การมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น

กว่า 2,400

การมีส่วนร่วมในปี 2022 ซึ่งมีการอภิปรายหัวข้อ ESG

กว่า 1,400

บริษัทที่มีส่วนร่วมในปี 2022 ในประเด็นที่เกี่ยวกับ ESG

กว่า 7,200

การประชุมสามัญที่เราร่วมลงคะแนนเสียง

13%

จากมติกว่า 7,200 ข้อ - เราลงมติไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของฝ่ายบริหาร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเต็มใจที่จะดำเนินการ

เพิ่มและรักษามูลค่าของการลงทุน

เราเชื่อว่าเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมกับเจ้าของสินทรัพย์ที่เราลงทุน เป้าหมายของเรามีทั้งการเพิ่มและการรักษามูลค่าการลงทุนของลูกค้าโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อความสำเร็จในระยะยาวของบริษัท ด้วยเหตุนี้เราจึงมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับบริษัทต่างๆ ตลอดกรอบเวลาการลงทุนของเราและดำเนินการลงคะแนนเสียงโดยผู้รับมอบอำนาจ

เรามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับบริษัทต่างๆ เพื่อปรับปรุงความยืดหยุ่นทางการเงินและประสิทธิภาพของการลงทุน ในกรณีที่เราจำเป็นต้องกระตุ้นการเปลี่ยนแปลง เราพยายามที่จะทำเช่นนั้นผ่านความสามารถในการดูแลการลงทุนที่แข็งแกร่งของเรา โดยรักษาการติดต่ออย่างใกล้ชิดกับบริษัทและสินทรัพย์ที่เราลงทุน ไม่ว่าจะผ่านตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หุ้นกู้ หรือสินทรัพย์นอกตลาด

การลงคะแนนเสียงโดยผู้รับมอบอำนาจ

การลงคะแนนเสียงโดยผู้รับมอบอำนาจเป็นส่วนสำคัญของแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นของเรา ซึ่งเราเชื่อว่าเป็นกลไกสำคัญในการทำให้ความรับผิดชอบตกเป็นของคณะกรรมการและทีมผู้บริหาร

Discover more about proxy voting

โซลูชันในการลงทุนอย่างยั่งยืน

มาช่วยกันใช้พลังของการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก

Explore our approach to sustainable investing solutions

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนอย่างยั่งยืนของ abrdn

แนวทางของเรา

ข้อมูลเชิงลึกด้านความยั่งยืน

ทีมงานของเรา

การลงทุนอย่างยั่งยืน

ไลบรารีเอกสาร