijven (direct of indirect).

2. Vestigingsplaats en rechtsgebied

Deze website is bestemd voor informatie aan ingezetenen van landen waar abrdn groep actief is. De informatie op onze site vormt geen aanbod of verzoek om deelnemingsrechten of aandelen in fondsen van abrdn te verkopen in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod, verzoek of distributie onwettig zou zijn of waar de persoon die een dergelijk aanbod of verzoek doet niet bevoegd is om dit te doen, of aan enige persoon aan wie een dergelijk aanbod of verzoek niet wettig kan worden gedaan.

3. Algemene disclaimers en voorwaarden

Hoewel Aberdeen Asset Managers Limited en Standard Life Investments Limited alle redelijke maatregelen hebben getroffen om zeker te stellen dat de informatie op deze pagina's nauwkeurig en actueel is en beantwoordt aan de relevante wet- en regelgeving van het Verenigd Koninkrijk per de datum van de uitgifte, kunnen eventuele fouten of weglatingen te wijten zijn aan omstandigheden buiten onze controle. Wij behouden ons het recht voor de inhoud, presentatie, prestaties, faciliteiten en beschikbaarheid van het geheel of een deel van de pagina's op deze website naar eigen keuze en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Wij verstrekken geen garantie of verklaringen dat de pagina's van deze website te allen tijde toegankelijk zullen zijn tijdens de op deze website vermelde kantoortijden in het VK. Deze website kan tijdelijk onbeschikbaar of beperkt beschikbaar zijn om administratieve of andere redenen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies dat of enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met de onmogelijkheid om deze website te gebruiken.

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor informatie op andere websites die toegankelijk zijn via hypertextkoppelingen vanuit deze pagina's, of voor het feit dat deze andere websites niet te allen tijde beschikbaar zouden zijn. De koppelingen naar andere websites worden louter ter algemene informatie verstrekt en de betrokken websites en hun inhoud worden op geen enkele wijze door ons onderschreven of gepromoot, tenzij anders vermeld. Wanneer u klikt op een hypertextkoppeling naar een externe website, verlaat u de website van abrdn en bezoekt u de externe website op eigen risico.

Vergeet niet dat de resultaten uit het verleden geen leidraad voor toekomstige resultaten vormen. De waarde van deelnemingsrechten en aandelen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de mogelijkheid bestaat dat een belegger minder terugkrijgt dan het aanvankelijk belegde bedrag. Wisselkoersen kunnen ertoe leiden dat de waarde van buitenlandse beleggingen stijgt of daalt. Voor nadere informatie over een van de vermelde fondsen of producten kunt u de betreffende aanboddocumenten raadplegen.

Door deze pagina's te bezoeken, wordt u geacht de voorwaarden van Juridische vermelding zoals voorgeschreven door de Schotse wetgeving, te hebben geaccepteerd en ermee in te stemmen.

4. Advies

Niets in deze pagina's mag worden opgevat als enige vorm van financieel, beleggings- of ander professioneel advies en u dient uw eigen financieel adviseur of een andere professionele adviseur te raadplegen als u financieel of ander professioneel advies vereist.

5. Copyright en handelsmerk

© 2021 abrdn plc. Alle rechten voorbehouden.

Het copyright voor de pagina's van deze website, de op de schermen vertoonde pagina's en de daarin bevatte informatie en materialen zijn eigendom van abrdn plc, tenzij anders aangegeven. “abrdn en het abrdn” logo zijn handelsmerken van de abrdn-groep, welke ook handelsmerk- en dienstmerkrechten in andere merken op de pagina's van deze website kan claimen.

Volledige of gedeeltelijke reproductie van deze pagina's zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van abrdn is strikt verboden, tenzij voor persoonlijke, niet-commerciële informatiedoeleinden.

6. E-mail en overige elektronische communicatie

Er kan niet worden gegarandeerd dat elektronische communicatie ook door ons wordt ontvangen, of dat de inhoud van e-mails vertrouwelijk of ongewijzigd blijft tijdens de verzending via internet. Als u dat verkiest, kunt u dan ook telefonisch contact met ons opnemen of ons schrijven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die u of anderen kunnen lijden als gevolg van de wijziging of het verlies van de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie.

We filteren, controleren en bewaren elektronische communicatie om onze systemen te beschermen en ervoor te zorgen dat deze goed blijven functioneren, alsmede om regulering en goede ondernemingspraktijken na te leven.

7. Downloads

Als u software downloadt, doet u dat op eigen risico. We bieden geen garanties inzake de geschiktheid van dergelijke gedownloade software en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor problemen met uw computer die daaruit kunnen voortvloeien. Als u twijfelt over de geschiktheid van software die u zou willen downloaden naar uw computer, dient u vóór het downloaden gespecialiseerd advies in te winnen.

8. Privacy en website bezoekers

We streven ernaar om de privacy van alle bezoekers van onze website www.abrdn.com ('Website') te beschermen. We gebruiken cookies en wanneer u door deze website navigeert, slaan deze informatie op over hoe u de website gebruikt om de kwaliteit van de aan u geleverde service te verbeteren. Zo kunnen we bijvoorbeeld de meest geschikte lay-out en navigatie van de site bepalen. We hebben links voorzien naar externe websites van derden en andere websites van de abrdn group. We willen dat u zich ervan bewust bent dat deze websites hun eigen cookies naar gebruikers kunnen sturen, of anderszins gegevens kunnen verzamelen of om persoonlijke informatie kunnen vragen. We aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de informatieverzamelingspraktijken van websites waartoe u toegang hebt via onze website, en we raden u aan om het privacybeleid van elke website te lezen voordat u persoonlijk identificeerbare informatie vrijgeeft.

9. Onze algemene voorwaarden met betrekking tot sociale media

Onze 'Sociale-Mediaplatforms' omvatten Twitter, YouTube, LinkedIn en andere Sociale-Mediaplatformen die we beschikbaar stellen.

Sociale-mediasites zoals Twitter, YouTube en LinkedIn zijn publiek domein. Wij zijn niet verantwoordelijk voor en onderschrijven de inhoud die door andere gebruikers van deze sites is geplaatst niet.

Algemene overwegingen ten aanzien van sociale media

  • Voor uw eigen veiligheid verzoeken we u om geen persoonlijke of accountinformatie te geven in posts, opmerkingen of berichten die u op onze Sociale-Mediaplatforms plaatst.
  • Wij zijn niet aansprakelijk voor de gebruiksvoorwaarden of het privacy- of beveiligingsbeleid van onze Sociale-Mediaplatform of externe websites van derde partijen die daaraan gekoppeld kunnen zijn. U gebruikt deze op eigen risico.
  • Zorg ervoor dat bijdragen aan onze Sociale-Mediaplatforms relevant en actueel zijn. We behouden het recht om gebruikers of volgers op onze Sociale-Mediaplatforms te blokkeren als ze content plaatsen of opnieuw plaatsen die wij ongepast of beledigend achten, die als testimonial, advies, aanbeveling of reclame dienen voor effecten, producten of diensten, of die van promotionele aard zijn. We behouden tevens het recht gebruikers of volgers te blokkeren wiens eigen sociale-mediaplatforms beledigende of ongepaste content bevatten of als promotionele websites dienen.
  • Meningen die worden geuit op onze Sociale-Mediaplatforms zijn de meningen van degene die ze uit en zijn niet noodzakelijkerwijs representatief voor onze meningen.

Geen aanbod

Niets op onze Sociale-Mediaplatforms vormt een aanbod, uitnodiging of aanbeveling met betrekking tot een beleggingsbeheerproduct of -dienst, een aanbod om te verkopen of een uitnodiging om aan te bieden een effect te kopen. Alle content is onderhevig aan de van toepassing zijnde wetten en voorschriften.

Niet alle beleggingsbeheerproducten of -diensten zijn beschikbaar in alle rechtsgebieden. Een potentiële belegger moet zich ervan vergewissen dat een product of dienst toegestaan is volgens de regels en voorschriften in zijn of haar rechtsgebied.

Iedere belegging is onderhevig aan risico's, waaronder het mogelijke verlies van het door u belegde bedrag.

Geen advies

De informatie die door ons wordt geplaatst op onze Sociale-Mediaplatforms zijn onze huidige meningen en dergelijke meningen zijn aan verandering onderhevig zonder kennisgeving. Deze berichten zijn uitsluitend ter informatie geplaatst en mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies of als aanbeveling van een bepaalde dienst of een beveiligingsproduct, beleggingsstrategie of beleggingsproduct. Dergelijk advies dient u in te winnen bij een bevoegde professional. Raadpleeg de aanbiedingsdocumenten voor meer informatie over specifieke producten.

Informatie die wordt gegeven op of waarnaar door ons wordt verwezen op onze Sociale-Mediaplatforms kunnen verklaringen over toekomstverwachtingen of andere toekomstgerichte verklaringen bevatten, gebaseerd op onze huidige meningen en veronderstellingen, waarbij sprake kan zijn van bekende en onbekende risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de daadwerkelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen aanzienlijk afwijken van hetgeen in dergelijke verklaringen is geuit of geïmpliceerd. Behalve verklaringen die toekomstgericht zijn door de context, geven de woorden 'kan', 'zal', 'zou', 'verwacht', 'is van plan', 'is voornemens', 'gelooft', 'potentieel', 'blijft' en dergelijke uitdrukkingen aan dat er sprake is van toekomstgerichte verklaringen.

Geografische uitsluiting

We communiceren via onze Sociale-Mediaplatforms met onze externe doelgroepen op een wijze die in overeenstemming is met de eisen van lokale regelgeving. Content op onze Sociale-Mediaplatforms is niet gericht aan personen in rechtsgebieden waar de publicatie of beschikbaarheid van deze content verboden is (op grond van de nationaliteit of woonplaats van deze persoon of om een andere reden). Personen voor wie dergelijke verboden gelden, dienen zich geen toegang te verschaffen tot de content.

10. Overzicht van beleggersrechten die van toepassing zijn op Luxemburgse SICAV's

Houd er rekening mee dat deze informatie bedoeld is als een korte samenvatting van uw belangrijkste rechten als aandeelhouder van een SICAV-vennootschap in het kader van de European Union Cross Border Distribution Regulation (Regulation (EU) 2019/1156). Het is niet bedoeld en kan geen uitputtende opsomming zijn van alle rechten die aandeelhouders kunnen hebben ten aanzien van de vennootschap. Raadpleeg het prospectus van het bedrijf voor meer informatie over het bedrijf.

Recht om te participeren in de beleggingen van de onderneming - Elke aandeelhouder heeft het recht om te participeren in de winsten of verliezen in overeenstemming met de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het betreffende fonds en in verhouding tot het aandelenbezit van de aandeelhouder in dat fonds. Aandeelhouders hebben geen directe rechten op de activa die in de portefeuille van de fondsen worden gehouden, maar kunnen alleen indirect deelnemen aan de variatie van de waarde van deze activa door hun aandelenbezit. Hoewel de vennootschap één enkele entiteit vormt, staan de activa van een fonds uitsluitend ter beschikking van beleggers en crediteuren van dat fonds. De volledige details van de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van elk fonds worden uiteengezet in het prospectus.

Recht op inkomsten - Elke aandeelhouder heeft recht op een evenredig deel van de inkomsten (indien van toepassing) van het fonds waarin de aandeelhouder heeft geïnvesteerd. Afhankelijk van de aard van de aandelen die door de aandeelhouder worden gehouden, kunnen dergelijke inkomsten ofwel worden geaccumuleerd in de intrinsieke waarde van de aandelen van de aandeelhouder, ofwel aan de aandeelhouder worden uitgekeerd als dividendbetaling, in overeenstemming met de voorwaarden van het prospectus van de onderneming.

Recht om informatie te ontvangen - Elke aandeelhouder heeft het recht om bepaalde informatie te ontvangen over het bedrijf en de fondsen waarin de aandeelhouder heeft geïnvesteerd. Deze informatie omvat de jaarlijkse en halfjaarlijkse financiële overzichten van de onderneming en verdere informatie kan op verzoek beschikbaar zijn. Nadere details hierover zijn opgenomen in het laatste prospectus van de vennootschap.

Recht om deel te nemen aan en te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen - Elke aandeelhouder heeft het recht om een oproeping te ontvangen, persoonlijk of bij volmacht bij te wonen en te stemmen op algemene vergaderingen van de vennootschap en alle aandeelhoudersvergaderingen van het specifieke fonds of de betreffende aandelenklasse waarin de aandeelhouder heeft geïnvesteerd, indien de belegger zelf/zelf/zelf en in haar/zijn/zijn eigen naam is ingeschreven in het aandeelhoudersregister van het fonds. Behoudens eventuele bijzondere rechten of beperkingen die voorlopig aan een aandelenklasse zijn verbonden, heeft elke aandeelhouder het recht op één stem op de algemene vergaderingen voor elk volledig gehouden aandeel. Voor zover wettelijk toegestaan, kan de raad van bestuur van de vennootschap het stemrecht schorsen van elke aandeelhouder die niet voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van het prospectus, de statuten of enig document (inclusief enig aanvraagformulier) waarin zijn verplichtingen jegens de fonds en/of de andere aandeelhouders.

Recht om aandelen in te kopen - Elke aandeelhouder heeft het recht om de vennootschap te verzoeken om ofwel een specifiek aantal aandelen van de aandeelhouder ofwel aandelen van een bepaalde waarde op een handelsdag terug te kopen tegen hun intrinsieke waarde per aandeel op die handelsdag, onder voorbehoud van enige toepasselijke kosten en de voorwaarden van het terugkoopproces zoals uiteengezet in het prospectus. Om aandelen terug te kunnen kopen vanaf een bepaalde handelsdag, moeten aandeelhouders vóór de relevante handelsdeadline een correct ingevuld terugkoopformulier indienen bij de transferagent van de onderneming.

Recht op gegevensprivacy - Elke aandeelhouder dient er rekening mee te houden dat de aandeelhouder door het aanvragen van aandelen informatie aan het bedrijf heeft verstrekt of zal verstrekken, wat persoonsgegevens kan zijn in de zin van de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en moet zich ervan bewust zijn dat deze persoonsgegevens zal door het bedrijf worden verwerkt in overeenstemming met haar privacyverklaring.

Recht om het indienen van een klacht - Elke aandeelhouder die niet tevreden is met zijn ervaring als belegger in het bedrijf heeft het recht om een klacht in te dienen bij het bedrijf in overeenstemming met het toepasselijke beleid voor klachtenbehandeling. Aandeelhouders kunnen ook het recht hebben om een klacht in te dienen bij de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Bovendien voorziet Richtlijn (EU) 2020/1828 van 25 november 2020 betreffende representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten in een mechanisme voor collectief verhaal dat van toepassing is in geval van inbreuken door handelaren op de bepalingen van onder meer Richtlijn 2009 / 65 / EC met betrekking tot instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE's), met inbegrip van bepalingen zoals omgezet in nationaal recht die de collectieve belangen van consumenten schaden of kunnen schaden. Richtlijn (EU) 2020/1828 wordt uiterlijk op 25 december 2022 door de lidstaten, waaronder Luxemburg, omgezet en de bepalingen zijn van toepassing vanaf 25 juni 2023. Luxemburg heeft Richtlijn (EU) 2020/1828 nog niet omgezet, maar een wetsvoorstel van de wet is momenteel hangende.

Deze samenvatting van de belangrijkste rechten is niet en beoogt niet uitputtend te zijn en aandeelhouders dienen het prospectus in zijn geheel te lezen en hun professionele adviseurs te raadplegen om hun rechten beter te begrijpen.