โครงการส่งเสริมการขายสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการออมเบอร์ 5

โปรโมชั่น

โครงการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ลงทุนที่มีการเปิดบัญชีกองทุนโดยตรงกับบริษัทผ่าน abrdn mobile application ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2566

โปรโมชั่น

โครงการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ลงทุนที่มีการเปิดบัญชีกองทุนโดยตรงกับบริษัทผ่าน abrdn mobile application ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฏาคม 2566

โปรโมชั่น

โครงการส่งเสริมการขาย กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า A Share ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า (ABCA-A) ระหว่างวันที่ 6 – 16 มิถุนายน 2566 ร่วมกับผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัท และตัวแทนขายอิสระ

โปรโมชั่น

โครงการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ลงทุนที่มีการเปิดบัญชีกองทุนโดยตรงกับบริษัทผ่าน abrdn mobile application ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2566

โปรโมชั่น

โครงการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ลงทุนที่มีการเปิดบัญชีกองทุนโดยตรงกับบริษัทผ่าน abrdn mobile application ระหว่างวันที่ 17 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2566

โปรโมชั่น

โครงการส่งเสริมการขาย RMF-SSF ปี 2566

โปรโมชั่น

"โครงการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ลงทุนที่มีการเปิดบัญชีกองทุนโดยตรงกับบริษัท ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2565 ผ่านระบบ “อเบอร์ดีน ออนไลน์

โปรโมชั่น

โครงการส่งเสริมการขาย RMF-SSF ปี 2565

โปรโมชั่น

โครงการส่งเสริมการขาย กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า (ABCNEXT-A) และ ชนิดเพื่อการออม (ABCNEXT–SSF) ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 9 กันยายน 2565 ร่วมกับ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัท ตัวแทนขายอิสระ และผู้ลงทุนที่เปิดบัญชีกองทุนโดยตรงกับบริษัท

โปรโมชั่น

โครงการส่งเสริมการขาย กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟันด์- ชนิดสะสมมูลค่า (ABGDD-A) ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2565 สำหรับ ผู้ลงทุนที่เปิดบัญชีกองทุนโดยผ่านบริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า( ประเทศไทย) จากัด และลงทุนในหน่วยลงทุน ของกองทุนที่ร่วมรายการผ่านบัญชีดังกล่าว

โปรโมชั่น

โครงการส่งเสริมการขาย กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟันด์- ชนิดสะสมมูลค่า (ABGDD-A) ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน-31 สิงหาคม 2565 สำหรับ ผู้ลงทุนที่เปิดบัญชีกองทุนโดยผ่านธนาคารซิตี้แบงก์ และลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนที่ร่วมรายการผ่านบัญชีดังกล่าว

โปรโมชั่น

โครงการส่งเสริมการขาย กองทุนเปิด กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแค็พ (ABSM) ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน -30 มิถุนายน 2565 สำหรับ ผู้ลงทุนที่เปิดบัญชีกองทุนโดยผ่านธนาคารซิตี้แบงก์ และลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนที่ร่วมรายการผ่านบัญชีดังกล่าว

โปรโมชั่น

โครงการส่งเสริมการขาย กองทุนเปิดกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ลิสเต็ด ไพรเวท แคปปิตอล ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า (ABPCAP-A) และ ชนิดเพื่อการออม (ABPCAP–SSF) ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2565 ร่วมกับ ผู้สนับสนุนการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัท และผู้ลงทุนที่เปิดบัญชีกองทุนโดยตรงกับบริษัท

โปรโมชั่น

โครงการส่งเสริมการขาย กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ลิสเต็ดไพรเวท แคปปิตอล ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า (ABPCAP-A) และชนิดเพื่อการออม (ABPCAP–SS F) ระหว่างวันที่ 18 -29 เมษายน 2565

โปรโมชั่น

โครงการส่งเสริมการขาย กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อินโนเวชั่น เอคควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า (ABINNO-A) และ ชนิดเพื่อการออม (ABINNO–SSF) ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2565

โปรโมชั่น

โครงการส่งเสริมการขาย ร่วมกับ บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2564 - 8 มกราคม 2565

โปรโมชั่น

โครงการส่งเสริมการขายเฉพาะ 4 กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 30 ธันวาคม 2564

โปรโมชั่น

โครงการส่งเสริมการขาย RMF-SSF ปี 2564 โปรโมชั่น

โปรโมชั่น

โครงการส่งเสริมการขาย RMF-LTF ปี 2564 สำหรับยอดโอนย้ายหน่วยลงทุนมาจาก บลจ. อื่น โปรโมชั่น

โปรโมชั่น

โครงการส่งเสริมการขาย กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟันด์ (ABGDD) ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด และผู้ลงทุนที่เปิดบัญชีกองทุนโดยตรงกับ abrdn ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2564

โปรโมชั่น

โครงการส่งเสริมการขาย กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟันด์-ชนิดสะสมมูลค่า (ABGDD-A) ร่วมกับธนาคารซิตี้แบงก์ (ประเทศไทย) ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2564

โปรโมชั่น

โครงการส่งเสริมการขาย กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟันด์ (ABGDD) ระหว่างวันที่ 13-23 กันยายน 2564

โปรโมชั่น

โครงการส่งเสริมการขาย สำหรับ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกร ไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม –30 กันยายน 2564

โปรโมชั่น

โครงการส่งเสริมการขาย สำหรับ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม –30 กันยายน 2564

โปรโมชั่น

โครงการส่งเสริมการขาย สำหรับ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า ประเทศไทย จำกัด ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม –30 กันยายน 2564

โปรโมชั่น

โครงการส่งเสริมการขาย สำหรับ ธนาคารซิตี้แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม –30 กันยายน 2564

โปรโมชั่น

โครงการส่งเสริมการขาย สำหรับ ธนาคารซิตี้แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม –30 กันยายน 2564

โปรโมชั่น

โครงการส่งเสริมการขาย ส่วนลดค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) กองทุนเปิ ด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล สมอลแค็พ ฟันด์– แบบสะสมมูลค่า (ABGS-A) ส าหรับ บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ระหว่างวันที่7 มิถุนายน –6 สิงหาคม 2564

โปรโมชั่น

โครงการส่งเสริมการขาย กองทุนเปิ ด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล สมอลแค็พ ฟันด์– แบบสะสมมูลค่า (ABGS-A) ส าหรับ บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน –6 สิงหาคม 2564

โปรโมชั่น

โครงการส่งเสริมการขาย กองทุนเปิ ด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล สมอลแค็พ ฟันด์– แบบสะสมมูลค่า (ABGS-A) กองทุนเปิ ด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท – สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์ (ABAGS) กองทุนเปิ ด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์ (ABCG) และ กองทุนเปิ ด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิ ค เอคควิตี้ ฟันด์ (ABAPAC) ส าหรับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ระหว่างวันที่7มิถุนายน –31 สิงหาคม 2564

โปรโมชั่น

รายการส่งเสริมการขาย ส่วนลดค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล สมอลแค็พ ฟันด์ – แบบสะสมมูลค่า (ABGS-A) และ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท – สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์ (ABAGS) สำหรับ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม – 20 กรกฎาคม 2564

โปรโมชั่น

รายการส่งเสริมการขาย แถมหน่วยลงทุน (Free Units) กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล สมอลแค็พ ฟันด์ – แบบสะสมมูลค่า (ABGS-A) และ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท – สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์ (ABAGS) สำหรับ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม – 20 กรกฎาคม 2564 และถือครองหน่วยลงทุนจนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2564

โปรโมชั่น

รายการส่งเสริมการขาย ส่วนลดค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล สมอลแค็พ ฟันด์ – แบบสะสมมูลค่า (ABGS-A) (5-19 พ.ค. 2563)

โปรโมชั่น

รายการส่งเสริมการขายส่วนลดค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) ของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล สมอลแค็พ ฟันด์

โปรโมชั่น

รายการส่งเสริมการขายของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล สมอลแค็พ ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า (ABGS-A)

โปรโมชั่น

โครงการส่งเสริมการขายสำหรับ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์ (ABCG) กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์ (ABAGS)

โปรโมชั่น

โครงการ โบนัสบอกต่อ

บริการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด

โครงการส่งเสริมการขายกองทุน Offshore Funds

โครงการส่งเสริมการขายกองทุน Offshore Funds

โปรโมชั่น

โครงการส่งเสริมการขาย SSF ปี 2563

โครงการส่งเสริมการขาย SSF ปี 2563

โครงการส่งเสริมการขาย RMF-LTF ปี 2563

โครงการส่งเสริมการขาย RMF-LTF ปี 2563

โปรโมชั่น

โครงการ โบนัสบอกต่อ – บริการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด

โปรโมชั่น

โครงการส่งเสริมการขาย กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์ (ABEHB)

โครงการส่งเสริมการขาย กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์ (ABEHB)

โปรโมชั่น

โครงการส่งเสริมการขาย กองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศ (FIF) กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแค็พ (ABSM) และกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น (ABTED)

โปรโมชั่น

โครงการส่งเสริมการขายสำหรับ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สยามลีดเดอร์ส (ABSL) กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไชน่าเกทเวย์ฟันด์ (ABCG)

สำหรับผู้ลงทุนที่มีการลงทุนจำนวนเท่ากับหรือมากกว่า 1,000,000 บาท จะได้รับการคิดค่าธรรมเนียม (Front-end fee) ในอัตราพิเศษครึ่งหนึ่งของอัตราที่เรียกเก็บในปัจจุบัน*

*ปัจจุบันค่าธรรมเนียมเสนอขายหน่วยลงทุนร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนสำหรับกองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สยามลีดเดอร์ส และร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนสำหรับกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไชน่าเกทเวย์ฟันด์

โครงการส่งเสริมการขายอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด LTF-RMF ปี 2562

ตลอดทั้งปี 2562 (2 มกราคม 2562 – 30 ธันวาคม 2562) ท่านจะได้รับของสมนาคุณเป็นหน่วยลงทุนมูลค่า 100 บาท ใน กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชั่น (ABCC) เป็นไปตามเงื่อนไข

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย

โปรโมชั่น