กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พ (ABSM*)

เฟ้นหาหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กในไทยที่มีศักยภาพเติบโตสูง พร้อมก้าวเป็นบริษัทขนาดใหญ่ในอนาคต

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พ (ABSM*) หนึ่งในกองทุนหุ้นไทยที่เป็นเรือธงของอเบอร์ดีน ที่เฟ้นหาหุ้นขนาดกลางและเล็กในไทยที่มีศักยภาพเติบโตสูงและมีโอกาสเป็นบริษัทขนาดใหญ่ในอนาคต โดยจะเน้นการลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท ณ วันทำการก่อนหน้าวันที่ลงทุน

คว้าโอกาสลงทุนใน 4 ธีมหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

Tourism

ไทยเป็นจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในด้านวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ภูมิประเทศที่สวยงาม การท่องเที่ยวของไทยจึงมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ดีหลังการเดินทางระหว่างประเทศกลับมาเป็นปกติ

Health and Beauty

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพได้ประโยชน์จากการที่ไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยเฉพาะแวดวงเวชศาสตร์ความงาม (Aesthetic Medicine) ที่ได้รับความนิยมมากขึ้น ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจไทย

Eating & Dining

การบริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้ภาคธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเติบโตขึ้น ขณะที่ยอดขายทั้งในประเทศและต่างประเทศปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะบริษัทที่มีแบรนด์แข็งแกร่งและมีชื่อเสียงหลายบริษัทเติบโตอย่างโดดเด่น

Global Supply Chain Diversification

ประเทศไทยได้ประโยชน์จากเทรนด์การย้ายฐานการผลิตของบริษัททั่วโลก ทำให้แนวโน้มการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI)เพิ่มขึ้นซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังดำเนินอยู่รวมถึงนโยบายส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลไทย

Source: abrdn, March 2024. Investment themes are subject to change.

Forecasts are offered as opinion and are not reflective of potential performance.

Forecasts are not guaranteed and actual events or results may differ materially.

ESG แบบเชิงรุกเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีอย่างยั่งยืน

High quality research

 • นำกระบวนการวิเคราะห์ ESG ผนวกกับแนวทางการลงทุน
 • มีทีมผู้เชี่ยวชาญของอเบอร์ดีนและพันธมิตรที่มีประสบการณ์
 • เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของแต่ละบริษัทและภาคอุตสาหกรรม

Connected teams

 • การทำงานร่วมกันของทีม Research ทั่วโลก ทำให้เราได้ผลลัพธ์การลงทุนที่ดียิ่งขึ้น
 • มีทีมนักวิเคราะห์ ESG เฉพาะทางกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคครอบคลุมสินทรัพย์ทุกประเภท
 • ได้รับความร่วมมือจากทีมสถาบันวิจัยของอเบอร์ดีนในการแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างกัน

Active corporate engagement

 • มุ่งมั่นและดำเนินการดูแลรับผิดชอบผลประโยชน์ของลูกค้า
 • มีส่วนร่วมในการพัฒนาวงการตลาดทุน โดยมีส่วนร่วมออกเสียงเพื่อช่วยปรับปรุง และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก
 • มีส่วนร่วมอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทที่เราลงทุน
Arrows

Positive outcomes

 • การสร้างผลลัพธ์ที่ดีในแง่ผลตอบแทนของการลงทุนอย่างยั่งยืน
 • การมีส่วนร่วมกับผู้บริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กรเพื่อลูกค้าและสังคมในวงกว้าง

Available shareclasses and benefits

*ABSM หมายถึง ABSM-M ซึ่งประกอบด้วย ABSM และ ABSM-SSF

ABSM-RMF ใช้ model การลงทุนเดียวกับ ABSM

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ด้วยความเป็นมืออาชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดเตรียมช่องทางการลงทุนที่หลากหลายสำหรับนักลงทุนรวมถึงการลงทุนผ่านทางอินเตอร์เน็ต ธนาคาร บริษัทประกัน ที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ ท่านที่สนใจสามารถรับคำปรึกษาโดยติดต่อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเรา.

โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการลงทุนกับผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

ติดตามข้อมูลข่าวสาร

หากคุณต้องการรับข้อมูลข่าวสาร และข้อมูลเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วน

อีเมล*