ข้อกำหนด FATCA

หน่วยลงทุนในประเทศไทย (“กองทุน”)

ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับกฎหมายที่กำหนดให้สถาบันการเงินต่างชาติมีหน้าที่ ต้องรายงานเงินได้ของผู้เสียภาษีชาวสหรัฐอเมริกา (“FATCA”) และการยืนยันเลขประจำตัวของสถาบันการเงินต่างชาติที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา (“GIINs”)

ประกาศนี้มีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ว่าด้วยภาษีใหม่ ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557:

ก. ความเป็นมาของกฎหมายที่กำหนดให้สถาบันการเงินต่างชาติมีหน้าที่ต้องรายงานเงินได้ของผู้เสียภาษีชาวสหรัฐอเมริกา (“FATCA”)

กฎหมายที่กำหนดให้สถาบันการเงินต่างชาติมีหน้าที่ต้องรายงานเงินได้ของ ผู้เสียภาษีชาวสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act หรือ FATCA) มีข้อกำหนดทั่วไปให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ของสหรัฐอเมริกาต้องมีระบบการ รายงานแหล่งรายได้ต่างๆที่รวมทั้งเงินปันผลและดอกเบี้ยของบุคคลสัญชาติ อเมริกันที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกาและการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากรายได้ดังกล่าว รวมถึงเงินได้ทั้งหมดจากการขายหรือจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลสัญชาติ อเมริกัน เพื่อส่งต่อข้อมูลให้รัฐบาลกลางของสหรัฐฯ กฎหมาย FATCA ได้รับการออกแบบเพื่อให้บุคคลสัญชาติอเมริกันที่เป็นเจ้าของบัญชีทางการเงิน โดยตรงหรือโดยอ้อมซึ่งบัญชีไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกาและสถาบันการเงินที่ไม่ ใช่ของสหรัฐอเมริกาที่เปิดบัญชีการเงินดังกล่าวจะต้องรายงานข้อมูลบัญชีการ เงินดังกล่าวไปยังกรมสรรพากรของสหรัฐอเมริกา (U.S. Internal Revenue Service หรือ IRS) หากสถาบันการเงินไม่ให้ความยินยอมที่จะส่งข้อมูลดังกล่าวไปให้กรมสรรพากรของ สหรัฐอเมริกา จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 30% กฎระเบียบนี้จะมีผลบังคับใช้กับเงินได้ที่ได้รับการชำระตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป

ข. ความเกี่ยวข้องของกฎหมาย FATCA กับกองทุนของอเบอร์ดีน

กองทุนอเบอร์ดีนที่มีการจดทะเบียนในประเทศไทย จะปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย FATCA และอาจจะต้องมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากลูกค้านักลงทุน เพื่อเป็นการปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย FATCA อีกด้วย

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลผู้สนับสนุนที่จะปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดใน กฎหมาย FATCA โดยได้รับเลขประจำตัวของสถาบันการเงินต่างชาติที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา (GIINs:) เลขที่ 5WAS7U.00000.SP.764.

ค. ข้อมูลสำคัญสำหรับนักลงทุนที่ลงทุนในกองทุนต่างๆของอเบอร์ดีน

อเบอร์ดีนได้เน้นถึงข้อห้ามทั่วไปของการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนของอเบอร์ ดีนของบุคคลสัญชาติอเมริกัน ซึ่งได้ระบุข้อสงวนสิทธิไว้ในหนังสือชี้ชวนและ/หรือเอกสารของกองทุน ข้อห้ามดังกล่าวยังคงมีผลอยู่ แม้นักลงทุนที่เป็นชาวอเมริกันได้แสดงเอกสารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อ กำหนดของกฎหมายภาษีของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ตาม โดยนักลงทุนอาจจะยังมีหน้าที่ที่ต้องปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ในกฎหมาย FATCA กฎหมายท้องถิ่นที่เทียบเท่ากัน จึงเป็นความรับผิดชอบของนักลงทุนที่จะต้องปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ใดๆก็ตามที่ระบุ ไว้ในกฎหมาย FATCA

หากท่านมีข้อสงสัยใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ในกฎหมาย FATCA โปรดสอบถามที่ปรึกษาของท่าน

ง. คำเตือนทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาบัญชี

หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูล หลังจากการเปิดบัญชีกองทุนรวมแล้ว กรุณาแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของอเบอร์ดีน โทร 0-2352-3388 รวมถึงแจ้งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆในอนาคต

กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลกองทุนแต่ละกองได้จากหนังสือชี้ชวนและเอกสารของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 28
เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 662 352 3333 โทรสาร: 662 352 3339
อีเมล: client.services.th@abrdn.com
abrdn.com/th

ข้อกำหนด FATCAOpens in new window