กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น ฟันด์ คือ?

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ กองทุน Aberdeen Standard SICAV I – China Next Generation Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ่งส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนรวมในระยะยาว โดยการลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของทรัพย์สินของกองทุนหลักในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน (equities or equities related securities) ของบริษัทจดทะเบียน (listed) ขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางที่จดทะเบียนจัดตั้ง ประกอบกิจการ หรือมีรายได้หรือกำไรในสัดส่วนอย่างมีนัยสำคัญจากการดำเนินงานหรือมีสัดส่วนของทรัพย์สินอย่างมีนัยสำคัญ ในจีน (China)

บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง หมายถึง หุ้นของบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ในลำดับที่ต่ำกว่า 30 th percentile ของตลาดจีนโดยรวม

กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน (equities or equities related securities) ในสาธารณรัฐประชาชนจีน (Mainland China ซึ่งหมายถึง The People's Republic of China (ไม่รวม Hong Kong, Macau และ Taiwan)) ได้ทั้งหมดของพอร์ตการลงทุน ผ่านทางโครงการ Stock Connect ของ Shanghai- Hong Kong และ Shenzhen-Hong Kong หรือผ่านทางช่องทางอื่นใดที่กองทุนสามารถเข้าถึงได้ โดยยังคงอยู่ภายใต้โควต้าการลงทุนของ QFII (ร้อยละ 30)

Changing World Order - อนาคตของจีนในระเบียบโลกใหม่

หุ้นขนาดกลาง-เล็กของจีนน่าลงทุนอย่างไร?

มูลค่าหุ้นถูกกว่าเมื่อเทียบกับหุ้นโลก โดยประเมินจากราคาหุ้นต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชีย้อนหลัง 12 เดือน ( Price-to-book trailing 12 month) พบว่า MSCI China All Shares SMID อยู่ที่ 1.8 เท่า ต่ำกว่า MSCI World Small ที่ 2.1 เท่า และ S&P 500 ที่ 4.4 เท่า (Source: Bloomberg ข้อมูล ณ 3 มีนาคม 2022)

Price to Book 2022

ทำไมต้องลงทุน ABCNEXT?

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น ฟันด์ ลงทุนผ่านกองทุนหลักที่มีจุดเด่นดังนี้

  • China mid-small cap opportunities: ลงทุนในบริษัทขนาดกลาง-เล็กของจีนที่มีโอกาสก้าวเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในอนาคต.
  • New economy: ก้าวไปพร้อมกับเศรษฐกิจยุคใหม่ ซึ่งถือเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจจีน สร้างการจ้างงานและพัฒนานวัตกรรมที่แข็งแกร่ง
  • Experienced: เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ลงทุนหุ้นจีนมากว่า 30 ปี มีทีมภาคสนามที่เข้าใจตลาดจีนอย่างลึกซึ้ง พร้อมผนวก ESG เข้ากับกระบวนการลงทุน**
  • eXposure to unique access: เปิดประตูให้ผู้ลงทุนไทยเข้าถึงตลาดหุ้นจีน เช่น Shanghai Star Market และ Beijing Stock Exchange ที่ส่วนใหญ่เปิดให้นักลงทุนสัญชาติจีนและกลุ่มนักลงทุนสถาบันต่างชาติที่ได้รับอนุญาต (QFII) เข้าถึงการลงทุนในสองตลาดนี้ได้
  • Thematic play: ยก 4 ธีมหลัก คือ Aspiration, Green, Health, Technology กระจายลงทุนครอบคลุมภาคบริโภค เทคโนโลยีสีเขียว ออโตเมชั่น และ เฮลธ์แคร์***

กระจายหลายกลุ่มธุรกิจผ่าน 4 ธีมหลัก***

 

Four themes of the fund

Forecasts are offered as opinion and are not reflective of potential performance. Forecasts are not guaranteed and actual events or results may differ materially.

Source: abrdn, McKinsey, Bernstein, May 2022 ทั้งนี้ ธีมการลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมในอนาคต

Available shareclasses and benefits

*ABCNEXT หมายถึง ABCNEXT-M ซึ่งประกอบด้วย ABCNEXT-A และ ABCNEXT-SSF
**Source: abrdn ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2022
***Source: abrdn ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2022 ทั้งนี้ ธีมการลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมในอนาคต

ติดต่อเรา

หากคุณต้องการรับข้อมูลข่าวสาร และข้อมูลเจาะลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุน กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วน.

ข้อมูลสำคัญ

เมื่อท่านกดส่งข้อมูล ถือว่าท่านตกลงยินยอมให้ abrdn เก็บ/ใช้/รวบรวม/ประมวลผล ข้อมูลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสารทางการตลาด ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับความคุ้มครองภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัว (Customer Privacy Notice) ของบริษัทฯ โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ด้วยความเป็นมืออาชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัดได้จัดเตรียมช่องทางการลงทุนที่หลากหลายสำหรับนักลงทุนรวมถึงการลงทุนผ่านทางอินเตอร์เน็ต ธนาคาร บริษัทประกัน ที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ ท่านที่สนใจสามารถรับคำปรึกษาโดยติดต่อผ่าน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเรา.

ทั้งนี้เงื่อนไขการลงทุน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแต่ละแห่ง.