กองทุนรวม

กองทุนรวมคือรูปแบบการลงทุนแบบเป็นกลุ่มของนักลงทุนหลายรายโดยนักลงทุนสามารถมุ่งหวังถึงผลตอบแทนในอนาคตในรูปแบบของเงินปันผลและการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการลงทุนเริ่มแรก กองทุนรวมเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการได้รับประโยชน์จากการกระจายความเสี่ยงไปยังหลักทรัพย์ที่หลากหลายโดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากพร้อมทั้งยังได้รับประโยชน์จากการบริหารการลงทุนโดยมืออาชีพ (ผู้จัดการกองทุน)

กองทุนรวมถูกจัดตั้งและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม หรือ บลจ. ที่ได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเท่านั้นโดยมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เป็นผู้กำกับดูแล กองทุนรวมถูกแบ่งออกเป็นหลากหลายประเภทตามนโยบายการลงทุนซึ่งอาจแตกต่างกันตามรูปแบบของสินทรัพย์และประเทศที่กองทุนนั้นๆนำเงินไปลงทุนเพื่อหาผลตอบแทน

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูข้อมูลกองทุน

ระดับความเสี่ยง และการจัดสรรการลงทุนที่เหมาะสมของผู้ลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทุกบริษัทต้องดำเนินการประมวลผลเพื่อทราบระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน (Investor Risk profile) และการจัดสรรการลงทุนที่เหมาะสม (Basic Asset Allocation) ของผู้ลงทุน เพื่อนำเสนอกองทุนที่มีความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ ข้อมูลระดับความเสี่ยงมีอายุ 2 ปี หากท่านมีความประสงค์จะปรับปรุงข้อมูลระดับความเสี่ยง กรุณาตอบแบบสอบถามด้านล่าง หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัทจะถือข้อมูลเดิมตามที่ท่านเคยให้ไว้เป็นข้อมูลปัจจุบันของท่าน

แบบสอบถามเพื่อกำหนดความเสี่ยงของผู้ลงทุน (Risk Profile)
ระดับความเสี่ยง และการจัดสรรการลงทุนที่เหมาะสมของผู้ลงทุน