บบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนรวมระดับโลกรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับใบอนุญาตซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (“LBDU”) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งช่วยให้สามารถบริหารความมั่งคั่งระดับโลกให้กับนักลงทุนไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจการจัดการกองทุนด้วยศักยภาพการลงทุนที่มั่นคงในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2545 โดยมีกองทุนที่บริหารในประเทศมากกว่า 20 กองทุน เสนอแก่นักลงทุนในประเทศผ่านผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน การได้รับใบอนุญาต LBDU จะเปิดโอกาสให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด เสนอบริการใหม่ภายใต้ชื่อ Global Wealth Solutions เพื่อนักลงทุนสถาบัน และลูกค้า High net worth ในประเทศไทยสามารถไปลงทุนในกองทุนรวมทั่วโลกที่จดทะเบียนในลักเซมเบิร์กที่หลากหลายได้อย่างคุ้มค่า

กองทุนที่แนะนำ

ข้อมูลล่าสุด

สมัครรับข้อมูลการลงทุนที่น่าสนใจ

การลงทุนมีความเสี่ยง
มูลค่าในการลงทุนและรายได้จากการลงทุนสามารถลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้และคุณอาจจะได้รับเงินคืนน้อยกว่าจำนวนเงินที่ได้ลงทุนไป ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต