ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ FastTrack

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ B-Pay และ FastTrack
ระบบ B-Pay เป็นระบบที่ใช้ในการรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบ Bill Payment (บริการรับชำระเงิน) ของธนาคาร โดยมีช่องทางการชำระเงิน ดังนี้ เคาน์เตอร์ธนาคาร เครื่อง ATM ระบบโทรศัพท์ของธนาคาร และระบบอินเตอร์เน็ตของธนาคาร ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนชำระเงินผ่านเคาเตอร์ของธนาคาร (ด้วยเงินสด โอนเงินโดยใช้สมุดบัญชีเงินฝาก ณ ธนาคารที่เปิดบัญชีฝากไว้ หรือ เช็ค) ท่านสามารถชำระผ่าน 4 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำหรับการชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ระบบโทรศัพทธ์ของธนาคาร และระบบอินเตอร์เน็ตของธนาคารนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องมีบัญชีเงินฝากธนาคารกับธนาคารนั้นๆ และสมัครเพื่อขอใช้ช่องทางเหล่านี้กับทางธนาคารโดยตรง

ในการชำระเงิน ท่านจะต้องชำระเงินโดยใช้แบบฟอร์ม B-Pay ของ บลจ. อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น ซึ่งเป็นการใช้แทนใบนำฝากของธนาคาร ท่านสามารถดาวโหลดแบบฟอร์ม B-Pay จากเว็บไซต์ของ บลจ. อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด หรือติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่เบอร์ 02-352-3388 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งแบบฟอร์ม B-Pay ทางแฟกซ์หรืออีเมลล์

สำหรับบริการ FastTrack เป็นบริการจัดทำคำสั่งซื้อแทนผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ชำระเงินผ่านระบบ B-Pay ท่านสามารถมอบอำนาจให้บริษัทจัดการจัดทำคำสั่งซื้อแทน (FastTrack) เพื่อเป็นการลดขั้นตอนโดยที่ท่านไม่ต้องกรอกและส่งใบคำสั่งซื้อทางแฟกซ์มาที่ บลจ. อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด อีกต่อไปหลังจากที่ทำการชำระเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบ B-Pay ภายใน 15.30 น.

การมอบอำนาจและขอบอำนาจในการดำเนินการตามบริการ FastTrack
ผู้มอบอำนาจขอมอบอำนาจให้บริษัทจัดการเป็นผู้มีอำนาจทำคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการสำหรับบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม (รวมถึงในช่วงการเสนอขายครั้งแรก) ลงชื่อในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนรวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมใบคำสั่งซื้อดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหลักฐานและข้อมูลการชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของผู้มอบอำนาจซึ่งเป็นข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากธนาคารที่เกี่ยวข้องและ/หรือข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้มอบอำนาจรวมทั้งติดต่อธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของผู้มอบอำนาจติดต่อทำการตกลงใดๆกับนายทะเบียนในส่วนของการซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือกระทำการใดๆตามสมควร เพื่อให้การดังกล่าวสำเร็จลุล่วง ในนามของผู้มอบอำนาจได้ทุกประการในการนี้ให้บริษัทจัดการมีอำนาจในการแต่งตั้งและมอบอำนาจช่วงให้หัวหน้าฝ่ายนายทะเบียน ( Head of Registrar ) หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับการแต่งตั้งโดยเฉพาะจากบริษัทจัดการเป็นผู้ดำเนินการตามที่กล่าวมาทั้งหมดได้ภายใต้ขอบเขตของหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ การใดๆที่ผู้รับมอบอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจช่วงได้กระทำไปตามขอบอำนาจที่ได้รับมอบอำนาจดังกล่าว ย่อมถือเสมือนหนึ่งว่าผู้มอบอำนาจได้กระทำด้วยตนเองและผู้มอบอำนาจขอรับผิดชอบและผูกพันในการกระทำนั้นๆทุกประการหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้สามารถยกเลิกได้โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน และให้หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ที่ลงไว้ในแบบฟอร์มข้างต้นเป็นต้นไป โดยผู้มอบอำนาจได้อ่านและตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการใช้บริการ FastTrack ด้านล่างนี้แล้ว

ข้อตกลงและเงื่อนไขของการใช้บริการ FastTrack
1. ผู้ขอใช้บริการจะใช้บริการให้บริษัทจัดการเป็นผู้จัดทำคำสั่งซื้อ ได้ก็ต่อเมื่อผู้ขอใช้บริการได้รับอนุมัติให้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการและได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้บริษัทจัดการเป็นผู้จัดทำคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแทนผู้ขอใช้บริการแล้ว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการให้เฉพาะกรณีที่ผู้ขอใช้บริการชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment เท่านั้น

2. ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการไม่ให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนตามแบบสอบถามความเสี่ยงของผู้ลงทุนของบริษัทจัดการหรือไม่ยืนยันหรือแจ้งปรับปรุงข้อมูลตามที่ได้ให้ไว้ในแบบสอบถามดังกล่าวตามรอบระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่าบริษัทจัดการจะไม่ทำคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้กับผู้ขอใช้บริการภายใต้บริการนี้ เว้นแต่เป็นการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินที่มีนโยบายการลงทุนในประเทศไทย โดยบริษัทจัดการสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้กับผู้ขอใช้บริการโดยไม่มีดอกเบี้ย

3. ผู้ขอใช้บริการตกลงมอบอำนาจให้บริษัทจัดการเป็นผู้จัดทำคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแทนผู้ขอใช้บริการโดยผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการใช้ข้อมูลที่ได้รับจากธนาคารที่ผู้ขอใช้บริการได้ชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment เป็นหลักฐานประกอบการทำคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้กับผู้ขอใช้บริการ รวมทั้งตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการถือเอาข้อมูล รายงาน หรือเอกสารที่ได้รับจากธนาคารที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการทำรายการที่สมบูรณ์ถูกต้องและใช้อ้างอิงได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะทำคำสั่งซื้อให้ผู้ขอใช้บริการภายหลังจากที่บริษัทจัดการได้รับข้อมูลหรือหลักฐานการชำระเงินจากธนาคารที่เกี่ยวข้องหรือจากผู้ขอใช้บริการเรียบร้อยแล้ว และผู้ขอใช้บริการตกลงว่าหากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลหรือหลักฐานการชำระเงินภายหลังเวลาทำการซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายใดผู้ขอใช้บริการตกลงให้บริษัทจัดการทำคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้ขอใช้บริการในวันทำการซื้อขายถัดไป โดยการทำรายการดังกล่าวจะเป็นไปตามกำหนดเวลาทำการซื้อหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในโครงการและหนังสือชี้ชวนของกองทุนที่เกี่ยวข้อง

4. ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการได้ชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment แต่บริษัทจัดการได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนของผู้ขอใช้บริการตามแบบสอบถามความเสี่ยงของผู้ลงทุน ภายหลังเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายใด ผู้ขอใช้บริการ ตกลงให้บริษัทจัดการจัดทำคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้ขอใช้บริการในวันทำการซื้อขายถัดไป

5. ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่าบริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิที่จะไม่ทำคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้กับผู้ขอใช้บริการได้ในกรณีที่ข้อมูลซึ่งบริษัทจัดการได้รับจากธนาคารที่ผู้ขอใช้บริการชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ไม่ชัดเจนหรือไม่ถูกต้อง เช่น เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง รหัสกองทุนไม่ถูกต้อง จำนวนเงินที่ชำระต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนที่เกี่ยวข้อง หรือ รหัสกองทุนไม่ตรงกับกองทุนใดของบริษัทจัดการ หรือในกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควรทั้งนี้ไม่ว่าความผิดพลาดดังกล่าวจะเกิดจากธนาคารหรือจากผู้ขอใช้บริการและโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบ

6. ในกรณีที่ข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากธนาคารที่ผู้ขอใช้บริการชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ไม่ชัดเจนหรือเกิดความผิดพลาดในการป้อนข้อมูลของธนาคาร เช่น ผู้ขอใช้บริการกรอกข้อมูลรหัสกองทุนที่ไม่ตรงกับกองทุนใดๆของบริษัทจัดการ หรือธนาคารป้อนข้อมูลรหัสกองทุนผิดพลาด บริษัทจัดการอาจพิจารณาทำคำสั่งซื้อให้กับผู้ขอใช้บริการตามข้อมูลที่ปรากฏในสำเนาแบบฟอร์มชำระเงินผ่านธนาคาร ( Payment Slip) ในส่วนของผู้ชำระเงินหรือสำเนาแบบฟอร์มดังกล่าวที่ผู้ขอใช้บริการได้แก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องหรือชัดเจนและได้จัดส่งให้กับบริษัทจัดการได้ ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าหากบริษัทจัดการได้รับสำเนาเอกสารดังกล่าวภายหลังเวลาทำการซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายใดผู้ขอใช้บริการตกลงให้บริษัทจัดการทำคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้ขอใช้บริการในวันทำการซื้อขายถัดไป โดยผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการถือเอาสำเนาเอกสารหรือสำเนาเอกสารที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นหลักฐานประกอบกับข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากธนาคารตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3. เพื่อใช้ประกอบการทำรายการที่สมบูรณ์ถูกต้องและใช้อ้างอิงได้

7. ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่าการใช้บริการชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment โดยบริษัทจัดการเป็นผู้จัดทำคำสั่งซื้อให้นั้น ผู้ขอใช้บริการมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการป้อนข้อมูลการชำระเงินที่ผู้ขอใช้บริการเป็นผู้ดำเนินการเองและหรือที่พนักงานของธนาคารเป็นผู้ดำเนินการให้ โดยหากพบว่าไม่ถูกต้องครบถ้วนผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารดำเนินการแก้ไขในทันที นอกจากนี้ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าจะจัดให้มีการระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือในแบบฟอร์มชำระเงินผ่านธนาคาร (B-Pay Form) และ/หรือแจ้งให้บริษัทจัดการทราบถึงหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันของผู้ขอใช้บริการอยู่เสมอ ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการมิได้ระบุหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในแบบฟอร์มดังกล่าว (B-Pay Form )ผู้ขอใช้บริการตกลงให้บริษัทจัดการใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือล่าสุดที่ผู้ขอใช้บริการให้ไว้กับบริษัทจัดการเป็นหมายเลขปัจจุบันและถูกต้องของผู้ขอใช้บริการ

8. ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่าหากบริษัทจัดการจัดส่งข้อความในเรื่องดังต่อไปนี้ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้ตามข้อ 7 ให้ถือว่าผู้ขอใช้บริการได้รับและทราบถึงข้อความในเรื่องดังกล่าวโดยถูกต้องแล้ว โดยในการพิจารณาว่ามีการจัดส่งข้อความไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือดังกล่าวหรือไม่ ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ถือเอาหลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็นหลักฐานในการจัดส่งข้อความที่ถูกต้องสมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้
  1. คำแนะนำแก่ผู้ขอใช้บริการโดยพิจารณาจากผลการประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามความเสี่ยงของผู้ลงทุนซึ่งผู้ขอใช้บริการได้ให้ข้อมูลไว้
  2. คำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ผู้ขอใช้บริการประสงค์จะลงทุนในกรณีที่กองทุนรวมดังกล่าวมีระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ขอใช้บริการรับได้เมื่อพิจารณาจากผลของการประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามความเสี่ยงของผู้ลงทุนซึ่งผู้ขอใช้บริการได้ให้ข้อมูลไว้
  3. คำแนะนำหรือคำชี้แจงอื่นใดเกี่ยวกับการทำรายการซื้อหน่วยลงทุน

9. ผู้ขอใช้บริการมีหน้าที่ตรวจสอบข้อความในโทรศัพท์มือถือตามหมายเลขที่บริษัทจัดการจัดส่งให้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 8 โดยในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการไม่พบข้อความหรือไม่ประสงค์จะให้บริษัทจัดการจัดทำคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ (กรณีกองทุนรวมที่ผู้ขอใช้บริการประสงค์จะลงทุนมีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ขอใช้บริการรับได้) ผู้ขอใช้บริการต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบภายใน 16.30 น.ของวันทำการซื้อขายที่ผู้ขอใช้บริการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบ Bill Paymentโดยหากล่วงพ้นระยะเวลาดังกล่าวและผู้ขอใช้บริการไม่ติดต่อบริษัทจัดการ ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ถือว่าผู้ขอใช้บริการได้รับและทราบถึงข้อความที่บริษัทจัดการได้จัดส่งให้ตามข้อ 8 ครบถ้วนถูกต้องแล้วและผู้ขอใช้บริการไม่ประสงค์จะลงทุนในหน่วยลงทุนตามคำแนะนำของบริษัทจัดการ

10. ในกรณีที่เป็นการทำคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ผู้ขอใช้บริการตกลงเลือกเงื่อนไขว่าหากมูลค่าหน่วยลงทุนหรือจำนวนหน่วยลงทุนลดลง จนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนรวมผู้ขอใช้บริการมีความประสงค์ให้มีการโอนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นซึ่งอาจจะเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือของบริษัทจัดการอื่น โดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้พิจารณากองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จะรับโอนให้มีลักษณะใกล้เคียงกันตามที่เห็นสมควร โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ขอใช้บริการแล้ว และความประสงค์นี้ให้หมายรวมถึงหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่มีอยู่ในบัญชีของผู้ขอใช้บริการด้วย

11. บริษัทจัดการจะจัดส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือและ/หรือจดหมายแจ้งตอบรับการให้ใช้บริการและผู้ขอใช้บริการทราบทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ภายใน 4 วันทำการนับจากวันที่บริษัทจัดการได้รับเอกสารครบถ้วนถูกต้อง และหากผู้ขอใช้บริการชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment โดยที่ยังมิได้รับการแจ้งตอบรับให้ใช้บริการ บริษัทจัดการจะถือว่าการชำระเงินดังกล่าวเป็นการทำรายการตามช่องทางปกติซึ่งผู้ขอใช้บริการจะต้องส่งใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการโดยทางโทรสารหรือทางอื่นใดภายในเวลาทำการซื้อหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้ในโครงการและหนังสือชี้ชวนของกองทุนที่เกี่ยวข้องจึงจะถือว่าเป็นการทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการสงวนสิทธิในการคืนเงินดังกล่าวให้กับผู้ขอใช้บริการโดยไม่มีดอกเบี้ยในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้รับใบคำสั่งซื้อจากผู้ขอใช้บริการ

12. ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าจะไม่เพิกถอนรายการซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการดำเนินการให้ตามบริการนี้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

13. ผู้ขอใช้บริการเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงของการใช้บริการชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment โดยบริษัทจัดการเป็นผู้จัดทำคำสั่งซื้อ ซึ่งอาจมีความเสียหายเกิดขึ้นได้โดยตรงหรือโดยอ้อมจากความผิดพลาดหรือล่าช้าในการพิมพ์ข้อมูลของพนักงานของธนาคารที่ผู้ขอใช้บริการได้ชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ความผิดพลาดหรือล่าช้าในการจัดส่งข้อมูลการชำระเงินมายังบริษัทจัดการ ความผิดพลาดหรือล่าช้าในการนำส่งเงินเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของธนาคาร ระบบข้อมูลหรือการเชื่อมโยงเครือข่ายการสูญหายของข้อมูลระหว่างการรับส่งหรือข้อพิพาทในเชิงธุรกิจ หรือสิ่งอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ หรือความควบคุมของตัวแทนของบริษัทจัดการหรือความควบคุมของคู่สัญญาต่างๆที่มีกับบริษัทจัดการและผู้ขอใช้บริการตกลงว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากบริษัทจัดการไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

14. นอกจากข้อกำหนดที่กล่าวไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการและหนังสือชี้ชวนของกองทุนที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการตลอดจนคู่มือการใช้บริการที่บริษัทจัดการกำหนดขึ้น

15. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการให้บริการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ได้ทุกขณะตามแต่บริษัทจัดการจะเห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งการระงับการให้บริการและ/หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยประกาศ ณ ที่ทำการและในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

16. ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการยกเลิกหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้กับบริษัทจัดการไม่ว่าในกรณีใดหรือบริษัทจัดการเป็นฝ่ายยกเลิกหนังสือมอบอำนาจ ให้ถือว่าการใช้บริการนี้สิ้นสุดลง โดยหากประสงค์จะใช้บริการใหม่ ผู้ขอใช้บริการจะต้องยื่นหนังสือมอบอำนาจเพื่อให้บริษัทจัดการแจ้งตอบรับการใช้บริการอีกครั้ง

17. ผู้ขอใช้บริการและบริษัทจัดการตกลงให้กฏหมายของประเทศไทยเป็นกฏหมายที่ใช้บังคับกับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้และหากมีข้อพิพาทใดๆเกิดขึ้นให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณา หรือที่อยู่ที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งหลังสุดไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบันก็ดี ให้ถือว่าผู้ลงทุนได้รับและทราบหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว ข้อมูลหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทจัดการแล้วโดยชอบ