Privacybeleid

De laatste update van ons privacybeleid dateert van 26 september 2021.

Dit privacybeleid is van toepassing op de vermogens- en fondsenbeheerdiensten die worden verleend aan de Britse klanten van dochterondernemingen van abrdn plc en op de discretionaire beheerdiensten die worden verleend door abrdn Capital en zijn dochterondernemingen.

Dit privacybeleid is ook van toepassing op de beleggingstrusts en de fondsen onder het beheer van de dochterondernemingen van abrdn plc, tenzij anders bepaald in de documenten met betrekking tot uw belegging in een bepaalde beleggingstrust of een bepaald fonds.

abrdn plc en zijn dochterondernemingen hechten veel belang aan privacy en verbinden zich ertoe alle gedeelde persoonsgegevens veilig te bewaren. Als gebruiker van een product of dienst van abrdn plc mag u er op vertrouwen dat er slechts persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt wanneer dat nodig, eerlijk en op een rechtsgrond gebeurt om u het product of de dienst in kwestie te leveren en in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming.

Ons privacybeleid bevat belangrijke informatie over de persoonsgegevens die we verzamelen; wat we doen met die informatie; met wie we ze delen en waarom; en uw opties en rechten betreffende de informatie die u ons heeft verstrekt.

Ons privacybeleid wordt regelmatig herzien. Het is mogelijk dat we wijzigingen moeten doorvoeren in dit privacybeleid. Gelieve dan ook regelmatig onze website te bezoeken om te controleren op updates. Bij belangrijke wijzigingen, zoals een verandering in de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, nemen we contact met u op.

Ons cookiebeleid is een onderdeel van ons privacybeleid. Als u onze website bezoekt, maken we gebruik van cookies om informatie op te slaan over de manier waarop u de website gebruikt om u een betere dienstverlening te kunnen aanbieden. Om te begrijpen wat voor cookies we gebruiken en hoe ze werken wanneer u onze website bezoekt, kunt u ons cookiebeleid raadplegen op onze website. - https://www.abrdn.com/corporate/cookie-policy.

Zo neemt u contact met ons op

Als u vragen hebt over ons privacybeleid of de informatie over u die wij verzamelen en gebruiken, kunt u contact met ons opnemen: Functionaris voor gegevensbescherming FAO abrdn plc 1 George Street Edinburgh EH2 2LL E-mail - DPOffice@abrdn.com

We verzamelen en gebruiken onder meer de volgende informatie over u:

 • Gegevens over wie u bent, zoals uw naam, geboortedatum en contactgegevens
 • Gegevens over het product of de dienst waarvan u gebruikmaakt bij ons, zoals uw bankgegevens
 • Gegevens over de contacten die u met ons had, zoals afspraken, telefoongesprekken, e-mails en brieven
 • Gegevens die automatisch worden verzameld, bijvoorbeeld via cookies, wanneer u een van onze websites bezoekt
 • Gegevens over uw bezoeken aan een van onze kantoren, zoals camerabeelden

Gegevens die worden beschouwd als 'gevoelige' persoonsgegevens, bijvoorbeeld met betrekking tot uw gezondheid. We verzamelen enkel gevoelige persoonsgegevens als dat nodig is om het gevraagde product of de gevraagde dienst te leveren of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. We vragen steeds expliciet uw akkoord om die gegevens te verwerken.

We kunnen door onze interacties met u op verscheidene manieren gegevens verzamelen, onder meer via:

 • een aanvraagformulier voor een product of dienst
 • telefoongesprekken met ons
 • e-mails of brieven die u ons stuurt
 • afspraken met een van onze relatiebeheerders
 • inschrijvingen voor een van onze evenementen
 • deelname aan enquêtes die ons helpen u beter te begrijpen en ons aanbod te optimaliseren
 • deelname aan wedstrijden, bijvoorbeeld om tickets te winnen voor een sportevenement dat we sponsoren

onze online diensten zoals klantenportalen, websites, sociale media. We kunnen uw persoonsgegevens ook verzamelen via onder meer bedrijvengidsen en andere commercieel of openbaar beschikbare bronnen, bijvoorbeeld om de informatie waarover we beschikken, zoals uw adres, te controleren of bij te werken, of om betere contactgegevens te verzamelen als we u niet rechtstreeks kunnen bereiken.

We hechten veel belang aan privacy en zullen uw persoonsgegevens slechts verzamelen indien dat nodig, eerlijk en rechtmatig is. We zullen uw persoonsgegevens slechts verzamelen en gebruiken als we kunnen voldoen aan een van de wettelijke verwerkingsvoorwaarden die worden beschreven in de gegevensbeschermingwetgeving. Dat is het geval wanneer:

 • ze vereist zijn om het gevraagde product of de gevraagde dienst te kunnen leveren. We hebben bijvoorbeeld bepaalde persoonsgegevens nodig, zoals uw naam, adres, geboortedatum en bankgegevens, als u wenst te beleggen in een van onze fondsen of producten
 • we ze nodig hebben om te voldoen aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen, zoals de verzending van uw jaarlijkse afschriften, om u te informeren over wijzigingen aan onze algemene voorwaarden of voor fraudepreventie
 • we een gerechtvaardigd belang hebben, namelijk:
  • om gepaste informatie en begeleiding te bieden, zodat u op de hoogte bent van de mogelijkheden die tot het beste resultaat kunnen leiden voor uw product of belegging;
  • wanneer we uw gegevens moeten verwerken om u en uw behoeftes beter te begrijpen, zodat we u gepastere berichten kunnen sturen over de producten die u bij ons hebt en om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.
  Als we een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking, zullen we steeds een evaluatie uitvoeren om te waarborgen dat dit gebruik van uw persoonsgegevens niet buitensporig of onnodig is, of overigens een grotere inbreuk maakt dan nodig.
 • U hebt ons de toestemming gegeven om uw persoonsgegevens op deze manier te gebruiken. Dat geldt bijvoorbeeld voor de inzameling en het gebruik van uw gevoelige persoonsgegevens, of voor bepaalde soorten direct marketing.

We maken soms gebruik van systemen om automatisch beslissingen te nemen op basis van uw persoonsgegevens waarover we beschikken, of die we elders mogen verzamelen en gebruiken. Die geautomatiseerde beslissingen kunnen invloed hebben op de producten, diensten of mogelijkheden die we u nu of in de toekomst aanbieden. We gebruiken geautomatiseerde beslissingen als volgt:

 • Om producten en diensten op maat te maken, bijvoorbeeld door u in te delen bij gelijkaardige klanten om beslissingen te nemen over de producten en diensten die we u willen aanbieden om aan uw behoeftes te voldoen
 • Bij het ontwerp en de uitbreiding van onze online diensten, om te voldoen aan uw behoefte aan begeleiding en ondersteuning

Als u niet wilt dat we uw persoonsgegevens zo verzamelen en gebruiken, is het mogelijk dat we u niet al onze producten of diensten kunnen aanbieden.

Het is mogelijk dat we uw gegevens intern delen, en ook met externe partijen om de redenen die worden beschreven in 'Waarom verzamelen en gebruiken wij uw persoonsgegevens?'.

We zullen uw gegevens delen met:

 • Andere afdelingen van abrdn plc die ons helpen bij de levering van de producten of diensten die met u werden besproken
 • Krediet- en identiteitscontroleagentschappen, voor een krediet- en identiteitscontrole
 • Externe partijen die we hebben geselecteerd om ons bij te staan in de levering van de producten en diensten die we u en andere klanten bieden. Zo zijn er bijvoorbeeld onderzoeks-, advies- of technologiebedrijven, die ons helpen onze diensten aan u te verbeteren;
 • bedrijven die ons helpen met u in contact te treden, zoals bijvoorbeeld een internetprovider;
 • onze toezichthouders, waaronder de Financial Conduct Authority en het ICO (Information Commissioner's Office) in het VK;
 • wetshandhavings- en andere officiële instanties die ons bijstaan bij (of die informatie opvragen voor) de voorkoming en de opsporing van strafbare feiten; en
 • de Britse belastingdienst ('HM Revenue & Customs') in verband met belastingaangiftes indien nodig.

Als we uw persoonsgegevens delen, doen we dat in overeenstemming met onze verplichting om uw gegevens veilig te bewaren.

De meeste gegevens worden verwerkt in het VK of in de Europese Economische Ruimte (EER).

Enkele van uw gegevens kunnen evenwel door ons of door de externe partijen waarmee we samenwerken, worden verwerkt in locaties buiten het VK of de EER, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, Hongkong, Singapore en India.

Als uw gegevens worden verwerkt buiten het VK of de EER, nemen we bijkomende maatregelen om te waarborgen dat uw gegevens minstens even goed zijn beschermd als wordt vereist door de gegevensbeschermingwetgeving van het VK of de EER. We zullen bijvoorbeeld wettelijke overeenkomsten aangaan tussen de externe partijen en ondernemingen die aangesloten zijn bij abrdn om erop toe te zien dat die verplichtingen worden opgevolgd.

We hechten erg veel belang aan gegevens- en systeemveiligheid en streven ernaar te allen tijde te voldoen aan onze verplichtingen. Alle persoonsgegevens die worden verzameld, geregistreerd of gebruikt, ongeacht de manier waarop (papier, online, andere media), zullen worden beschermd in overeenstemming met onze gegevensbeschermingsverplichtingen.

Uw gegevens worden beschermd door controles die werden ontworpen ter minimalisering van enig verlies of schade als gevolg van vergissingen, nalatigheid of bewuste handelingen. Onze veiligheidscontroles voldoen aan de sectornormen, zijn afgestemd op de goede praktijken en creëren een controleomgeving waarin risico's voor de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens doeltreffend worden beheerd, ongeacht of de gegevens worden verwerkt door ons of door een externe partij die namens ons handelt.

Onze werknemers beschermen gevoelige en vertrouwelijke gegevens ook wanneer ze die elektronisch opslaan of verzenden en krijgen daar jaarlijks opleiding over.

We maken ook gebruik van interne en externe auditoren en gespecialiseerde externe adviseurs om regelmatig onafhankelijke verzekerings- en vergelijkende studies uit te voeren, teneinde de doeltreffendheid van onze gegevenscontroleomgeving en onze beveiligingsstrategie na te gaan.

Om u het afgesproken product of de afgesproken dienst te leveren, en om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen, zullen wij uw persoonsgegevens en kopieën van onze aantekeningen (bv. over telefoongesprekken) bewaren zolang u een [potentiële] klant van ons bent.

Ook wanneer u geen klant meer bent bij ons, moeten we de gegevens bewaren om diverse wettelijke en reglementaire redenen. De termijn varieert. We herzien regelmatig onze bewaartermijnen om in lijn te zijn met alle wetten en regels.

U hebt volgens de gegevensbeschermingwetgeving een aantal rechten die in bepaalde omstandigheden kunnen worden uitgeoefend, namelijk:

Recht in kennis te worden gesteld

U hebt recht op duidelijke en eenvoudig begrijpelijke informatie over de persoonsgegevens waarover we beschikken, waarom we erover beschikken en met wie we ze delen. Die gegevens vindt u terug in ons privacybeleid en onze privacyverklaringen.

Recht op inzage

U hebt het recht uw persoonsgegevens in te kijken. Als u een kopie wenst van de persoonsgegevens waarover we beschikken, kunt u daar een aanvraag toe indienen. Gelieve voor zo'n verzoek contact op te nemen met uw client portfolio manager, uw business development manager of de functionaris voor gegevensbescherming. De contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming vindt u in de sectie 'Zo neemt u contact met ons op'.

Recht op rechtzetting van uw persoonsgegevens

Als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u een rechtzetting aanvragen.

Recht op wissing

U kunt de wissing van uw gegevens aanvragen als Aberdeen Standard Capital geen dwingende reden heeft om er nog over te beschikken.

Recht op beperking van de verwerking

U kunt ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens voor bepaalde redenen te blokkeren of te temperen. Dat betekent dat we nog steeds mogen beschikken over uw gegevens, maar alleen om te garanderen dat we ze in de toekomst niet zullen gebruiken voor de toepassingen die u hebt uitgesloten.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U kunt bij ons een kopie van uw persoonsgegevens aanvragen voor eigen gebruik bij andere diensten. Onder bepaalde omstandigheden kunt u de persoonsgegevens waarover we beschikken op veilige en beveiligde wijze kopiëren of overdragen naar een ander bedrijf, bijvoorbeeld als u uw activa zou overdragen naar een andere discretionaire vermogensbeheerder.

Recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor: doeleinden waarbij we een gerechtvaardigd belang hebben; direct marketing; onderzoek en statistieken.

Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

U hebt het recht abrdn te vragen om:

 • Informatie over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt
 • Menselijke tussenkomst, of u kunt een beslissing in vraag stellen waar de verwerking uitsluitend gebeurde via geautomatiseerde processen
 • Regelmatige controles om erop toe te zien dat onze geautomatiseerde beslissings- en profileringsprocessen naar behoren werken.

Hier vindt u meer informatie over uw rechten https://ico.org.uk/for-the-public Neem contact op met uw relatiebeheerder of de functionaris voor gegevensbescherming als u een van die rechten wenst uit te oefenen. Kijk daarvoor in de sectie 'Zo neemt u contact met ons op'.

We zullen er altijd naar streven uw persoonsgegevens te verzamelen, gebruiken en beschermen in overeenstemming met de gegevensbeschermingwetgeving. Breng ons meteen op de hoogte als u van mening bent dat we niet met uw gegevens zijn omgegaan zoals beschreven in ons privacybeleid. U vindt onze contactgegevens in de sectie 'Zo neemt u contact met ons op'. We zullen ons uiterste best doen om dat desgevallend recht te zetten.

Hoewel we hopen alle klachten naar tevredenheid te kunnen oplossen, kunt u ook steeds een klacht indienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit (zoals ICO in het VK). Die optie staat u altijd ter beschikking, ongeacht of u reeds onze klachtenprocedure hebt doorlopen.

De gegevens van de Britse gegevensbeschermingsautoriteit zijn als volgt:

Het Information Commissioner’s Office
Hulplijn (VK): 0303 123 1113
Hulplijn (buiten VK): +44 1625 545 700
E-mail: casework@ico.org.uk
Website: https://ico.org.uk/concerns