การแจ้งเตือนระดับความเสี่ยง

1. ผู้ลงทุน/ผู้ใช้บริการ ("ลูกค้า") ยินยอมให้ข้อมูลแก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัทจัดการ") เพื่อประกอบการจัดทำแบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้าและลูกค้ารับทราบว่าได้ทำแบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเสี่ยงในการลงทุนที่รับได้ของตนเอง

2. ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าจะประเมินจากข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งแก่บริษัทจัดการเท่านั้น ทั้งนี้มิได้เป็นการแสดงว่าบริษัทจัดการยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วนหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าที่ลูกค้าได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว

3. แบบประเมิน Suitability Test นี้มีผลบังคับใช้กับเฉพาะบัญชีของลูกค้าที่เปิดบัญชีกับบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการที่ได้รับอนุญาต/ตกลงให้ใช้แบบสอบถามฯ นี้ร่วมกันได้ โดยลูกค้าสามารถทำแบบประเมิน Suitability Test ด้วยวิธีการกรอกแบบประเมิน Suitability Test นี้แล้วส่งกลับไปที่ บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตอบแบบประเมิน Suitability Test ผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิคส์ของบริษัทจัดการหรือช่องทางอื่นใด ที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต

4. ในกรณีที่ลูกค้ามีบัญชีเดี่ยวมากกว่า 1 บัญชี ลูกค้ารับทราบและตกลงให้บริษัทจัดการยึดถือข้อมูลในแบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้าล่าสุดเป็นข้อมูลของทุกบัญชีที่เปิดผ่านบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและประเมินผลจัดระดับความเสี่ยงเป็นระดับเดียวกัน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

5. เมื่อบริษัทจัดการทำการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าและได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซึ่งประมวลผลจากข้อมูลที่ลูกค้าให้กับบริษัทจัดการ)และลูกค้ารับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนของตนแล้ว

6. ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทั้ง คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุนและควรขอคำแนะนำในการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าได้) ให้รอบคอบถี่ถ้วนควบคู่กับการศึกษาผลการประเมินความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในกองทุนที่เหมาะสมกับตนเองแล้วจึงตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่ได้รับจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านั้น

7. การลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของลูกค้าเอง ซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้าและอาจมิได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ได้รับตามแบบประเมินนี้ รวมทั้ง ลูกค้ายินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากผลประเมินถือว่าลูกค้าตกลงที่จะยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนนั้นเอง ลูกค้ายอมรับว่าการดำเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่เป็นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้

8. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าสำหรับกองทุนใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า หากระดับความเสี่ยงของกองทุนนั้น สูงกว่าระดับความเสี่ยงที่คำนวณได้จากการประมวลผลข้อมูลความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าตามแบบสอบถามฯ นี้ รวมถึงกรณีที่มีการปรับแผนการลงทุนแบบ รายเดือน (Monthly Investment Plan) ใหม่ และมีการประมวลผล ข้อมูลความเสี่ยงใหม่หรือตามแบบประเมินล่าสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่อาจมีการจัดทำขึ้นในอนาคต (ยกเว้น กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลง และรับทราบความเสี่ยงของกองทุนนั้นเป็นคราวๆ ไป หรือยกเว้นในกรณีที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและ/หรือภายใต้กฎเกณฑ์ของ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต)

9. บริษัทจัดการ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการไม่มีความรับผิดภาระหรือหน้าที่ต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า

10. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ลูกค้ามีหน้าที่จะต้องทบทวนข้อมูลในแบบประเมิน Suitability Test ให้เป็นปัจจุบันตามรอบระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต./บริษัทจัดการและ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนดรวมถึงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งนี้ ในกรณีที่ครบรอบระยะเวลาดังกล่าว หากบริษัทจัดการมิได้รับข้อมูลในแบบประเมิน Suitability Test รอบใหม่จากลูกค้า ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทจัดการถือเอาข้อมูลที่ปรากฎตามแบบประเมิน Suitability Test ล่าสุดที่อยู่ในระบบ เป็นข้อมูลปัจจุบันจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับข้อมูลใหม่จากผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาต เป็นอย่างอื่น

11. แบบประเมิน การดำเนินการที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีไว้เพื่อบริการเฉพาะผู้ลงทุนในประเทศไทยเท่านั้นซึ่งลูกค้าได้อ่านคำเตือนข้างต้นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วและลูกค้าได้เข้าใจและตกลงตามคำเตือนและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอรับรองว่า รายละเอียดในการทำแบบประเมินข้างต้นถูกต้องครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ รวมทั้งลูกค้าได้รับการชี้แจงและเข้าใจกฎระเบียบ เงื่อนไขลักษณะการลงทุนตลอดจนความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนที่ลูกค้าได้ระบุในแบบประเมิน

"ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองว่าข้อมูลที่ให้ตามแบบประเมิน Suitability Test ข้างต้น เป็นข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน และขอยืนยันว่าข้าพเจ้าได้รับทราบผลของคะแนนและประเภทนักลงทุนจากการทำแบบประเมิน Suitability Test นี้แล้ว และข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำในการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้าปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน อาจทำให้ข้าพเจ้าไม่ได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมได้ รวมถึงตกลง ยินยอม รับทราบเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวข้างต้น และ/หรือข้อสงวนสิทธิต่างๆ ที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต"

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้ลงทุนทุกรายจะต้องทำแบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุนก่อนการลงทุน โดยวัตถุประสงค์ในการจัดทำแบบประเมินมีขึ้นเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบความเสี่ยงและการจัดสรรและสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมของตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุนและเพื่อที่ผู้ให้บริการจะได้ให้คำแนะนำในการลงทุนและบริการที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ลงทุนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน บริษัทจัดการจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ลงทุนในการกรอกข้อมูลในแบบประเมิน Suitability Test เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Customer Risk Profile) นี้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะต้องปรับปรุงข้อมูลความเสี่ยงของท่านทุกๆ 2 ปี หากผู้ลงทุนปฏิเสธการทำแบบสอบถามฯ หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนถูกต้อง ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับคำแนะนำที่เหมาะสม และจะไม่สามารถทำรายการ ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือทำรายการอื่นใดได้ การที่ลูกค้าให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนตามที่ผู้ประกอบการร้องขอ ย่อมมีผลต่อการให้บริการหรือการให้คำแนะนำที่ลูกค้าแต่ละรายจะได้รับจากผู้ประกอบธุรกิจ