ประกาศทางด้านกฎหมาย

โปรดอ่านประกาศทางกฎหมายฉบับนี้ร่วมกับประกาศทางกฎหมายภายในประเทศหรือข้อความแถลงอื่นๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของเราเพื่อตรวจสอบอำนาจตามกฎหมาย ในกรณีที่ประกาศทางกฎหมายฉบับนี้ขัดแย้งกับประกาศทางกฎหมายภายในประเทศหรือข้อความแถลงอื่นๆ นั้น ให้ยึดตามประกาศทางกฎหมายภายในประเทศหรือข้อความแถลงอื่นๆ

1. รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทและข้อบังคับ

www.abrdn.com ให้บริการโดยกลุ่ม abrdn ซึ่งประกอบด้วย abrdn plc และบริษัทย่อย abrdn plc จดทะเบียนในประเทศสก็อตแลนด์ (SC286832) ตั้งอยู่ที่ 1 George Street, Edinburgh, EH2 2LL

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทหลักที่ดูแลด้านลูกค้าสัมพันธ์และการดำเนินงานในสหราชอาณาจักรและทั่วโลก (ภาษาอังกฤษ)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มของกลุ่ม abrdn คือ GB270347469 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มของ Standard Life Private Equity Trust plc คือ GB 300422375

การอ้างอิงใดๆ ในหน้าเว็บไซต์นี้โดยใช้คำว่า "เรา" "ของเรา" "พวกเรา" "abrdn" หรือ "กลุ่ม abrdn" หมายถึง abrdn plc รวมไปถึงบริษัทย่อย กิจการย่อย และบริษัทในเครือ (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ในบางคราว

2. ที่อยู่และเขตอำนาจศาล

เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลแก่ผู้พำนักภายในประเทศที่ abrdn ดำเนินกิจการ ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไม่ถือเป็นการเสนอหรือชักชวนให้ขายหน่วยลงทุนหรือหุ้นในกองทุนใดๆ ของ abrdn ในเขตอำนาจใดๆ ที่การเสนอ ชักชวน หรือแจกจ่ายนั้น ถือเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือบุคคลผู้เสนอหรือชักชวนนั้นไม่ได้มีคุณสมบัติที่จะกระทำการดังกล่าว หรือเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหากนำเสนอหรือชักชวนบุคคลดังกล่าว

3. คำสงวนสิทธิ์และข้อกำหนดทั่วไป

เราได้ใช้ความระมัดระวังสูงสุดเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ระบุไว้ในหน้าเว็บไซต์นี้มีความถูกต้อง มีความเป็นปัจจุบัน และเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของสหราชอาณาจักร ณ วันที่ได้เผยแพร่เว็บไซต์ ข้อผิดพลาดหรือการละเลยอาจเกิดขึ้นได้จากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหา การนำเสนอ ผลประกอบการ สิ่งอำนวยความสะดวก และการมีอยู่ของหน้าเว็บไซต์นี้ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเราแต่ผู้เดียวโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราไม่อาจรับประกันหรือเป็นตัวแทนที่แสดงว่าหน้าเว็บไซต์นี้จะสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาในช่วงเวลาทำงานตามที่ได้ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้อาจไม่สามารถเข้าถึงได้หรือจำกัดการเข้าถึงชั่วคราวด้วยเหตุผลในการจัดการหรือเหตุผลอื่นๆ เราไม่อาจรับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการไม่สามารถเข้าใช้เว็บไซต์นี้ได้

เราไม่อาจรับผิดชอบต่อข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ภายนอกอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงโดยไฮเปอร์ลิงก์จากหน้าเว็บไซต์เหล่านี้ หรือรับผิดชอบต่อการที่เว็บไซต์อื่นๆ ไม่สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา ลิงก์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ภายนอกอื่นๆ นั้น จัดทำไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และเราไม่ได้ให้การรับรองหรือสนับสนุนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องและเนื้อหาในเว็บไซต์ดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น โปรดทราบว่า เมื่อคุณคลิกลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก คุณจะออกจากเว็บไซต์ของ abrdn และเข้าถึงเว็บไซต์ภายนอกอื่นโดยที่คุณเป็นผู้รับความเสี่ยงด้วยตัวคุณเอง

โปรดระลึกเสมอว่าผลการดำเนินงานในอดีตอาจมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต มูลค่าและรายได้จากหน่วยลงทุนและหุ้นอาจลดลงหรือเพิ่มขึ้น และนักลงทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวน การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอาจเป็นสาเหตุให้มูลค่าของการลงทุนในต่างประเทศเพิ่มขึ้นหรือลดลง หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ โปรดอ่านหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้อง

โดยการเข้าถึงหน้าเหล่านี้ จะถือว่าคุณยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดของประกาศทางกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศสก็อตแลนด์

4. คำแนะนำ

ไม่มีข้อมูลใดในหน้าของเว็บไซต์นี้ที่ถือว่าเป็นคำแนะนำด้านการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ และคุณควรปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้เชี่ยวชาญอื่น หากคุณต้องการคำแนะนำด้านการเงินหรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

5. ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

© 2021 abrdn plc. สงวนลิขสิทธิ์

abrdn plc เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ปรากฏในหน้าต่างๆ ของเว็บไซต์นี้ ในหน้าจอแสดงผลของหน้าเว็บไซต์ ตลอดจนข้อมูลและเอกสารที่อยู่ในเว็บไซต์และการเตรียมการต่างๆ เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น "abrdn และโลโก้ "abrdn" เป็นเครื่องหมายการค้าของกลุ่ม abrdn ซึ่งสามารถอ้างสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของบริษัทที่อยู่ในเครื่องหมายอื่นๆ บนหน้าเว็บไซต์นี้

ห้ามผลิตหน้านี้ซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก abrdn เสียก่อน เว้นแต่จะทำเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล และการเข้าชมโดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้า

6. อีเมลและการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบอื่นๆ

โปรดทราบว่า เราไม่อาจรับประกันได้ว่าเราจะได้รับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่คุณส่งมา หรือรับประกันว่าเนื้อหาของการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นจะถูกเก็บไว้เป็นความลับหรือไม่ถูกเปลี่ยนแปลงในระหว่างการส่งข้อมูล หากคุณมีข้อกังวลใดๆ คุณอาจโทรศัพท์หรือเขียนจดหมายถึงเราแทน เราไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่คุณหรือผู้อื่นอาจได้รับ ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

เรากลั่นกรอง ติดตาม และเก็บรักษาการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อปกป้องระบบของเราและทำให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น และเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับและการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเหมาะสม

7. การดาวน์โหลด

การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ใดๆ ถือเป็นความเสี่ยงที่คุณต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง เราไม่รับประกันความเหมาะสมของซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ได้รับการดาวน์โหลด และไม่อาจรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ของคุณ อันเป็นผลจากการดาวน์โหลดนั้น หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเหมาะสมของซอฟต์แวร์ที่จะดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะทำการดาวน์โหลด

8. ความเป็นส่วนตัวและผู้เข้าชมเว็บไซต์

เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชมเว็บไซต์ www.abrdn.com ("เว็บไซต์") ทุกราย เราใช้คุกกี้ และเมื่อคุณเรียกดูเว็บไซต์นี้ คุกกี้นี้จะเก็บข้อมูลการใช้เว็บไซต์ของคุณ เพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการที่เรามอบให้แก่คุณ ตัวอย่างเช่น การเก็บข้อมูลจะช่วยให้เราตัดสินใจเลือกใช้ผังเว็บไซต์และการนำทางที่เหมาะสมที่สุด เราได้แสดงลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกและเว็บไซต์อื่นๆ ของกลุ่ม abrdn เราขอให้คุณตระหนักว่าเว็บไซต์เหล่านี้อาจส่งคุกกี้ของตนมายังผู้ใช้งานเว็บไซต์ หรืออาจเก็บข้อมูล และชักชวนให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคล เราไม่รับผิดชอบต่อการเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ที่คุณสามารถเข้าถึงได้โดยผ่านเว็บไซต์ของเรา และเราขอแนะนำให้คุณอ่านทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์ ก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่ระบุตัวตนได้

9. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียของเรา

"โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม" ของเรา ได้แก่ Twitter, YouTube, LinkedIn และโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มอื่นๆ ที่เรามี

เว็บไซต์โซเชียลมีเดีย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Twitter, YouTube และ LinkedIn จัดเป็นโดเมนสาธารณะ เราไม่อาจรับผิดชอบและไม่อาจรับรองเนื้อหาที่โพสต์โดยผู้ใช้คนอื่นๆ ของเว็บไซต์เหล่านี้

ข้อพิจารณาทั่วไปเกี่ยวกับโซเชียลมีเดีย

  • เพื่อความปลอดภัยของคุณเอง โปรดอย่านำข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลบัญชี รวมถึงรายละเอียดการลงชื่อเข้าใช้ มาใช้ในเนื้อหาที่คุณโพสต์ ความคิดเห็นหรือข้อความที่คุณส่งเข้ามาในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มของเรา
  • เราไม่อาจรับผิดชอบต่อข้อกำหนดในการใช้งานหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือนโยบายความปลอดภัยของโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มของเรา หรือเว็บไซต์ภายนอกของบุคคลที่สาม ซึ่งอาจเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มดังกล่าว โดยคุณต้องรับความเสี่ยงจากการใช้งานด้วยตัวคุณเอง
  • โปรดแน่ใจว่าการมีส่วนร่วมในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของเรามีความเกี่ยวข้องและเป็นหัวข้อที่อยู่ในความสนใจ เราขอสงวนสิทธิ์ในการบล็อกผู้ใช้หรือผู้ติดตามโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มของเราที่โพสต์หรือโพสต์ซ้ำเนื้อหาที่เราเห็นว่าไม่เหมาะสมหรือเป็นคำหยาบ หรือเป็นคำชื่นชม การให้คำปรึกษา คำแนะนำ หรือโฆษณาเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นการโฆษณา นอกจากนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะบล็อกผู้ใช้หรือผู้ติดตามที่เป็นเจ้าของโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่มีเนื้อหาเป็นคำหยาบหรือไม่เหมาะสม หรือเป็นเว็บไซต์โฆษณา
  • ความคิดเห็นใดๆ ของผู้ใช้โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มของเรา ถือเป็นของผู้ที่ส่งความคิดเห็นนั้นและอาจไม่ได้เป็นตัวแทนความคิดเห็นของเรา

ไม่มีข้อเสนอ

ในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มของเราไม่มีสิ่งใดที่จัดเป็นข้อเสนอ การชักชวน หรือคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านบริหารจัดการการลงทุน หรือเป็นข้อเสนอที่จะขายหรือการชักชวนทำตามข้อเสนอที่จะซื้อหลักทรัพย์ใดๆ เนื้อหาทั้งหมดเป็นไปตามตัวบทกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ

ผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านบริหารจัดการการลงทุนทั้งหมดไม่ได้มีอยู่ในทุกเขตอำนาจ ผู้ที่จะเป็นนักลงทุนควรพึงพอใจได้ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการได้รับอนุญาตภายใต้กฎและข้อบังคับแห่งเขตอำนาจของตน

การลงทุนทุกอย่างล้วนมีความเสี่ยง รวมถึงความเสี่ยงที่อาจทำให้สูญเสียเงินลงทุน

ไม่มีคำแนะนำ

ข้อมูลที่เราเป็นผู้โพสต์ลงในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มของเราแสดงถึงความคิดเห็นของเราในขณะนั้นและความคิดเห็นดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังโดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อความเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นคำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนหรือคำแนะนำเกี่ยวกับบริการ หลักทรัพย์ กลยุทธ์การลงทุน หรือผลิตภัณฑ์การลงทุนใดๆ เป็นการเฉพาะ โปรดขอคำปรึกษาในลักษณะดังกล่าวนี้จากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงได้จากหนังสือชี้ชวนต่างๆ

ข้อมูลที่เราจัดหาหรืออ้างถึงในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มของเราอาจมีการกล่าวถึงความคาดหวังในอนาคตและคำกล่าวในลักษณะที่มองไปข้างหน้า ซึ่งขึ้นอยู่กับมุมมองและข้อสันนิษฐานของเราในขณะนั้น และเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทั้งที่รู้แล้วและยังไม่รู้ ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ ผลการดำเนินงาน หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างไปอย่างมีสาระสำคัญจากที่แสดงหรือบอกเป็นนัยในข้อความดังกล่าว นอกเหนือจากคำกล่าวในลักษณะที่มองไปข้างหน้าด้วยเหตุผลทางบริบทแล้ว ยังรวมไปถึงการใช้คำว่า "อาจจะ จะ ควร คาดหวัง วางแผน ตั้งใจ คาดการณ์ เชื่อมั่น ประมาณ ทำนาย มีความเป็นไปได้ หรือ ยังคง" และคำพูดคล้ายๆ กันที่แสดงให้เห็นถึงคำพูดในลักษณะที่มองไปข้างหน้าด้วย

การยกเว้นทางภูมิศาสตร์

เราสื่อสารกับผู้ใช้งานภายนอกองค์กรผ่านทางโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มในรูปแบบที่เป็นไปตามกฎระเบียบในท้องถิ่น เนื้อหาที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มไม่ได้กล่าวถึงบุคคลใดในเขตอำนาจใดๆ (ด้วยเหตุผลเรื่องสัญชาติ ถิ่นที่อยู่ และอื่นๆ เกี่ยวกับบุคคล) ซึ่งการเผยแพร่หรือการมีอยู่ของเนื้อหาดังกล่าวเป็นสิ่งที่ห้ามกระทำ บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ห้ามกระทำดังกล่าวไม่ควรเข้าถึงเนื้อหานี้