กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อินโนเวชั่น เอคควิตี้ ฟันด์ (ABINNO)

เฟ้นหานวัตกรรมที่แตกต่าง เพื่ออนาคตที่ดีกว่า

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อินโนเวชั่น เอคควิตี้ ฟันด์ ลงทุนในหุ้นนวัตกรรมแห่งอนาคตทั่วโลกที่จะเข้ามาเปลี่ยนการดำเนินชีวิตของมนุษย์ให้ดีขึ้น ผ่านกองทุนหลักต่างประเทศ abrdn SICAV I – Global Innovation Equity Fund

โลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นวัตกรรมแบบก้าวกระโดดเป็นหัวใจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกและผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและมองหาธุรกิจที่จะสร้างโอกาสให้เกิดผลกำไรในวันข้างหน้า ดังนั้นการบริหารจัดการแบบเชิงรุกจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อพอร์ตการลงทุนของคุณในอนาคต

นวัตกรรมคือหัวใจสำคัญและเป็นหนทางสู่อนาคตที่ดีกว่า

แนะนำกองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อินโนเวชั่น เอคควิตี้ ฟันด์ (ABINNO)

กลยุทธ์ของเราคืออะไร?

  • กลยุทธ์การลงทุนแบบเชิงรุกเฟ้นหาหุ้นแบบ bottom-up
  • ลงทุนทั่วโลกในบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากธีมการลงทุนที่มีโอกาสเติบโตในระยะยาวอย่างมั่นคง
  • คัดสรรหุ้นคุณภาพ (High Conviction) ลงทุนหุ้นเพียง 30-50 บริษัท

เรามีการบริหารจัดการอย่างไร?

  • การค้นคว้าวิจัยปัจจัยพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการลงทุนแบบเชิงรุกของเรา
  • มุ่งเน้นการลงทุนแบบระยะยาว (long term approach) มีการซื้อขายหุ้นในพอร์ตต่ำ(low turnover)
  • ลงทุนครอบคลุมหุ้นทุกขนาด
  • ให้ความสำคัญต่อการวิเคราะห์ ESG ในการประเมินมูลค่าในอนาคตของบริษัท

จุดมุ่งหมายของเราคืออะไร?

  • พอร์ตการลงทุนแบบเชิงรุกที่แตกต่าง ให้ความสำคัญกับการคัดสรรหุ้น
  • มี exposure กับอนาคต ไม่ใช่กับอดีต

จุดเด่นกองทุน

Disruptive

ลงทุนในบริษัทนวัตกรรมที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม มีความได้เปรียบในการแข่งขันและมีโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

Diversified

ลดความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว กระจายลงทุนหลากหลายธีมนวัตกรรมครอบคลุมหุ้นทุกขนาด ทั้งตลาดเกิดใหม่และตลาดพัฒนาแล้ว

Differential

กลยุทธ์คัดสรรหุ้นโดดเด่นด้วยพอร์ตลงทุนที่แตกต่าง โดยปัจจุบันให้น้ำหนักหุ้นสหรัฐฯ น้อยกว่าเมื่อเทียบกับดัชนีชี้วัด (ณ 31 ธันวาคม 2021 กองทุนหลักลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ที่ 39.4% น้อยกว่าเมื่อเทียบกับดัชนีชี้วัดที่ 61.31%)

กองทุนหลักใช้กลยุทธ์เลือกหุ้นจาก 5 Pillars ดังนี้

How we live

นวัตกรรมที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตให้ดีขึ้น

How we make

นวัตกรรมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

How we save and spend

นวัตกรรมที่ช่วยให้การเก็บออมและจับจ่ายใช้สอยง่ายขึ้น

How we play

นวัตกรรมสร้างประสบการณ์ชีวิตในรูปแบบใหม่

Portfolio

How we work

นวัตกรรมที่ช่วยให้การทำงานของเรามีประสิทธิภาพ

Source: abrdn. © owned by each of the corporate entities named in the respective logos. Companies selected for illustrative purposes only to demonstrate the investment management style described herein and not as an investment recommendation or indication of future performance.

Available shareclasses and benefits

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ด้วยความเป็นมืออาชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดเตรียมช่องทางการลงทุนที่หลากหลายสำหรับนักลงทุนรวมถึงการลงทุนผ่านทางอินเตอร์เน็ต ธนาคาร บริษัทประกัน ที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ ท่านที่สนใจสามารถรับคำปรึกษาโดยติดต่อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเรา.

ทั้งนี้เงื่อนไขการลงทุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแต่ละแห่ง
ติดตามข้อมูลข่าวสาร

หากคุณต้องการรับข้อมูลข่าวสาร และข้อมูลเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วน

อีเมล*