ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ด้วยความเป็นมืออาชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดเตรียมช่องทางการลงทุนที่หลากหลายสำหรับนักลงทุนรวมถึง การลงทุนผ่าน ทางอินเตอร์เน็ต ธนาคาร ประกันชีวิต ที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ ท่านที่สนใจสามารถรับคำปรึกษาโดยติดต่อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หน่วยลงทุนของเรา โดยท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากข้อมูลข้างล่าง

ธนาคาร

ธนาคาร ซิตี้แบงก์
อินเตอร์เชนจ์ 21 ทาวเวอร์, ชั้น 11
399 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทร.0-2788-2000

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ 48/2 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: 0-2633-6000
โทรสาร: 0-2633-6800

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2250-1240
โทรสาร: 0-2683-1156
เฉพาะสาขาออลซีซั่นเพลสและสาขาทองหล่อเท่านั้น

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

191 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2285-1555

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 
44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 02-638-8000
โทรสาร: 02-626-7000

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 1327

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
400/22 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2888-8811

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 1558

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ 9 ถนนรัชดาภิเษก
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-777-7799

ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน)
123 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Call Center โทร. 02-697-5454

บริษัทหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
319 อาคาร จตุรัสจามจุรี ชั้น 17 และ 20 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร.0-2684-8888

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร.0-2680-1234

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี  จำกัด (มหาชน)
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2659 7000 โทรสาร 0 2646 1111

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29
ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร.0-2618-1000

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 18, 39 ออลซีซันส์เพลส
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2648-1111
โทรสาร : 0-2648-1000

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-638-5000, 02-081-2000

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 132  อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 2, 3
และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 17, 18, 20
ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2205-7000
โทรสาร   : 0-2205-7171

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส(ประเทศไทย) จำกัด
989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 9,14-15 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร.0-2867-7000

บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
ชั้น 18 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท
เซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.02-658-9000 และ 02-658-9500

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 17-18 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร.0-2658-5800

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)
173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น
11 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ 10120
โทร.02-658-8888 ต่อ 8942, 8943, 8953

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
999/9 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 20-21
ถ.พระรามที่1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.0-2658-6300 ต่อ 6330, 6340, 6310

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
252/6 อาคารเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 6,
8-11ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร.0-2305-9000

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 15 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร.0-2635-1700

บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด
ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เลขที่ 18 อาคาร 1 ชั้น 2,
เลขที่ 19 อาคาร 3 ชั้น 2 และ 20 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
400/22 ชั้น 19 อาคารธนาคารกสิกรไทย
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2696-0011

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
287 อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ ชั้น 8, 15-17, 19, 21 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร.0-2695-5000

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 1-2,6
และอาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.0-2267-3100 ต่อ 2553-2568

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น14,18
และ 19 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.0-2217-8888, 0-2611-9222, 0-2217-9595

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 2, 3
และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทร.02-267-3100 ต่อ 2553-2568

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 
127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น
14-16 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-009-8000

บริษัท ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2659-8735

บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
942/81 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1
ชั้นที่ 2 ถนนพระราม 4
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 02-660-6688

บริษัท หลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
888/1 ถ.คลองลำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด
101 ทรู ดิจิทัล พาร์ค อาคารฟีนิกซ์ ชั้น 7 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
โทร. 1240 กด 8

บริษัท หลักทรัพย์บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 4, 11, 12 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-820-0100

บริษัท หลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้นที่ 25 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทร. 02-249-2999

บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด
เลขที่ 944 โครงการสามย่านมิตรทาวน์ ชั้นที่ 17,28,29 ถนนพระราม 4
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร.02-028-7441

บริษัท หลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด
252/10 อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Email: contact@dime.co.th

บลน.

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด 
52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 21 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทร. 02-026-5100

บริษัทหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด
383 ถนนลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร 0-2861-4820

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด
เลขที่ 1-7 อาคารซิลลิคเฮ้าส์ UNIT 1A ชั้น 6
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500.
โทร. 0-2026-6222

บลจ.

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จัสท์ จำกัด
เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 02-207-2100

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอร่า จำกัด
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 12 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร. 0-2038-4499

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด
อาคารชาญอิสระ ทาวเวอร์ 942/170-171, 1 ถ. พระรามที่ ๔
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 02-660-6677

ประกัน

พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
9/9 อาคารแอทสาธร ชั้น 21-27 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2352-8000

บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
250 ถนนรัชดาภิเษก
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 1766

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชั้น 1, 20-27 ถนน พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 0-2689-4800

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 14, 16, 28 และ 29
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2632-6000

บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส
ชั้น 16 ยูนิต 1602-1605 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทร: 0-2685-3828, 0-2022-8220

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ชั้น 1 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์
898 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330
โทร. 1373

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวิต
849 อาคารวรวัฒน์ ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร 0-2022-5800

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
170/74-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 02-207-8888