บบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนรวมระดับโลกรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับใบอนุญาตซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (“LBDU”) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งช่วยให้สามารถบริหารความมั่งคั่งระดับโลกให้กับนักลงทุนไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจการจัดการกองทุนด้วยศักยภาพการลงทุนที่มั่นคงในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2545 โดยมีกองทุนที่บริหารในประเทศมากกว่า 20 กองทุน เสนอแก่นักลงทุนในประเทศผ่านผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน การได้รับใบอนุญาต LBDU จะเปิดโอกาสให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด เสนอบริการใหม่ภายใต้ชื่อ Global Wealth Solutions เพื่อนักลงทุนสถาบัน และลูกค้า High net worth ในประเทศไทยสามารถไปลงทุนในกองทุนรวมทั่วโลกที่จดทะเบียนในลักเซมเบิร์กที่หลากหลายได้อย่างคุ้มค่า

กองทุนที่แนะนำ

ติดต่อเรา

หากคุณต้องการรับข้อมูลข่าวสาร และข้อมูลเจาะลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุน กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วน.

ข้อมูลสำคัญ

เมื่อท่านกดส่งข้อมูล ถือว่าท่านตกลงยินยอมให้ abrdn เก็บ/ใช้/รวบรวม/ประมวลผล ข้อมูลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสารทางการตลาด ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับความคุ้มครองภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัว (Customer Privacy Notice) ของบริษัทฯ โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การลงทุนมีความเสี่ยง
มูลค่าในการลงทุนและรายได้จากการลงทุนสามารถลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้และคุณอาจจะได้รับเงินคืนน้อยกว่าจำนวนเงินที่ได้ลงทุนไป ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต