โครงการออมเบอร์ 5

รับ หน่วยลงทุน ABCC มูลค่า 500 บาท เมื่อลงทุนในโครงการออมเบอร์ 5 ตามเงื่อนไขโครงการ

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ: ผู้ลงทุนใหม่ที่ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนกับ บลจ. อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) (“บริษัท”) มาก่อน

ระยะเวลาของโครงการ: วันที่ 5 กันยายน 2566 – 30 ธันวาคม 2567

ของสมนาคุณ: หน่วยลงทุน ABCC (กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น) มูลค่า 500 บาท

กองทุนที่ร่วมรายการ:กองทุนรวมภายใต้การจัดการของ บลจ. อเบอร์ดีน (ประเทศไทย)

เงื่อนไขและกติกาโครงการส่งเสริมการขาย (Promotion):
  • ผู้ลงทุนใหม่ต้องทำการเปิดบัญชีผ่าน abrdn mobile application พร้อมลงทุนครั้งแรกด้วยยอดเงินลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 และต้องคงเงินจำนวนดังกล่าวไว้ในบัญชีจนสิ้นสุดอายุโครงการ
  • ผู้ลงทุนต้องทำการสมัครบริการแผนการลงทุนรายเดือนและเริ่มทำการลงทุนผ่านแผนการลงทุนรายเดือนครั้งแรกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ด้วยยอดเงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อเดือน
  • ผู้ลงทุนต้องมีการลงทุนต่อเนื่องผ่านแผนการลงทุนรายเดือนสำเร็จ อย่างน้อย 12 เดือนติดต่อกัน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน ภายในระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ
  • รายการส่งเสริมการขายนี้จำกัดสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์
  • ยอดเงินลงทุนทั้งหมดที่ลงทุนภายใต้เงื่อนไขของโครงการนี้ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ของบริษัท
  • บริษัทจะทำรายการจัดส่งของสมนาคุณให้ผู้ลงทุนที่มีสิทธิตามโครงการนี้ ภายใน วันที่ 29 มีนาคม 2568
  • ของสมนาคุณจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามสิทธิที่ได้รับเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเภทของสมนาคุณ หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือความไม่ชัดเจนประการใดเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแปลความถ้อยคำ และความหมายในประเด็นปัญหาดังกล่าว โดยคำวินิจฉัยของบริษัทให้ถือเป็นที่ยุติ

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดู VDO สาธิตวิธีการเปิดบัญชีผ่านแอปได้ที่นี่

แบบฟอร์มต่างๆ