เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสการลงทุน คุณสามารถเปิดบัญชี จัดการพอร์ต ทำรายการซื้อ-ขายได้ทุกที่ ทุกเวลา

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด abrdn mobile application

QR code          

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น ฟันด์ คือ?

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ กองทุน abrdn SICAV I – China Next Generation Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ่งส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนรวมในระยะยาว โดยการลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของทรัพย์สินของกองทุนหลักในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน (equities or equities related securities) ของบริษัทจดทะเบียน (listed) ขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางที่จดทะเบียนจัดตั้ง ประกอบกิจการ หรือมีรายได้หรือกำไรในสัดส่วนอย่างมีนัยสำคัญจากการดำเนินงานหรือมีสัดส่วนของทรัพย์สินอย่างมีนัยสำคัญ ในจีน (China)

บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง หมายถึง หุ้นของบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ในลำดับที่ต่ำกว่า 30 th percentile ของตลาดจีนโดยรวม

กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน (equities or equities related securities) ในสาธารณรัฐประชาชนจีน (Mainland China ซึ่งหมายถึง The People's Republic of China (ไม่รวม Hong Kong, Macau และ Taiwan)) ได้ทั้งหมดของพอร์ตการลงทุน ผ่านทางโครงการ Stock Connect ของ Shanghai- Hong Kong และ Shenzhen-Hong Kong หรือผ่านทางช่องทางอื่นใดที่กองทุนสามารถเข้าถึงได้ โดยยังคงอยู่ภายใต้โควต้าการลงทุนของ QFII (ร้อยละ 30)

Changing World Order - อนาคตของจีนในระเบียบโลกใหม่

ทำไมต้องลงทุน ABCNEXT?

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น ฟันด์ ลงทุนผ่านกองทุนหลักที่มีจุดเด่นดังนี้

  • China mid-small cap opportunities: ลงทุนในบริษัทขนาดกลาง-เล็กของจีนที่มีโอกาสก้าวเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในอนาคต.
  • New economy: ก้าวไปพร้อมกับเศรษฐกิจยุคใหม่ ซึ่งถือเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจจีน สร้างการจ้างงานและพัฒนานวัตกรรมที่แข็งแกร่ง
  • Experienced: เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ลงทุนหุ้นจีนมากว่า 30 ปี มีทีมภาคสนามที่เข้าใจตลาดจีนอย่างลึกซึ้ง พร้อมผนวก ESG เข้ากับกระบวนการลงทุน**
  • eXposure to unique access: เปิดประตูให้ผู้ลงทุนไทยเข้าถึงตลาดหุ้นจีน เช่น Shanghai Star Market และ Beijing Stock Exchange ที่ส่วนใหญ่เปิดให้นักลงทุนสัญชาติจีนและกลุ่มนักลงทุนสถาบันต่างชาติที่ได้รับอนุญาต (QFII) เข้าถึงการลงทุนในสองตลาดนี้ได้
  • Thematic play: ยก 4 ธีมหลัก คือ Aspiration, Green, Health, Technology กระจายลงทุนครอบคลุมภาคบริโภค เทคโนโลยีสีเขียว ออโตเมชั่น และ เฮลธ์แคร์***

กระจายหลายกลุ่มธุรกิจผ่าน 4 ธีมหลัก***

 

Four themes of the fund

Weightings are subject to change and provided for informational purposes only. Forecasts are offered as opinion and are not reflective of potential performance

Forecasts are not guaranteed and actual events or results may differ materially

Investment themes are subject to change

Source: abrdn, McKinsey, Bernstein, 31 December 2022

Available shareclasses and benefits

*ABCNEXT หมายถึง ABCNEXT-M ซึ่งประกอบด้วย ABCNEXT-A และ ABCNEXT-SSF
**Source: abrdn ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2022
***Source: abrdn ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2022 ทั้งนี้ ธีมการลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมในอนาคต

Mobile app

เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสการลงทุน คุณสามารถเปิดบัญชี จัดการพอร์ต ทำรายการซื้อ-ขายได้ทุกที่ ทุกเวลา

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด abrdn mobile application

QR code          

ติดต่อเรา

หากคุณต้องการรับข้อมูลข่าวสาร และข้อมูลเจาะลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุน กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วน.

ข้อมูลสำคัญ

เมื่อท่านกดส่งข้อมูล ถือว่าท่านตกลงยินยอมให้ abrdn เก็บ/ใช้/รวบรวม/ประมวลผล ข้อมูลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสารทางการตลาด ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับความคุ้มครองภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัว (Customer Privacy Notice) ของบริษัทฯ โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ด้วยความเป็นมืออาชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัดได้จัดเตรียมช่องทางการลงทุนที่หลากหลายสำหรับนักลงทุนรวมถึงการลงทุนผ่านทางอินเตอร์เน็ต ธนาคาร บริษัทประกัน ที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ ท่านที่สนใจสามารถรับคำปรึกษาโดยติดต่อผ่าน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเรา.

ทั้งนี้เงื่อนไขการลงทุน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแต่ละแห่ง.