ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุน การทำรายการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการใช้บริการอื่นใด ของ บลจ.อเบอร์ดีน (ประเทศไทย)

เมื่อผู้ใช้บริการ ("ท่าน" หรือ "ผู้ลงทุน") นำส่งข้อมูล คำขอเปิดบัญชีกองทุนหรือคำสั่งทำรายการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือใช้บริการอื่นใดให้แก่บลจ.อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) ("บริษัทจัดการ") แล้ว ไม่ว่าจะกระทำด้วยตนเองหรืออนุญาตหรือยินยอมให้ผู้ติดต่อผู้ลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการเป็นผู้ดำเนินการให้ ถือว่าท่านยอมรับและตกลงปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีกองทุน การทำรายการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดังมีรายละเอียดปรากฏตามด้านล่างนี้ (รวมเรียกว่า "ข้อตกลงและเงื่อนไข")

โดยท่านรับทราบและตกลงว่าข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้นี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องมีการ บอกกล่าวล่วงหน้า และถือว่าท่านตกลง ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดตามที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว

1. ผู้ลงทุนขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม แบบสอบถามเพื่อกำหนดความเสี่ยงของผู้ลงทุน และ/หรือตามข้อสอบถามเป็นครั้งคราวของบริษัทจัดการหรือผู้ติดต่อผู้ลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ เป็นข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน และหากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผู้ลงทุนตกลงแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือมอบหมายให้ผู้ติดต่อผู้ลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการเป็นผู้ดำเนินการให้ หรือแจ้งในรูปแบบอื่นใด ที่บริษัทจัดการยอมรับให้บริษัทจัดการทราบโดยไม่ชักช้า และในกรณีที่ภายหลังบริษัทจัดการมีการติดต่อผู้ลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 9 เพื่อแจ้งยืนยัน หรือปรับปรุงข้อมูลข้างต้นไปยังผู้ลงทุน หากผู้ลงทุนไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือตอบกลับตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการยึดถือข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่เดิมเป็นข้อมูลปัจจุบันของผู้ลงทุน ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทุนได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของบริษัทจัดการโดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ https://www.abrdn.com/th-th/thailand/privacy

2. ผู้ลงทุนขอให้ความยินยอมแก่บริษัทจัดการในการเก็บรวบรวม ใช้ ส่ง หรือโอนไปต่างประเทศ หรือเปิดเผยซึ่งข้อมูลของผู้ลงทุน รวมทั้งข้อมูลใดๆ ในบัญชีกองทุนรวมทั้งหมดที่ผู้ลงทุนมีกับบริษัทจัดการให้กับบุคคลดังต่อไปนี้ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และ/หรือการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือเพื่อใช้ในการให้บริการ/ปรับปรุงการให้บริการ/ประมวลผลข้อมูล/นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน ให้คำแนะนำในการลงทุน รวบรวมวิเคราะห์ดัดแปลงหรือดำเนินการทางสถิติ และ/หรือเพื่อการดำเนินงานของบริษัทจัดการหรือกองทุน และ/หรือเพื่อการดำเนินการตามข้อผูกพันที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ

 • ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน
 • ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลบัญชีกองทุนของผู้ลงทุน (freelance IC) ที่เป็นผู้ติดต่อผู้ลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ทำหน้าที่ผู้ติดต่อผู้ลงทุนและได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการให้เป็นผู้ดูแลบัญชีกองทุนของผู้ลงทุน
 • หน่วยงานหรือองค์กรใดๆของรัฐทั้งในและต่างประเทศ
 • บุคคลอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น

  ผู้ลงทุนสามารถแสดงเจตนาเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวข้างต้นภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดผ่านทางการแจ้งให้บริษัทจัดการทราบทางอีเมล client.services.th@abrdn.com โดยผู้ใช้บริการรับทราบว่าการเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวอาจส่งผลต่อการให้บริการของบริษัทจัดการ

3. ในกรณีที่ผู้ลงทุนไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอของบริษัทจัดการในการนำส่งข้อมูล เอกสาร และหรือคำยินยอมเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศหรือตามข้อผูกพันที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ หรือเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงาน หรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน หรือผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุน ผู้ลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการสามารถระงับการให้บริการใดๆอันเกี่ยวข้องกับบัญชีกองทุนของผู้ลงทุนได้ รวมทั้งดำเนินการปิดบัญชีกองทุนของผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนขอมอบอำนาจ และขอให้ความยินยอมโดยมิอาจเพิกถอนได้ แก่บริษัทจัดการในการปิดบัญชีกองทุน และ/หรือดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อปิดบัญชีกองทุนของผู้ลงทุนได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยถือเสมือนว่าเป็นการดำเนินการของผู้ลงทุนเอง และผู้ลงทุนตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากบริษัทจัดการในการดำเนินการดังกล่าว

4. ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงว่าบริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือการทำธุรกรรมกับผู้ลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ได้โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงแสดงเหตุผลใดๆแก่ผู้ลงทุน และการตัดสินใจของบริษัทจัดการให้ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ ให้รวมถึงการสงวนสิทธิที่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และหน้าที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นใดที่บริษัทจัดการได้กำหนดไว้

5. ในกรณีที่บริษัทอนุมัติคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม บริษัทมีหน้าที่จัดส่งข้อมูลซึ่งบริษัทพิจารณาว่าเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนของผู้ลงทุน โดยผ่านช่องทางที่บริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9 ข้อมูลดังกล่าวให้รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสภาพตลาด ภาพรวมเศรษฐกิจ การลงทุนของกองทุน โอกาสในการลงทุนในกองทุนออกใหม่ การส่งเสริมการตลาดของกองทุนต่างๆ เป็นต้น

6. ผู้ลงทุนยืนยันว่า ก่อนการลงทุนแต่ละครั้ง ผู้ลงทุนได้รับหนังสือชี้ชวน หรือคู่มือการลงทุนใน LTF SSF RMF หรือกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีอื่นใด แล้วแต่กรณี หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อผู้ลงทุน รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าวแล้ว และผู้ลงทุนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างดีว่า

 • ก่อนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนทุกครั้ง ผู้ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนอย่างละเอียดรอบคอบ
 • การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่เป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้
 • ในกรณีที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อผู้ลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง (รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว) ให้คำแนะนำทั่วไปหรือคำแนะนำเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนจะได้รับคำเตือนในเรื่องต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด อันได้แก่
  • คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
  • คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนนั้นๆ
  • คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำทั่วไปว่า คำแนะนำดังกล่าวมิใช่คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง และคำแนะนำนั้นไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์หรือคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะทางการเงินและความต้องการของผู้ลงทุน
  • คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจงว่า ในกรณีที่ผู้ลงทุนปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนตัวหรือการให้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นปัจจุบัน ผู้ลงทุนอาจได้รับคำแนะนำที่ไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ฐานะทางการเงินหรือความต้องการของผู้ลงทุน เนื่องจากคำแนะนำที่ให้นั้นได้พิจารณาจากข้อมูลเพียงเท่าที่ผู้ลงทุนเปิดเผยให้ทราบหรือกฎหมายกำหนด ผู้ลงทุนยืนยันว่า การลงทุนเป็นการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนโดยลำพังไม่มีผลเป็นการผูกพันบริษัทจัดการและไม่มีผลให้บริษัทจัดการต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นทุกประการ
 • สำหรับผู้ลงทุนในกองทุนรวม RMF SSF LTF หรือกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีอื่นใด ผู้ลงทุนได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดถึงข้อความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการลงทุนใน RMF SSF LTF หรือกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีอื่นใด แล้วแต่กรณี และผู้ลงทุนรับทราบว่าบริษัทจัดการมิได้เป็นผู้ให้คำแนะนำ หรือให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่ผู้ลงทุน รวมทั้งผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวม RMF SSF และ LTF ไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้

7. ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงว่าการใช้บริการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือบริการของบริษัทจัดการ อาจไม่สามารถทำรายการหรือใช้บริการได้เสร็จสมบูรณ์ตามที่ผู้ลงทุนต้องการหากมีเหตุขัดข้องทางเทคนิคเกิดขึ้น ผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงและตกลงจะไม่เรียกร้องความเสียหายใดๆจากบริษัทจัดการอันเนื่องมาจากการไม่สามารถทำรายการหรือใช้บริการให้เสร็จสมบูรณ์ได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

8. บริษัทจัดการจะยึดถือเวลาที่ปรากฏในการทำรายการทางช่องทางได้รับเอกสาร ตามเวลาของระบบที่ใช้ภายในของบริษัทจัดการ

9. บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือหนังสือบอกกล่าว และ/หรือเอกสารหรือข้อมูลอื่นใด ที่จะติดต่อหรือส่งให้แก่ผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการสามารถติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์ โทรสาร ข้อความสั้น (SMS) ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์ (email) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตาม หรือให้คนนำไปส่งเอง หรือผ่านทาง applications หรือสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น LINE, WhatsApp, Messenger หรือ Facebook) หรือการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นใด ในกรณีที่ได้ส่งไปยังเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็คทรอนิกส์ (email address) ที่อยู่ที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งหลังสุดแล้ว หรือส่งผ่านไปยัง applications ที่ผู้ลงทุน download ไว้ หรือเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้ลงทุนได้เข้ามาติดตามหรือเพิ่มชื่อเพื่อรับข้อมูลไว้ ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่า ผู้ลงทุนจะได้รับด้วยตนเอง หรือมีผู้รับไว้ หรือจะได้เปิดอ่านข้อมูลหรือไม่ก็ตามสำหรับ ในกรณีที่ส่งให้ไม่ได้เพราะผู้ลงทุนย้ายที่อยู่ หรือที่อยู่ที่กล่าวนี้เปลี่ยนแปลงไปหรือถูกรื้อถอนไป โดยไม่มีการแจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือถึงบริษัทจัดการก็ดีหรือส่งให้ไม่ได้เพราะเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็คทรอนิกส์ (email address) หรือที่อยู่ที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งหลังสุดไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบันก็ดี ให้ถือว่าผู้ลงทุนได้รับและทราบหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว ข้อมูลหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทจัดการแล้วโดยชอบ

10. ในกรณีที่ผู้ลงทุนดำเนินการจัดส่งเอกสารและ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลใดๆให้กับบริษัทจัดการโดยผ่าน ช่องทางในการส่งเอกสารหรือข้อมูล หรือผ่านผู้ดูแลบัญชีกองทุนของ ผู้ลงทุน (freelance IC) และ/หรือบุคคลอื่นใดที่ผู้ลงทุนมอบหมายให้ติดต่อส่งมอบเอกสารและ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบริษัทจัดการ ผู้ลงทุนตกลงยินยอมและอนุญาตให้บริษัทจัดการสามารถรับมอบเอกสารหรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทุนจากหรือผ่านบุคคลดังกล่าวได้ตามรูปแบบและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยผู้ลงทุนรับทราบว่าการส่งมอบและ/หรือรับมอบเอกสารและ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทุนจากหรือผ่านบุคคลดังกล่าว อาจมีกรณีที่เอกสารหรือข้อมูลมีการสูญหายหรือรั่วไหลไปยังบุคคลภายนอกได้ก่อนที่บริษัทจัดการ จะได้รับเอกสารหรือข้อมูลไว้ ผู้ลงทุนตกลงว่าจะไม่เรียกร้องความเสียหายใดๆจากบริษัทจัดการอันเนื่องมาจากการสูญหายหรือรั่วไหลของเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

11. เพื่อให้บริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA/CRS และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง) ได้ และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนที่ผู้ลงทุนจะต้องนำส่งเอกสาร ข้อตกลงอันเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ลงทุน ข้อมูล คำยืนยัน และ คำยินยอมใดๆเกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล/หัก ณ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA/CRS Form และเอกสารที่อ้างถึงใน FATCA/CRS Form) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นรายๆ ไป ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้หากผู้ลงทุนให้หรือจะให้เอกสารและข้อมูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้น ผู้ลงทุนตกลงและยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิใช้เอกสารและข้อมูลดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่า ผู้ลงทุนได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น กับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนำส่ง/ใช้เอกสารและข้อมูลนั้นระหว่างกันได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือบุคคลแต่ละรายข้างต้นสงวนสิทธิในการขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนในภายหลังได้

12. ผู้ลงทุนตกลงผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไว้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในแบบฟอร์มหรือการสั่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการหรือตามที่บริษัทจัดการจะได้กำหนดต่อไป รวมถึงที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติมของบริษัทจัดการได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

13. ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงในการลงทุนโดยอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้ และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ

14. ผู้ลงทุนรับรองและยืนยันว่าผู้ลงทุน

 • มิใช่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่มีในสหรัฐอเมริกา หรือเป็นผู้ถือ กรีนการ์ดของสหรัฐอเมริกา
 • มิได้และจะไม่ชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนนี้ในสหรัฐอเมริกาและ
 • ตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงในคำรับรองดังกล่าวข้างต้นในอนาคต

15. ผู้ลงทุนขอยืนยันว่าเงินที่ใช้ลงทุนมิได้เป็นเงินที่ได้มาจากแหล่งหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และเงินที่ได้จากการทุจริตหรือคอร์รัปชัน

16. ในกรณีที่ผู้ลงทุนทำรายการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า/รับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ผู้ลงทุนยินยอมให้บริษัทจัดการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุน LTF หรือ กองทุน RMF (แล้วแต่กรณี) อื่นตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวนหรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เมื่อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว

17. ในกรณีผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

18. ผู้ลงทุนรับทราบว่าบริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนสำหรับบางกองทุนโดยเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากัน โดยผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

19. ผู้ลงทุนได้รับทราบรายละเอียดสิทธิของผู้ลงทุนตลอดจนการรับข้อร้องเรียนของผู้ลงทุนตามรายละเอียดที่บริษัทจัดการได้เผยแพร่ไว้ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

20. ผู้ลงทุนและบริษัทจัดการตกลงร่วมกันว่าความไม่สมบูรณ์หรือเป็นโมฆะของข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อใดหรือบางส่วน ย่อมไม่มีผลกระทบต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขข้ออื่นๆหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลืออยู่ทั้งหมด โดยให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลือตามที่กล่าวมานี้ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดลงตามสัญญา

21. ผู้ลงทุนและบริษัทจัดการตกลงให้กฎหมายของประเทศไทยเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ และหากมีข้อพิพาทใดๆเกิดขึ้นก็ให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณา