กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นกองทุนภาคสมัครใจที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกัน จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการและเป็นหลักประกันให้แก่ สมาชิกและครอบครัวเมื่อออกจากงาน เกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต เงินทุนที่ใช้เพื่อจัดตั้งและลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะถูกรวบรวม และจ่ายเข้ากองทุนตามงวดของการจ่ายค่าจ้างโดยลูกจ้างที่เป็นสมาชิกของกองทุน จะถูกหักจากค่าจ้างเรียกว่า “เงินสะสม“ และนายจ้างจะจ่ายเงินเข้าอีกส่วนหนึ่งเรียกว่า "เงินสมทบ" ตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุน โดยมีบริษัทจัดการทำหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทุนให้เกิดดอกผลงอกเงย ซึ่งนับว่าเป็นส่วนสำคัญยิ่ง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยได้จัดให้มีรูปแบบของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ 2 ประเภทคือแบบ กองทุนหลายนายจ้าง (Pooled Fund) และ กองทุนเดี่ยว (Single Fund)

สรุปสาระสำคัญของกองทุน

กองทุนหลาย นายจ้าง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบหลายนายจ้าง (Pooled Fund เหมาะสำหรับองค์กรหรือสถาบันขนาดเล็กถึงกลางที่เข้ามาอยู่รวมกันในกองทุน เดียวเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุนและประหยัดค่าใช้จ่ายโดยมีประเภทของ กองทุนย่อยที่ครอบคลุมหลากหลายสินทรัพย์ให้เลือกลงทุนและเป็นทางเลือกที่ สะดวกสบายในการจัดตั้ง ปัจจุบัน abrdn ให้บริการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประเภทหลายนายจ้าง ซึ่งเปิดโอกาสให้บริษัทที่เริ่มจัดตั้งกองทุน บริษัทขนาดกลาง และบริษัทขนาดเล็กสามารถมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ด้วยการเข้ามาอยู่ร่วม กัน โดยได้กำหนดกองทุนรวมย่อยที่ Pooled Fund สามารถนำไปลงทุนไว้แล้ว ภายใต้ชื่อ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อเบอร์ดีน มาสเตอร์พูล ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” พร้อมให้สมาชิกในกองทุนสามารถเลือกนโยบายการลงทุนและกำหนดสัดส่วนการลงทุน ได้ด้วยตนเอง (Employee’s Choice) เพื่อรองรับวัตถุประสงค์การลงทุนที่แตกต่างกัน ภายใต้นโยบายการลงทุน 5 นโยบาย ดังนี้

การกำหนดรูปแบบการลงทุน คณะกรรมการกองทุนสามารถกำหนดรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมให้แก่สมาชิก หรือ สมาชิกกองทุนสามารถกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมให้กับตนเองได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับความคาดหวังของผลตอบแทนและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
กองทุนรวม ระดับความเสี่ยง นโยบายการลงทุน สรุปสาระสำคัญของกองทุน
อเบอร์ดีน ตราสารตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปานกลางค่อนข้างต่ำ
-2
ลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ภาครัฐ อายุไม่เกิน 397 วัน สรุปสาระสำคัญของกองทุน
อเบอร์ดีน ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปานกลางค่อนข้างต่ำ
-4
ลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน
ที่อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)
สรุปสาระสำคัญของกองทุน
อเบอร์ดีน โกรท สูง-6 ลงทุนระยะปานกลางเเละระยะยาวในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีเเนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูง
หรือมี ปัจจัยพื้นฐานดี
สรุปสาระสำคัญของกองทุน
อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ สูง-6 ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักชื่อ Aberdeen Pacific Equity Fund
ซึ่งกองทุนหลักลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ ของ Asian-Pacific Equities/
เอเชียน-แปซิฟิค เอคควิตี้ แต่ไม่ครอบคลุมถึงตราสารแห่งทุนของญี่ปุ่น
สรุปสาระสำคัญของกองทุน

การกำหนดรูปแบบการลงทุน

คณะกรรมการกองทุนเป็นผู้กำหนดแผนการลงทุนไว้ให้สมาชิก (Pre-set Choices)

สมาชิกสามารถกำหนดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองได้อย่างอิสระ (Free Choices)

จุดเด่นของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด มาสเตอร์พูล ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
  • เข้าใจง่าย ลงทุนในกองทุนรวมที่มีการจัดตั้งมานาน มีชื่อเสียง และมีผลตอบแทนที่น่าประทับใจต่อเนื่องยาวนาน
  • สะดวก สมาชิกแต่ละท่านสามารถตรวจสอบยอดเงินในกองทุน และเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ง่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
  • ไม่ซ้ำซ้อน ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระดับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยจะเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระดับกองทุนรวมเท่านั้น
  • ประสบการณ์กว่า 10 ปีของ abrdn's ในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชั่น และอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวลู ไม่มีการลงทุนในตราสารที่อยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ

กองทุนเดี่ยว

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบกองทุนเดี่ยว (Single Fund) คือกองทุนที่ประกอบด้วยบริษัทนายจ้างเพียง 1 ราย เหมาะสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีขนาดเกิน 300 ล้านบาทขึ้นไป โดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภท กองทุนเดี่ยว นั้นสามารถกำหนดนโยบายในการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้จัดตั้งได้ รวมทั้งสามารถจัดให้มีรูปแบบการลงทุนที่ให้สมาชิกเลือกแผนการลงทุนได้ด้วยตน เองในลักษณะเดียวกันกับกอง Pooled Fund

เหตุผลที่ควรเลือก abrdn

  • abrdn เป็นบริษัทประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก
  • ระบบงานที่ครอบคลุมทั่วโลก : ที่รวมถึงระบบจัดการความเสี่ยง ระบบซื้อขาย ระบบปฏิบัติการและทะเบียนสมาชิก อีกทั้งมีแผนรองรับการดำเนินธุรกิจที่ต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) ที่ผ่านการทดสอบอย่างเต็มที่แล้ว
  • ทีมงานที่ใกล้ชิดกัน กระบวนการลงทุนที่ชัดเจน และโครงสร้างองค์กรที่เรียบง่าย เป็นสิ่งที่ abrdn ให้ความสำคัญ
  • การให้บริการลูกค้า ซึ่งรวมถึงการจัดตั้งกองทุน การรับโอน การให้คำแนะนำการลงทุน การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่สมาชิก และบริการอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
  • ธุรกิจของ abrdn ครอบคลุมไปทั่วโลก ลูกค้าที่สำคัญ ได้แก่ กองทุนบำเหน็จบำนาญของเอกชนและรัฐ รายใหญ่ ธนาคารกลาง และสถาบันการลงทุนอื่นๆ

ติดต่อเรา

ให้รางวัลแก่ตัวท่านเองและพนักงานของท่าน ด้วยความมั่นคงในวัยเกษียณได้ตั้งแต่วันนี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
แผนกลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 02 352 3388
email: client.services.th@abrdn.com