กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พ (ABSM*) หนึ่งในกองทุนหุ้นไทยที่เป็นเรือธงของอเบอร์ดีน ที่เฟ้นหาหุ้นขนาดกลางและเล็กในไทยที่มีศักยภาพเติบโตสูงและมีโอกาสเป็นบริษัทขนาดใหญ่ในอนาคต โดยจะเน้นการลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท ณ วันทำการก่อนหน้าวันที่ลงทุน

คว้าโอกาสลงทุนใน 4 ธีมหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

Graphic

Source: abrdn, January 2023. Investment themes are subject to change

การคัดเลือกหุ้นขนาดเล็กแบบ bottom-up

ขั้นตอนที่สำคัญในการคัดเลือกหุ้น

Graphic

Source: abrdn, October 2022

ESG แบบเชิงรุกเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีอย่างยั่งยืน

High quality research

วิเคราะห์ ESG ผนวกกับแนวทางการลงทุน ผ่านประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญของอเบอร์ดีนและพันธมิตรของเรา โดยเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของแต่ละบริษัทและภาคอุตสาหกรรม


Connected teams

การทำงานร่วมกันของทีม Research ทั่วโลก ทำให้เราได้ผลลัพธ์การลงทุนที่ดียิ่งขึ้น โดยเรามีทีมนักวิเคราะห์ ESG เฉพาะทางกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคครอบคลุมสินทรัพย์ทุกประเภท อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากทีมสถาบันวิจัยของอเบอร์ดีนในการแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างกัน


Active corporate engagement

มีส่วนร่วมในการพัฒนาวงการตลาดทุน โดยมีส่วนร่วมออกเสียง รวมถึงแนะนำเชิงสร้างสรรค์เพื่อช่วยปรับปรุงและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกด้าน ESG


Positive outcomes

การสร้างผลลัพธ์ที่ดีทั้งในแง่ผลตอบแทนของการลงทุนอย่างยั่งยืน และการมีส่วนร่วมกับผู้บริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กรเพื่อลูกค้าและสังคมในวงกว้าง

*ABSM หมายถึง ABSM-M ซึ่งประกอบด้วย ABSM และ ABSM-SSF

ABSM-RMF ใช้ model การลงทุนเดียวกับ ABSM

ติดต่อเรา

หากคุณต้องการรับข้อมูลข่าวสาร และข้อมูลเจาะลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุน กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วน.

ข้อมูลสำคัญ

เมื่อท่านกดส่งข้อมูล ถือว่าท่านตกลงยินยอมให้ abrdn เก็บ/ใช้/รวบรวม/ประมวลผล ข้อมูลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสารทางการตลาด ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับความคุ้มครองภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัว (Customer Privacy Notice) ของบริษัทฯ โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ด้วยความเป็นมืออาชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดเตรียมช่องทางการลงทุนที่หลากหลายสำหรับนักลงทุนรวมถึงการลงทุนผ่านทางอินเตอร์เน็ต ธนาคาร บริษัทประกัน ที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ ท่านที่สนใจสามารถรับคำปรึกษาโดยติดต่อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเรา.

ทั้งนี้เงื่อนไขการลงทุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแต่ละแห่ง