กองทุนส่วนบุคคล

กองทุนส่วนบุคคลคืออีกหนึ่งรูปแบบของการลงทุนที่นักลงทุนสามารถมุ่งหวังถึงผลตอบแทนในอนาคตในรูปแบบของเงินปันผลและการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการลงทุนเริ่มแรกโดยผู้ลงทุนมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์นโยบายและความเสี่ยงในการลงทุนเพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ลงทุน กองทุนส่วนบุคคลนั้นมักถูกจัดตั้งในวงเงินเริ่มต้นที่สูงกว่าการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไปโดยประเภทของผู้ลงทุนที่สามารถจัดตั้งกองทุนส่วนบุคคลได้นั้นคือบุคคลทั่วไป คณะบุคคล และนิติบุคคล

หากต้องการสอบถามหรือทราบรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์
ชั้น 28 เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ +66-2352-3333
โทรสาร +66-2352-3389

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ +66-2352-3388
อีเมลล์: client.services.th@abrdn.com