ลงทุนกับอเบอร์ดีน – ขั้นตอน

นักลงทุนที่สนใจลงทุนผ่านกองทุนรวมของทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด สามารถอ่านขั้นตอนการลงทุนง่ายๆ ได้ตามคำแนะนำข้างล่างนี้

สำหรับลูกค้าใหม่

วิธีการเปิดบัญชี

สามารถเปิดบัญชีได้ 2 ช่องทาง

 1. abrdn online (Website)
 2. abrdn mobile application

สำหรับข้อมูลการเปิดบัญชี กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ 02-352-3388 หรืออีเมล client.services.th@abrdn.com

ขั้นตอนการซื้อหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม B-Pay (ใช้แทนใบนำฝากเงินธนาคาร Pay-in Slip) และชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินสดหรือเช็ค ผ่านธนาคารทั้ง 4 แห่งได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ กรุงศรีอยุธยา ไทยพาณิชย์ และ กสิกรไทย ภายในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์ หากผู้ลงทุนไม่ได้สมัครใช้บริการ FastTrack ท่านจำเป็นต้องส่งใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนมาที่ อเบอร์ดีน (อีเมล client.services.th@abrdn.com หรือ โทรสารหมายเลข 02-352-3389) ภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ทำรายการ

ท่านสามารถชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินสด ภายในเวลา 15.30 น.หรือในกรณีชำระด้วยเช็คหรือดราฟต์ ภายในเวลา 13.00 น. ของวันที่ทำรายการ

เงื่อนไขขั้นต่ำของการซื้อหน่วยลงทุน

ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด เปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี้ กรณีซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินสดหรือเช็ค มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อกองทุนแต่ละครั้ง เท่ากับ 1,000 บาท ต่อรายการ

กรณีซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อกองทุนแต่ละครั้ง เท่ากับ 1,000 บาท ต่อรายการ โดยมีกองทุนที่ร่วมรายการดังต่อไปนี้

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

 1. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ - ABSC-RMF
 2. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พ เพื่อการเลี้ยงชีพ - ABSM-RMF
 3. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ - ABAPAC-RMF
 4. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชียแปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ - ABGDD-RMF

กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)

 1. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารทุนไทย เพื่อการออม – ชนิดเพื่อการออม - ABTESSF
 2. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พ ชนิดเพื่อการออม - ABSM-SSF
 3. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม - ABAPAC-SSF
 4. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟันด์ - ชนิดเพื่อการออม - ABGDD-SSF
 5. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล สมอลแค็พ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม - ABGS-SSF
 6. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ออล ไชน่า ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์ชนิดเพื่อการออม - ABCG-SSF
 7. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม - ABAGS-SSF
 8. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม - ABINNO-SSF
 9. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม - ABCNEXT-SSF

ทางบลจ.ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต ในกรณีที่ บลจ.เห็นว่าการลงทุนไม่ได้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการลดหย่อนภาษี สำหรับแผนการลงทุนรายเดือนเริ่มต้นลงทุนเพียง 1,000 บาท

สำหรับลูกค้าปัจจุบัน

เอกสารที่จะได้รับหลังจากที่ท่านสั่งซื้อกองทุนของอเบอร์ดีน:

 • หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) จะได้รับภายใน 5 วันทำการหลังจากวันที่ทำรายการ
 • รายงานการซื้อขายหน่วยลงทุน (QuarterlyStatement) จัดส่งทุกสิ้นไตรมาส ท่านสามารถรับทราบข่าวสารผ่านช่องทาง Youtube , LINE และ Website และตรวจสอบจำนวนหน่วยลงทุนและยอดเงินคงเหลือตลอด 24 ชั่วโมง ได้ทั้งทาง abrdn online (Internet Online) หรือ abrdn mobile application

วิธีการขายหน่วยลงทุน

ในการสั่งขายหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งขายหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน พร้อมส่งมอบคำสั่งนั้นให้ทางบริษัทจัดการภายในเวลา 13.00 น. ของวันที่ทำรายการ โดยผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งมาที่อีเมล client.services.th@abrdn.com หรือโทรสาร หมายเลข 02-352-3389 โดยผู้ลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 5 วันทำการหลังจากวันที่ทำรายการขึ้นอยู่กับประเภทกองทุนที่ท่านลงทุน

วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน พร้อมส่งมอบคำสั่งนั้นให้ทางบริษัทจัดการภายในเวลา 13.00 น. ของวันที่ทำรายการ โดยผู้ลงทุน สามารถส่งคำสั่งทางโทรสารของบริษัทฯหมายเลข 02-352-3389 โดยราคาสับเปลี่ยนจะใช้ของวันที่ทำรายการ

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป มูลค่าขั้นต่ำของการสับเปลี่ยนกองทุนแต่ละครั้ง เท่ากับ 1,000 บาทต่อรายการ

หมายเหตุ: ทุกเอกสารที่ส่งทางโทรสาร ผู้ถือหน่วยลงทุนกรุณาจัดส่งเอกสารตัวจริงให้กับทางบริษัทฯ

ลงทุนกับอเบอร์ดีน – แบบฟอร์มต่างๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

สำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนผ่านกองทุนของทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับการทำธุรกรรมกับจากบริษัทได้ที่นี่

คำถามที่พบบ่อย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญที่นักลงทุนจะต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่ลงทุน ดังนั้น เราจึงได้เตรียมคำตอบสำหรับคำถามที่ถูกถามบ่อย กรุณาคลิกที่ลิ้งค์ด้านล่าง เพื่อเข้าสู่คำถามและคำตอบ

1. B-Pay คืออะไร
2. FastTrack คืออะไร
3. B-Pay และ FastTrack ต่างกันอย่างไร
4. ถ้าผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการใช้บริการ FastTrack ต้องส่งอะไรให้บริษัท ใช้เวลา นานเท่าไร และผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบได้อย่างไรว่าผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเริ่มใช้ บริการได้แล้ว
5. ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระค่าบริการอื่นใดเพิ่มเติมเมื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่าน B-Pay หรือไม่
6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบได้อย่างไรว่า รายการการชำระเงินตาม B-Pay และหรือ การทำคำสั่งซื้อตามบริการ FastTrack สมบูรณ์แล้ว
7. การซื้อผ่าน ATM / Telephone Banking / Internet Banking มีขั้นตอนอย่างไร (รายละเอียดการชำระเงินผ่านธนาคารต่างๆ)
8. หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยืนยันการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนอย่างไร