เราลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มากยิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้าของเรา

อเบอร์ดีนพร้อมให้บริการด้านการลงทุนที่เปี่ยมไปด้วยความเชี่ยวชาญในทุกกลุ่มสินทรัพย์หลัก ในทุกตลาด และทั่วทุกภูมิภาค เพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถคว้าโอกาสด้านหารลงทุนได้ในทุกจังหวะการลงทุน

เราเฟ้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดเพื่อจะนำพานักลงทุนไปสู่อนาคตและบรรลุจุดมุ่งหมายของการลงทุน โดยผนวกการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้านตลาดและเศรษฐกิจกับเทคโนโลยีและมุมมองที่หลากลาย

เราคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยนำปัจจัยด้านการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลมาเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการลงทุน เรามุ่งค้นหาโอกาสการลงทุนที่ยั่งยืนจากทั่วโลก เราทำหน้าที่เป็นเสมือนผู้พิทักษ์สินทรัพย์ของลูกค้าของเรา และเสริมความมั่นใจในสินทรัพย์ที่เราลงทุนว่ามีความแข็งแกร่งและมีความพร้อมสำหรับโลกที่กำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคใหม่

*ข้อมูลเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2021

  • มีสำนักงานกว่า 24 แห่งทั่วโลก*

    ช่วยให้เราเข้าถึงลูกค้าได้อย่างทั่วถึง และเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของบริษัท อุตสาหกรรมและตลาดทุนที่เราเข้าไปลงทุนได้อย่างรวดเร็ว

  • จัดการทรัพย์สินมูลค่า 386.3 พันล้านปอนด์สำหรับลูกค้าของเรา*

    ในนามของบุคคล รัฐบาล กองทุนบำเหน็จบำนาญ ผู้รับประกัน บริษัท องค์กรการกุศล และมูลนิธิใน 80 ประเทศ*

  • มุ่งเน้นการวิจัยด้านปัจจัยพื้นฐาน

    การผสมผสานแนวทางการวิจัย การวิเคราะห์ธีมการลงทุน แนวทางการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ที่ดีที่สุด ตลอดจนการวิเคราะห์ภาคสนามอย่างครอบคลุม ช่วยให้เราค้นพบโอกาสการลงทุนจากทั่วโลกที่ตอบโจทย์อนาคตที่ยั่งยืนได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ในประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์