ข้อสงวนสิทธิ์

เรื่องสำคัญ
ข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ใช้สำหรับการลงทุนในประเทศไทยเท่านั้น กองทุนทั้งหมดที่กล่าวถึงเป็น กองทุนที่ได้รับอนุญาตให้สามารถทำการซื้อหรือขายได้ในประเทศไทย

การเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือเป็นการยอมรับและให้คำรับรองโดยท่านว่าท่านเป็นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่หรือพำนักอยู่ในประเทศไทยหรือตามกฎหมายและกฎระเบียบของทางการในประเทศของท่านอนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์นี้ได้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลในเว็บไซต์นี้จะไม่ถือว่าเป็นการจัดจำหน่ายหรือเป็นคำเสนอขายหรือการชี้ชวนให้ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนของ abrdn ที่กระทำต่อผู้ลงทุนจากประเทศใด ๆ ซึ่งถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ ซึ่งรวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน abrdn (ประเทศไทย) จำกัด เชื่อว่าข้อมูลที่ให้นั้นมีความถูกต้อง ณ วันที่ที่เผยแพร่แต่ไม่เป็นการที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน abrdn (ประเทศไทย) จำกัด หรือกรรมการ ผู้จัดการ หรือพนักงานของบริษัทบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน abrdn (ประเทศไทย) จำกัด หรือบริษัทในเครือให้คำรับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือความครบถ้วนของข้อมูล ที่อาจเกิดขึ้นได้ (รวมถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) ข้อมูลในเว็บไซต์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน abrdn (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำเตือน
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย

ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต