รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

รายงานการทาธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

การใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินคัม ครีเอชั่น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัท) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินคัม

ครีเอชั่น (กองทุน) ทราบว่า ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน

กล่าวคือกองทุนไม่สามารถดำรงอัตราส่วนการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

กองทุนได้ดำเนินการให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปตามที่ประกาศและโครงการกำหนดแล้ว

อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น

ณ วันที่ 05 เมษายน 2560 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น (ABTED) มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 38.11

รายงานการดำรงอัตราส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามรายละเอียดโครงการ

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด ขอเรียนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์ ทราบว่า ณ วันที่ 26 มีนาคม 2558 กองทุนดำรงสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ต่ำกว่ารัอยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เนื่องจากบริษัทได้ทำการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก เพื่อนำเงินมาชำระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน จึงเป็นเหตุให้สัดส่วนการลงทุนต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ทั้งนี้ ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 กองทุนได้ดำรงสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเกินกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดโครงการที่กำหนด

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคชครีเอชั่น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (บริษัท) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคชครีเอชั่น (กองทุน) ทราบว่า ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 กองทุนมีอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากกับธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. เกินกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เนื่องจากบริษัทมีการฝากเงินกับธนาคารเพิ่มเติม จึงเป็นเหตุให้อัตราส่วนการลงทุนที่มีกับธนาคารเกินกว่าอัตราส่วนการลงทุนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน)กำหนด ทั้งนี้ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 กองทุนได้แก้ไขการดำรงอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง เงินฝากกับธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. ต่ำกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อให้เป็นไปตามรายละเอียดที่สำนักงานกำหนดแล้ว

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (บริษัท) ขอเรียนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์ (กองทุน) ทราบว่า ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2551 กองทุนดำรงสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ต่ำกว่ารัอยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เนื่องจากบริษัทได้ทำการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก เพื่อนำเงินมาชำระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน จึงเป็นเหตุให้สัดส่วนการลงทุนต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ทั้งนี้ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2551 กองทุนได้ดำรงสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเกินกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดโครงการที่กำหนด

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนเฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (บริษัท) ขอเรียนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีนเฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล (กองทุน) ทราบว่า ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2551 กองทุนมีอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากกับธนาคารคาลิยง เกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เนื่องจากบริษัทมีการฝากเงินกับธนาคารเพิ่มเติม ประกอบกับการผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ในวันดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้อัตราส่วนการลงทุนที่มีกับธนาคารเกินกว่าที่กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ทั้งนี้ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2551 กองทุนดำรงอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากกับธนาคาร คาลิยง ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดโครงการที่กำหนด

การลงทุนมีความเสี่ยง
มูลค่าในการลงทุนและรายได้จากการลงทุนสามารถลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้และคุณอาจจะได้รับเงินคืนน้อยกว่าจำนวนเงินที่ได้ลงทุนไป ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต