กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล เอนแฮนซ์ ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ (ABGFIX)

Drive Your Income - โอกาสเพิ่มผลตอบแทน บนความผันผวนที่ต่ำกว่า

กองทุนนี้ลงทุนในกองทุน abrdn SICAV I Short Dated Enhanced Income Fund, Class Z Acc USD (กองทุนหลัก) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนอย่างน้อยร้อยละ70 ของสินทรัพย์ของกองทุนใน Debt and Debt Related Securities ที่ออกโดยบริษัทและรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก (รวมถึงประเทศตลาดเกิดใหม่) ที่มีอายุคงเหลือของตราสารไม่เกิน 5 ปี ซึ่งรวมถึงตราสารประเภท sub sovereigns bonds, inflation linked bond และ convertible bonds กองทุนหลักจะลงทุนใน Debt and Debt Related Securities ในระดับ investment grade อย่างน้อย 50% ของสินทรัพย์ของกองทุน และจะลงทุนในระดับ sub investment grade ไม่เกิน 20% ของสินทรัพย์ของกองทุน กองทุนหลักจะดำรง credit rating ของพอร์ตการลงทุนเฉลี่ยขั้นต่ำที่ A และ portfolio duration ในช่วง 1 -2 ปี ในภาวะปกติ ทั้งนี้ เพดานไม่เกิน 2.5 ปี

จุดเด่นของกองทุนหลัก

High quality

พอร์ตลงทุนมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่ต่ำกว่า A-

Enhanced yield

กองทุนหลักตั้งเป้าอัตราผลตอบแทน SOFR +1.75-2.25%* กับตราสารหนี้คุณภาพสูงทั่วโลกพร้อมส่วนเพิ่มจากการลงทุนใน High Yield Bond ไม่เกิน 20%**

Low volatility

ความผันผวนค่ำ ด้วยอายุเฉลี่ยตราสารหนี้ของพอร์ตน้อยกว่า 2 ปี ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

Advanced liquidity

สภาพคล่องสูง ผู้ลงทุนสามารถรับเงินขายคืนภายใน 2 วันทำการ (T+2)

*SOFR หรือ Secured Overnight Financing Rate คือ อัตตราดอกเบี้ยการกู้ยืมระยะข้ามคืนโดยมีพันธบัตรรัฐบาล (Treasury) เป็นหลักประกัน ซึ่งนับเป็นอัตราผลตอบแทนปราศจากความเสี่ยงที่แท้จริง (risk-free rate) ณ 29 กันยายน 2566 อยู่ที่ 5.31 (ที่มา: Bloomberg) โดยเป็นเป้าหมายการบริหารกองทุนหลักในสกุลดอลลาร์สหรัฐ ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน **ณ 29 กันยายน 2566 กองทุนหลักลงทุนใน High Yield Bond อยู่ที่ 13.5%

กองทุนหลักกระจายลงทุนทั่วโลกครอบคลุมตลาดพัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ในหลากหลายอุตสาหกรรม

ด้วยอายุเฉลี่ยตราสารหนี้ของพอร์ตที่ต่ำกว่า พร้อมเป้าหมายอัตราผลตอบแทนในระดับสูง ทำให้กองทุนมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น1

  Term Fund Local Fixed Income Fund ABGFIX Global Fixed Income Fund
อันดับความน่าเชื่อถือ AA (Local) A- (Local) A- (International)1 AA- (International)1
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ 0.5 ปี 1.72-2.88 ปี 1.30 ปี1 3.50-8.30 ปี1
อัตราผลตอบแทนเมื่อถือจนครบกำหนดอายุ (YTM2) 1.99%-2.43% 2.85%-3.42% 6.93%3 6.42%-8.50%3
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.12%-0.31% ต่อปี 0.32-0.43% ต่อปี 0.535% ต่อปี4 1.14%-1.41% ต่อปี4
สภาพคล่อง มีระยะเวลา หรือมีกำหนดอายุโครงการที่ชัดเจน T+2  T+2 T+3
ประโยชน์ที่ได้รับจากการกระจายการลงทุน ต่ำ ต่ำ  สูง สูง
เหมาะสำหรับ ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยคาดหวังผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนได้อย่างน้อย 1 ปี แสวงหาสภาพคล่องและคาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนได้อย่างน้อย 1 ปี ต้องการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก อีกทั้งแสวงหาสภาพคล่องและคาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนได้อย่างน้อย 3 ปี ต้องการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก อีกทั้งแสวงหาสภาพคล่องและคาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก
ระดับความเสี่ยงกองทุน 3 4 4 

1ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของกองทุนหลัก พันธบัตรที่มีระยะเวลาต่ำกว่าจะมีความผันผวนน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับพันธบัตรที่มีระยะเวลาสูงกว่า ผลตอบแทนรวมจะแสดงด้วย Yield to Maturity
2Yield to Maturity (YTM) คือ อัตราผลตอบแทนเมื่อถือจนครบกำหนดอายุ โดยคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนตามราคาหน้าตั๋ว นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยมีสมมติฐานว่าดอกเบี้ยที่ได้รับจะสามารถนำมาลงทุนต่อได้ที่อัตราผลตอบแทนเดียวกันนี้ โดย YTM มิใช่ผลตอบแทนรวมจากการลงทุนของกองทุนรวม (Total Return)
3Yield to Maturity (YTM) ของกองทุนหลักโดยเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
4คิดรวมค่าธรรมเนียมจัดการของกองทุนหลัก

Source: abrdn, 29 กันยายน 2566, ข้อมูลข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น โดยใช้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของกองทุนประเภทต่างๆ ไม่ใช่การคาดการณ์ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษาความเสี่ยงและเงื่อนไขของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนงทุนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน โดยปัจจุบันกองทุนไม่มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

Available share classes and benefits

ABGFIX-A (ชนิดสะสมมูลค่า)

ติดตามข้อมูลข่าวสาร

หากคุณต้องการรับข้อมูลข่าวสาร และข้อมูลเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วน

ข้อมูลสำคัญ

เมื่อท่านกดส่งข้อมูล ถือว่าท่านตกลงยินยอมให้ abrdn เก็บ/ใช้/รวบรวม/ประมวลผล ข้อมูลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสารทางการตลาด ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับความคุ้มครองภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัว (Customer Privacy Notice) ของบริษัทฯ โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.abrdn.com/th-th/investor/privacy

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ด้วยความเป็นมืออาชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดเตรียมช่องทางการลงทุนที่หลากหลายสำหรับนักลงทุนรวมถึงการลงทุนผ่านทางอินเตอร์เน็ต ธนาคาร บริษัทประกัน ที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ ท่านที่สนใจสามารถรับคำปรึกษาโดยติดต่อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเรา.

ทั้งนี้เงื่อนไขการลงทุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแต่ละแห่ง